ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

Τήν Γενέτειράν Του ἐπεσκέφθη ὁ Οἰκουμενικός Πατρι-άρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τήν Τετάρτην, 15ην, καί τήν Πέμπτην, 16ην τ.μ. Μαΐου (2019), ἐπιστρέψας εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς.

Κατά τό διήμερον τοῦτο ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέ-δου κ. Κύριλλον, τόν νέον Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Ender Faruk Uzunoğlu καί τόν Δήμαρχον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, ὅν καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ του.

Ἐπίσης, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Νηπιαγωγεῖον – Δημοτικόν Σχολεῖον καί τό ἐν Ἀγριδίοις Γυμνάσιον – Λύκειον, ἐπεκοινώνησε μέ τούς διδάσκοντας καί εὐλογήσας τούς μαθη-τάς προσέφερεν εἰς αὐτούς δῶρα.

Συνελυπήθη τούς οἰκείους τοῦ πρότριτα δολοφονηθέντος ἀειμνήστου Ζαφειρίου Πιγνάρη καί τοῦ αἰφνιδίως καί προώρως κοιμηθέντος Ἀθανασίου Μουχάλη, τῶν ὁποίων αἱ κηδεῖαι θά τε-λεσθοῦν κατ’ αὐτάς.

Ἐπεσκέφθη διά πρώτην φοράν τούς δυσπροσίτους Καταρράκτας τῆς Ἴμβρου εἰς τήν περιοχήν Μάρμαρο, προσε-κύνησεν εἰς διάφορα ἐξωκκλήσια ἐκ τῶν πολλῶν τοιούτων τῆς Νήσου, ἐπεκοινώνησε μετά φίλων συμπατριωτῶν Αὐτοῦ καί, εὐτυχής ἐκ τῆς βραχείας προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν προσφιλῆ Γενέτειραν, ὅπου μεταβαίνει ἀνελλιπῶς κατ’ ἔτος τήν ἄνοιξιν, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του εἰς τά πρωθιεραρχικά καθήκοντα Αὐτοῦ.