You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 5ης Μαΐου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 5ης Μαΐου 2019⁩

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς 3ης τ.μ. Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Πολωνίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Μαΐου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα, 5ης ἰδίου, χοροστα-τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβίαν τῆς Κυρι-ακῆς, 5ης ἰδίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς ἑορτασάσης τά ὀνομαστήρια αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλά-δος ἐν τῇ Πόλει, γεῦμα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον.

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, εὐχαρι-στήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Καρρᾶ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Χατζῆν, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ἐδέσσης, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλ-λης, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.

Τόν Ἐξοχ. κ. Andrii Yurash, Ὑπουργόν Θρησκευμάτων τῆς Οὐκρανίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Sviatoslav, Συμβούλου τοῦ νεοεκλεγέντος Προέδρου τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Volodymyr Zelensky, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Sophia, οὕς καί ηύλόγησεν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Τσέλιου, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ροδιᾶν, πρῴην Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Παναγίας Ἰμβριωτίσσης Σαλαμίνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐγεν κυριῶν Κωνσταντίνας, Ἐκπαιδευτικοῦ, Σμαράγδας, Νομικοῦ, καί Παναγιώτας, Τραπεζικοῦ Ὑπαλλήλου – Θεολόγου, τοῦ γαμβροῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χρονοπούλου, Τραπεζικοῦ, ὡσαύτως, Ὑπαλλήλου, καί τῶν ἐγγονῶν αὐτῶν Χριστίνης, Αἰκατερίνης, Εὐαγγέλου, Χρήστου, Ἀφροδίτης, Εὐ-στρατίου καί Κοσμᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καλαμπαλίκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Λιάπη καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Χρυσούλας, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Kemal Alam, Στρατιωτικόν Σύμβουλον – Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Duygu Tanışık, Δικηγόρου, ἐκ Λονδίνου.

Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 12ου Γυμνασίου Ἡρακλεί-ου Κρήτης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινου-

πολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) τέλεσιν τῶν ἱερῶν μνημοσύνων ὑπέρ τῶν Εὐεργετῶν καί τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Προμπονᾶ Ἄνω Πατησίων Ἀθηνῶν, τό Σάββατον τῆς Δια-καινησίμου, 4ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Sviatoslav Yurash καί Sophia Zubko, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 5ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφω-τικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων πασχάλιον ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ἕξ Μαρμάρων, αὐθη-μερόν.