You are currently viewing Ευχαριστήριο γράμμα από την ιστοσελίδα Cerkvarium στο Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο.doc

Ευχαριστήριο γράμμα από την ιστοσελίδα Cerkvarium στο Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο.doc

Μετάφραση από τα ρωσσικά: Αλέξανδρος Ρωμηόπουλος.

Επιμέλεια ελληνικής απόδοσης: Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Αναστασιάδης.

Κίεβο, 15 Ἀπριλίου 2019

Πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟ.

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εὐλογεῖτε!

Μετά πολύ μεγάλης χαρᾶς καί ταπεινῆς εὐγνωμοσύνης πληροφορήθηκαν οἱ πιστοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τίς προσπάθειές Σας γιά τήν ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία ἔλαβε τόν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας της ἐκ τῶν σεπτῶν χειρῶν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό ἀναγνώσαμε τήν ἐπιστολή τῆς Σεβασμιότητός Σας πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν ὁποία, μέ ἀναντίρρητη ἐπιχειρηματολογία καί συνέπεια διασαφηνίσατε τούς λόγους σύμφωνα μέ τούς ὁποίους πρέπει νά γίνουν ἀποδεκτές οἱ ἀποφάσεις καί οἱ πράξεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πού ἀφοροῦν στήν Οὐκρανική Εκκλησία.

Θεωρήσαμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά μεταφραστεῖ ἡ ἐπιστολή Σας αὐτή στά οὐκρανικά, ὅπως ἔχει συμβεῖ καί με προηγούμενα κείμενά σας, προκειμένου νά γίνει γνωστή στό οὐκρανικό κοινό. Ἡ ἐπί 30 περίπου ἔτη ἀπροθυμία τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας νά τερματίσει τήν ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στούς Ὀρθοδόξους τῆς Οὐκρανίας ὑποκίνησε τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὥστε νά ἀναλάβει τήν κατάσταση ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀπείρως εὐγνώμονες πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα γιά τήν ἀνδρεία του καί τήν θεοφιλῆ του πράξη, γι’ αὐτό καί δεόμαστε πρός τόν Κύριο ὑπέρ τῆς ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ Παναγιωτάτου.

Δυστυχῶς, ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία, μέ ἀδιαλλαξία καί σκληρότητα, ἀρνήθηκε νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖο, κάνοντας χρήση τῶν ἱστορικῶν κανονικῶν προνομίων καί δικαιωμάτων του, θεράπευσε τήν πολυετῆ διαμάχη ἀνάμεσα σέ «καλούς» καί «κακούς» Ὀρθοδόξους καί τερμάτισε τήν ἀπαράδεκτη καί ψυχοβλαβῆ κανονική ἀνωμαλία στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.

Ἀντί τοῦ ρόλου τῆς ἀγαπώσης ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, πού μεριμνᾶ γιά τό καλό τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία ἐπέλεξε τόν ρόλο τῆς ἐγωιστικῆς καί φθονερῆς μητριᾶς, ἡ ὁποία ἀρνεῖται νά ἀντιμετωπίσει μέ τήν δέουσα σοφία, ὑπομονή καί πραότητα τήν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ἀναφορικά μέ τήν πολύπαθη

Μητρόπολη τοῦ Κιέβου, θυσιάζοντας τά λίγα προσωρινά δικαιώματα πού ἀσκοῦσε σέ αὐτήν ἐπί τρεῖς αἰῶνες περίπου, χάριν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητας καί τῆς εἰρήνης στούς Ὀρθοδόξους πιστούς τῆς Οὐκρανίας.

Ἀντί τοῦ ρόλου τῆς ἀγαπώσης ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, πού μεριμνᾶ γιά τό καλό τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία ἐπέλεξε τόν ρόλο τῆς ἐγωιστικῆς καί φθονερῆς μητριᾶς, ἡ ὁποία ἀρνεῖται νά ἀντιμετωπίσει μέ τήν δέουσα σοφία, ὑπομονή καί πραότητα τήν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ἀναφορικά μέ τήν πολύπαθη Μητρόπολη τοῦ Κιέβου, θυσιάζοντας τά λίγα προσωρινά δικαιώματα πού ἀσκοῦσε σέ αὐτήν ἐπί τρεῖς αἰῶνες περίπου, χάριν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητας καί τῆς εἰρήνης στούς Ὀρθοδόξους πιστούς τῆς Οὐκρανίας.

