⁨ Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  10ης Απριλίου 2019⁩

⁨ Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 10ης Απριλίου 2019⁩

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Κρήτῃ ἐπισυμβασῶν κατα-στρεπτικῶν πλημμυρῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέ-στειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπο-λίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, ἐκφράσας τήν συμπα-ράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον τῆς κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως, ὁμοίως δέ καί πρός τόν Δήμαρχον Σητείας Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Πατεράκην.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμέ-νων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 10ης Ἀπριλίου.

* * *

Αὐθημερόν τήν πρωΐαν, ὁ Πατριάρχης ἤναψε κηρίον, κατέ-θεσεν ἄνθη καί προσηυχήθη πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατρι-αρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀπηγ-χονίσθη ὁ μάρτυς προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος ὁ Ε´.

* * *

Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἱδρύματος καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» 7ου Διεθνοῦς Μαθητικοῦ Συνεδρίου Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης – Ὁ Αἰώ-νιος Ἔφηβος», καθ’ ἥν ὡμίλησεν ἐπικαίρως διά τόν ἀείμνηστον διαπρεπῆ λογοτέχνην.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Βογιατζῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης – Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου Νανάκου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ.κ. Bogdan Guliamov καί Petr Zuev, Κληρικούς τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Valentyn Hrebennyk, Ἀναγνώστου, κομίσαντας Αὐτῷ ἀπότμημα τοῦ ἱ. λειψάνου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, ὅ καί παρεδόθη τῷ παρεπιδημοῦντι Ἡγουμένῳ τῆς ἐν Χαλκιδικῇ ὁμωνύμου Ἱ. Μονῆς ἁγίῳ Μιλήτου.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφε-ρενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐξοχ. κ. George Janjgava, νέον Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Lali Nakaidze, Συμβούλου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας.

Τόν Ἐλλογ. Διδάκτορα Peter C. Mentzel, Στέλεχος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Liberty Fund», ἐξ Η.Π.Α..

Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Γ. Καλαντζῆ, ἐκ Καβάλας.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Korhan Kongaz, Ἐπιχειρηματίαν, Güven Ekşi, Συντηρητήν ἔργων τέχνης, καί Hüseyin Güngör, Ἐρευνητήν – Σκηνοθέτην, ἐντεῦθεν.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Καφαντάρην, Δήμαρχον Πύλου – Νέστορος, Α’ Ἀντιπρόεδρον τῆς Κεντρικῆς Ἑνώσεως Δήμων Ἑλλά-δος (Κ.Ε.Δ.Ε.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεώνης Σαμίου, καί Ἰωάννην Τσιάμην, Δημοτικόν Σύμβουλον Ὀρχομενοῦ καί μέλος τοῦ

Δ.Σ. τῆς Κ.Ε.Δ.Ε., μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Δεσποίνης Λουκάκη, Ἀν. Γεν. Διευθυντρίας τῆς Κ.Ε.Δ.Ε., καί Ἀφροδίτης Παναγιωτοπούλου, Διεθυντρίας Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Ἑνώσεως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλο-νίκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Μαξίμου Ἰβηρίτου, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἀθωνίτης Πατριάρχης τοῦ Γένους καί Μέγας Ἐθνοϊερομάρτυς Ἅγος Γρηγόριος ὁ Ε’», ἐν τῇ ἐν Θεσσα-λονίκῃ Αἰθούσῃ Διαλέξεων αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 10ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμέ-νου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνστα-ντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Κουκουτσίδου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας – Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἐπί τοῦ θέμα-τος «Ἡ ἐπάλληλη σχέση Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου – Ὁμογενείας καί οἱ προοπτικές της», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Mürekkepten – Çin Güncel Sanatından Yorumlarmalar», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκαταστάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, αὐθημερόν.