You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της  17ης Φεβρουαρίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 17ης Φεβρουαρίου 2019⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Φεβρουαρίου, καθ᾽ὅν ἐκκλησιάσθησαν 150μελής ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ Νέας Ὀρεστιάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαί-ου Ἀστεριάδου, καί 20μελής ὅμιλος ἐκπαιδευτικῶν, ἐκ Φερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, παρέστη δέ Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 17ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννή-σων κ. Δημήτριος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδα-ψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βρυούλων κ. Παντελεή-μονα, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβροσίου Κουτσουρίδου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου Φιλοθέου Tomczewsky, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-τάμου κ. Ευγένιον, Κορέας κ. Ἀμβρόσιον, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ.

Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο-γίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Πετράκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης.

Tόν Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρ. Ὑπουργόν, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Δημοσθένην Παπαλεονάρδον, Ὑποναύαρχον τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Κεφαλογιάννη, πρ. Ὑπουργόν, Βουλετήν τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Βαρδινογιάννη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Çalışkan, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

Τήν Ἐλλογιμ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολο-γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τούς Ἐλλογιμ. κ. Dejan Ristic, Θεολόγον, καί Ἐντιμ. κ. Zivojin Rakocevic, Δημοσιογράφον, ἐκ Σερβίας.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καραμάνον, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ ΗΠΑ.

Τόν Μουσικολ. κ. Mykola Sikora, μέλος τῆς Ουκρανικῆς Ὄπε-ρας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Κιέβου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μοίραν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρί-αν – Ἑλένην Ἀρμένη, Φοιτητάς Ἱστορίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χρυσοχοΐδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Σκουμπουρδῆ, Ἐκπαιδευ-τικοῦ, καί Ἰωάννην Καμπούρην, ὡσαύτως Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Καβάδα, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Ρόδου.

Τήν Εὐγεν. κ. Φανήν Παπάζογλου, ἐντεῦθεν.

***

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδί-ας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ἐν τῇ ἐν Ἀμπελοπήκοις ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 17ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγου-μένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμοῦ Κωνσταντινουπολιτῶν Πυλαίας Θεσσαλο-νίκης, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Γεράσιμος & Χαρίκλεια Κρασσᾶ», τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Μητροπολίτου Κουόπιο καί Καρελίας κ. Ἀρσενίου, τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κουόπιο, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γιαννακᾶ, κατά τήν τελετήν κοπῆς βασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὁμίλου Ταταούλων Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 16ην τ.μ..