Το νέο νομάρχη της Πόλης δέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Με τον νέο νομάρχη της Κωνσταντινούπολης συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Φαναρίου:

«Την Πέμπτην, 14ην Μαρτίου, προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία, διά πρώτην φοράν από της αναλήψεως των καθηκόντων του, ο Νομάρχης της Πόλεως Εξοχ. κ. Ali Yerlikaya, συνοδευόμενος υπό του Εντιμ. κ. Burhan Metin, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου αυτού Γραφείου, προς πραγματοποίησιν εθιμοτυπικής επισκέψεως. Ο κ. Νομάρχης έσχε συνάντησιν και εγκάρδιον συνομιλίαν μετά της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου, εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω, καθ᾿ ην παρέστη και ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παίσιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Τω Εξοχ. κ. Νομάρχη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τιμαί κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτού εκ των Πατριαρχείων».