Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 14ης Μαρτίου 2019⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Μαρτίου, μετέβη εἰς τό ἐν Gümüşsuyu Ξενοδο-χεῖον «CVK» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ ἀπερχομένου Δημάρχου Πέραν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan προσφερθέν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, πρός τιμήν τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν καί τῶν κοινωνικῶν φορέων τῆς Πόλεως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Τορόντο κ. Σωτήρι-ον, Ἀνέων κ. Μακάριον, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητον καί Ρε-θύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον.

Τόν Ἐντιμ. κ. Hayri İnönü, ἀπερχόμενον Δήμαρχον Σισλῆ, μετά τῶν Συμβούλων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Harutyun Ergüneş καί Εὐγεν. κ. Siran Surki.

Τόν Ἐντιμ. κ. Erdem Gül, ὑποψήφιον Δήμαρχον τῶν Νή-σων τοῦ Κόμματος CHP, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aslı, τοῦ Ἐντιμ. κ. Hofsep Özacar, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Aysel Kıkıç, Ayşenur Özturanlı καί Χριστίνης Ζεγκίνογλου, συνεργα-τῶν αὐτοῦ, ἐκ Πριγκήπου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Μουτσοπούλου, Ὁμοτί-μου Καθηγητοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-νίκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τήν Πέμπτην, 14ην Μαρτίου.