Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 8ης Φεβρουαρίου 2019⁩

Τήν Πέμπτην, 7ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατρι-άρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «Pullman Istanbul Airport Hotel» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύ-ματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 22αν «Εὐρασιατικήν Οἰκονο-μικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Water and Migration, Water and Religion. Migration, Religion and Tolerance», παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν. Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς γεῦμα τῆς Διασκέψεως τῇ συμμετοχῇ τῶν ὡς ἄνω ἐπισήμων, εἰς τούς ὁποίους προσετέθη καί ὁ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, τ. Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, μετά τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν διαρκοῦντος τοῦ γεύματος.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἀλληλοδιαδόχως τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pırgiç» ἀπό μακροῦ νοσηλευόμενον Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´ καί τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου Koç νοσηλευόμενον, ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα, Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγ-γελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό σύγγραμμά του, ὑπό τόν τίτλον «Πιστεύω, Ὁμολογῶ, Προσδοκῶ: εἰς τά ἴχνη τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστι-ανισμοῦ» (ἰταλιστί).

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Νίτσεφ, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Καλαφάτην, Ἐφημέριον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, μετά τῶν κατά σάρκα ἀδελφῶν αὐτοῦ Ὁσιωτ. Μοναζουσῶν Κασσιανῆς καί Ματρώνης, καί τοῦ

αὐταδέλφου αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Μαγείρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μυρτοῦς, Αἰσθητικοῦ, ἐκ Ρόδου.

Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γιάντση, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Γεωπονι-κῶν Ἐπιστημῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ὅμιλον παλαιμάχων ποδοσφαιριστῶν τοῦ Π.Α.Ο.Κ., ἐκ Θεσσαλο-νίκης.

Ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθη-νῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Νέλλης Κοντογιάννη.

Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Μουζάκα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ ἐξαδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Στρογγυλοπού-λου, Χημικοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρι-κῶς διά τήν ἀνάδειξίν του ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου εἰς τήν θέσιν τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.

Τήν Εὐγεν. κ. Ζωγραφίναν Φ. Μπανάγου, ἐξαδέλφην Αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Ὠτορινολαρυγγολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.