You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  10ης Μαΐου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 10ης Μαΐου 2019⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης Μαΐου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ τε καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπίσημον ἄριστον.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Μαΐου, ἀπένειμεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Πανα-γίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. ἁγίων Συνο-δικῶν Ἀρχιερέων καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τά Ὀφφίκια: τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος εἰς τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστά-θιον Παλάσην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλί-ου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλα-κος εἰς τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Παπαναστασίου, Γραμματέα αὐτοῦ καί Νομικόν Σύμβουλον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τοῦ Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου εἰς τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Βακα-λάκην καί τοῦ Ἄρχοντος Δεπουτάτου εἰς τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Γεωργίου, μέλη τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου, καί τοῦ Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος εἰς τόν Ἐντιμολ. κ. Χαραλάμπη Πατσούρην, Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Βασι-λειάδος Ἀδελαΐδος.

Ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη πατρικῶς τούς νέους Ἄρχον-τας διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ των δρᾶσιν εἰς τήν θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου, ἐξάρας τάς πολλάς ἱκανότητας, τόν ἔνθεον ζῆλον καί τό πάτριον φιλότιμον αὐτῶν, καί καλέσας αὐτούς ὅπως συνεχίσουν τήν προσφοράν των εἰς τά κοινά καί διά μέσου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος».

Ὁ Ἐντιμολ. κ. Εὐστάθιος Παλάσης, ἐκ μέρους καί τῶν ὑπολοίπων Ἀρχόντων, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός

τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας μέν τήν εὐγνω-μοσύνην των διά τήν προσγενομένην αὐτοῖς τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, διαβεβαιώσας δέ διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτῶν συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, καί δή εἰς τήν πέμπτην Ἤπειρον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγου-στῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Βλι-αγκόφτη, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Τορόντο κ. Σωτή-ριον, Ἀνέων κ. Μακάριον, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον, Σύμης κ. Χρυσό-στομον καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ.

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον, ὑπο-βαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν περίπυστον Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, εἰς δι-αδοχήν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Στυλιανοῦ, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.

Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Βοσπόριον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχι-κήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελι-κάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί

Βιάννου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Σπουδαστοῦ ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλεί-ου Κρήτης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Moshe Eitam, Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡ-γουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-ακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ, Προη-γουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, ἐκ τοῦ Ἱ. Μετοχίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὁρμυλίας, τήν Πα-ρασκευήν, 10ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτε-λείου Πανεπιστημίου καί τῶν Ἐκδόσεων Σάκκουλα τελετήν ἐπιδόσεως Τιμητικοῦ Τόμου εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Λα-δᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν αὐτῆς, ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ Αἰθού-σῃ Τελετῶν τῆς Παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, τήν Πέμπτην, 9ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθη-γητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν,:

α) κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Ἄνατς Παπαδοποδούλου, περί τῆς ζωῆς καί τῆς δρά-σεως τοῦ Μάρκου Πασᾶ, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Μεγάρῳ τῆς Παλαι-ᾶς Βουλῆς, τήν Τρίτην, 7ην ἰδίου, καί

β) κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Λήδας Ἰστικοπούλου, Ἱστορικοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Βιβλιογραφία τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου», ἐν τῇ ἐν Ἀμπελο-κήποις ἕδρᾳ τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν Τετάρτην, 8ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡ-γουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τά τελεσθέντα ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης ἱ. μνημό-συνα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου Τόγκα, Σοφίας Ἠσαϊάδου, Ἰωσήφ Ματζιάρη καί Κωνσταντίνου Καρασάνταλη, μελῶν τοῦ Συλλόγου Χρυσοῦ Δικεφάλου, αὐθη-μερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Fermani Altun, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-i Beyt», ἐν τῇ ἐν Alibeyköy ἕδρᾳ αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Πα-ρασκευήν, 10ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Christian Berget, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώ-σεως ἐν Τουρκίᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ «Εὐρωπαϊκῇ Ἡμέρᾳ 2019», ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόρου Φασιόλο, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητος τοῦ Bose Ἰταλίας 17ον Διεθνές Λειτουργικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «L’ ALTARE: Recenti acquisizioni, nuove problematiche», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐ-τοῦ, μεταξύ 7ης τ.μ. Μαΐου καί 1ης ἀρξαμένου μηνός Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Εὐθυμι-άδου, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁ-μοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) καί τῶν Ἐκδό-σεων «Ὠκεανίδα» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. Δρος Συμεών Σολταρίδου, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις «Στοᾷ τοῦ Βιβλίου», τήν Τρίτην, 7ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Γνά-τιφ, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως Ἀρχείων Ἱστο-ρικῆς Τεκμηριώσεως τῆς Ἐλλογ. κ. Βαρβάρας Χαραλαμπίδου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἑλλήνων Πόντος», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τε-τάρτην, 8ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικη-φόρου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Πανε-πιστημίου τοῦ Cambridge Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Cities as palimpsests? Urban evolutions in the eastern Mediterranean», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir, τήν Τρίτην, 7ην τ.μ..