Κάποιες τοπικές Ἐκκλησίες ἔχουν ἐκφράσει τήν ἀρνητική τους στάση ἀπέναντι στή νέα ἀδελφή Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας λόγω πολιτικῆς ἤ οἰκονομικῆς ἐξαρτήσεως ἀπό τή Ρωσσία, ἐνῶ ἄλλες τηροῦν οὐδέτερη στάση, φοβούμενες τά ἀντίποινα τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα δύνανται νά προκαλέσουν δυσάρεστες κανονικές συνέπειες. Ἡ Οἰκουμενική Ὀρθοδοξία βρέθηκε σέ κατάσταση διαίρεσης καί οἱ λόγοι τῆς ἐξαναγκασμένης σπουδῆς ὁρισμένων Ἐκκλησιῶν νά μήν ἀναγνωρίσουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τή μέριμνα γιά τά καλῶς ἐννοούμενα συμφέροντα καί τήν ἀληθινή ἑνότητα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἐκβιασμός, μέ ὅπλο τήν Θεία Εὐχαριστία, μέ τήν ἄρνηση τῆς συλλειτουργίας καί τῆς κοινωνίας στό κοινό Ποτήριο, ἔχουν προκαλέσει σύγχυση καί πειρασμό σέ ἑκατομμύρια πιστούς σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, ἐνσπείροντας ἀνάμεσά τους διαμάχη καί ἀνταγωνισμό. Καί, σάν νά μήν ἔφταναν ὅλα αὐτά, ἡ ἡγεσία τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἐπέτρεψε στόν ἑαυτό της τό ἀπαράδεκτο προνόμιο νά ἀπαγορεύει στό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἐνεργεῖ ὅπου θέλει. Ἀλλά ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι «τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ’ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος» (Ἰωάν. γ΄ 8).

Σεβασμιώτατε,

Σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες γιά τήν καλόκαρδη, ἀδελφική ὑποστήριξή Σας πρός τήν νέα Οὐκρανική Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία χρειάζεται πολύ τή βοήθεια καί τή σοφία τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν γιά τήν ἐν Χριστῷ ἀνάπτυξή της. Δυστυχῶς, ἡ Ρωσσία ἐνίσχυσε τίς ἐπιθέσεις της ἐναντίον μας καί ζητᾶ ἀπό τίς τοπικές Ἐκκλησίες νά μήν ἀναγνωρίσουν τή νέα κανονική μας κατάσταση. Ὅμως ἐμεῖς δέν ἀπελπιζόμαστε, «ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι» (Β΄ Κορ. δ΄ 8-9). Ἐπί 28 ὁλόκληρα ἔτη ἡ πολύπαθη Ἐκκλησία μας, παραμένοντας στήν ἀπομόνωση ἐξαιτίας τῶν διεκδικήσεων τῆς Μόσχας, οἰκοδομοῦσε τόν Οἶκο τοῦ Κυρίου χωρίς νά ἀπομακρύνεται ἀπό τήν ἀλήθεια τήν ὁποία μᾶς παρέδωσε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί ἡ Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουμε διατηρήσει τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, μολονότι ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία μᾶς θεωροῦσε σάν νά μήν ὑπάρχουμε ἤ σάν νά εἴμαστε οἱ «ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ» καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποδυνάμωνε τήν Οἰκουμενική Ὀρθοδοξία, ἀρνούμενη νά δεχθεῖ μερικά ἐκατομμύρια τῶν πιστῶν τῆς Οὐκρανίας στήν οἰκογένεια τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἔχουμε ὑπομείνει πολλά ψέματα, πολλές ραδιουργίες καί συκοφαντίες εἰς βάρος μας. Ὅμως ἐμεῖς γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ

πατήρ τοῦ ψεύδους: «ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ» (Ἰωάν. η΄ 44).

Ἴσως ἡ Ἐκκλησία μας δέν θά ἀποφύγει στό ξεκίνημά της τά ἀνθρώπινα λάθη καί τίς ἀναταραχές. Ἀλλά αὐτό γινόταν καί σέ ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀφοῦ ποτέ καί πουθενά δέν ὑπῆρξε εὔκολη ἡ διαδικασία σταθεροποιήσεως τοῦ καθεστώτος Αὐτοκεφαλίας. Ἀλλά, μέ τή βοήθεια τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, εὐελπιστοῦμε ὅτι θά ξεπεράσουμε ὅλα τά ἐμπόδια χρησιμοποιώντας τήν δισχιλιετῆ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν! Καί ἔστι καί ἔσται!

Σᾶς εὐχόμαστε ταπεινά καλή Ἀνάσταση καί διατελοῦμε,

Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί βαθύτατο σεβασμό

Τολμηρῶς ἐκ προσώπου τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας

καί τῆς κοινοτικῆς ὀργάνωσης «Κέντρο τῆς Θρησκευτικῆς Ἀσφάλειας»

Δημήτριος Γορεβόϊ καί Τατιάνα Ντερκάτς

Πηγή δημοσίευσης ρωσσικού κειμένου: https://cerkvarium.org/ru/dokumenty/tserkovnye/otkrytoe-pismo-cerkvarim-mitropolitu-navpaktskomu-ierofeyu.html

Πηγή δημοσίευσης ελληνικής μετάφρασης: https://cerkvarium.org/en/dokumenty/church/thankfull-letter-from-cerkvarium-to-metropolitan-of-nafpaktos-hierotheos.html