You are currently viewing Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε σήμερα το μεσημέρι, 10 Μαϊου, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα. «Μετά πλείστης χαράς αγγέλλομέν σοι εν τω ιερώ τούτω βουλευτηρίω της Μητρός Εκκλησίας την ομόφωνον Εκλογήν σου υπό των σεβασμίων συνοδικών παρέδρων ως Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, τη ημετέρα εισηγήσει και προβλήσει», ανέφερε στην προσφώνησή του, προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και υπογράμμισε την υποδειγματική αγάπη και αφοσίωση που επέδειξε όλα τα προηγούμενα χρόνια ο εκλεγείς προς τη Μητέρα Εκκλησία.

«Και ιδού, ήλθεν η στιγμή της επιβραβεύσεώς σου υπ΄αυτής, ήτις σοι εμπιστεύεται μίαν μεγάλην επαρχίαν της, τιμηθείσαν δια της ποιμαντορίας σειράς εκλεκτών ιεραρχών, μάλιστα δε του επί τέσσαρας και πλέον δεκαετίας διαποιμάναντος αυτήν αμέσου προκατόχου σου μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Στυλιανού.

Είναι ωραία χώρα η Αυστραλία με ικανόν αριθμόν ομογενών ωραγνωμένων και ευημερούντων, οίτινες ευρίσκουν τώρα εν τω προσώπω σου τον νέον στοργικόν πατέρα και ποιμενάρχην των.

Ο θερισμός πολύς. Σε αναμένουν οι άλλοι εκεί αδελφοί Ιεράρχαι, μετά των οποίων θα συνεργασθής διά τον λαόν του Θεού εις τους Αντίποδας, σε αναμένουν η Θεολογική Σχολή του Αγίου Ανδρέου διά την ανόρθωσίν της, η νεολαία διά τον στηριγμόν και την καθοδήγησίν της, οι λοιποί αδελφοί χριστιανοί διά την συνεργασίαν σας υπέρ της των

πάντων ενώσεως, ο ακαδημαϊκός κόσμος διά να ακούση περί των θησαυρών της Ορθοδοξίας, οι πάντες διά να επωφεληθούν από τον δυναμισμόν της ηλικίας σου, την παιδείαν σου, την εργασιομανίαν σου, την ευπροσηγορίαν σου».

Στην αντιφώνησή του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την εκλογή του.

«Με αποστέλλετε, εις διαδοχήν του μακαριστού μεγάλου Πρωθιεράρχου, του Αρχιεπισκόπου κυρού Στυλιανού, εις μίαν εκ των πλέον δυναμικών επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, με την ωραίαν και μοναδικήν της Βασιλειάδα, με την Θεολογικήν της Σχολήν, με τας πολλάς και καλώς ωργανωμένας ενορίας της, με οσιακάς μοναστικάς αδελφότητας, με καλούς και αξίους αδελφούς βοηθούς Ιεράρχας και με εν ποίμνιον εκατοντάδων χιλιάδων πιστών, το οποίον, παρ᾽ ότι ανήκει εις την τετάρτην γενεάν, ομιλεί απταίστως την Ελληνικήν γλώσσαν και ουδεμίαν έχει απολέσει εκ των ιερών και οσίων παραδόσεων της πίστεως και του Γένους μας. Υπόσχομαι την ιεράν ταύτην στιγμήν ότι θα προσπαθήσω όχι μόνον να διατηρήσω ο,τι παραλαμβάνω αλλά και να επαυξήσω και να πολλαπλασιάσω τα δωρήματα ταύτα, εμφυσών επιπροσθέτως εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αυστραλίας το ευλογημένον και μοναδικόν ζωογόνον πνεύμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου». Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

Νωρίτερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε ειδική τελετή στην Αίθουσα της Παναγίας, στον Πατριαρχικό Οίκο, τίμησε πέντε Ομογενείς, που υπηρετούν την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας από υψηλές θέσεις ευθύνης, και ήρθαν στο σεπτό Κέντρο προκειμένου να έχουν συνεργασία με τον Παναγιώτατο και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Ο Παναγιώτατος τους απένειμε Πατριαρχικά Οφφίκια και συγκεκριμένα αυτό του Άρχοντος Μαϊστωρος στον κ.Ευστάθιο Παλάση, Αντιπρόεδρο του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, του Άρχοντος Νομοφύλακος στον κ.Νικόλαο Παπαναστασίου, Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και Νομικό Σύμβουλο της Ι.Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, του Άρχοντος Χαρτουλάριου στον κ.Θεόδωρο Βακαλάκη και του Άρχοντος Δεπουτάτου στον κ.Ανδρέα Γεωργίου, μέλη του ως άνω Συμβουλίου, και του Άρχοντος Δικαιοφύλακος στον κ.Χαράλαμπο Πατσούρη, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Βασιλειάδος Αδελαϊδος.

«Πέντε φιλόχριστα και φιλογενή τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, της «αρχούσης και πασχούσης», εντάσσονται σήμερον εις την χορείαν των Οφφικιαλίων της. Καθίστασθε, Εντιμολογιώτατοι, επίσημοι συνεργοί της ημών Μετριότητος και καλείσθε να υπερασπίζεσθε τα προνόμια του Οικουμενικού Θρόνου, να ενσαρκώνετε και να εκφράζετε το πνεύμα και τας αξίας του, να συμβάλλετε, ο καθείς εκ της θέσεώς του, εις την αποστολήν και καλήν μαρτυρίαν της Εκκλησίας του Χριστού εν τω κόσμω, με πιστότητα και αφοσίωσιν εις την τιμίαν παρακαταθήκην των Πατέρων και με σύγχρονον φρόνημα, με γνώσιν, σύνεσιν και αποφασιστικότητα. Είμεθα βέβαιοι, ότι η προσγενομένη εις το πρόσωπόν σας τιμή θα απελευθερώση νέας δυνάμεις μέσα σας, θα σας ενισχύση εις την επιτέλεσιν νέων θεάρεστων έργων», είπε ο Πατριάρχης και σε άλλο σημείο της ομιλίας του προς τους νέους οφφικιάλιους σημείωσε: «Εκτιμώμεν τας πολλάς ικανότητάς σας και τον ένθεον ζήλον σας. Διασώζετε εις την καρδίαν σας την τιμιότητα, την ευσυνειδησίαν, την ευθυκρισίαν και το πάτριον φιλότιμον. […] Ευχόμεθα, το παράδειγμά σας να εύρη μιμητάς. Η Εκκλησία έχει ανάγκην ανθρώπων με Ορθόδοξον βίωμα, βούλησιν διά προσφοράν, αγωνιστικότητα και εμπιστοσύνην εις την πρόνοιαν του Θεού και εις το μέλλον του Γένους. Σας συνοδεύουν αι

προσευχαί και αι ευχαί πάντων ημών, των εν Φαναρίω φυλασσόντων φυλακάς νυχθημερόν, διά την διάσωσιν της πατρώας κληρονομίας».