You are currently viewing Ἡ ἑορτή τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Πάνυ ἐν Χάλκῃ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Πάνυ ἐν Χάλκῃ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- πόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξιος Τσίπρας, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Κωνασταντίνου Γαβρόγλου, Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἐρεύ-νης καί Θρησκευμάτων, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ἀν. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Mάρκου Μπόλαρη, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, καί Πέτρου Μαυροειδῆ, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, καί λοιπῶν ὑπηρεσιακῶν παρα-γόντων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὡς καί πλήθους ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως ἐξ Ἑλλάδος.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Ἐξοχώτατος κ. Τσίπρας, ἀφοῦ ὁμοῦ μετά τοῦ Παναγιωτάτου ἐφύτευσαν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ

τῆς Ἱ. Μονῆς κερασέαν, ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς, εἰς τήν περιώνυμον Βιβλιοθήκην καί εἰς τάς αἰθούσας διδασκαλίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. İbrahim Kalın, Ὑπεθύνου Δημοσίων Σχέσεων καί Συμβούλου τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Ayhan, Ἐπάρχου τῶν Νήσων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δημάρχου Μουδανίων, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Ἡγούμενος, καλωσορί-σας τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἡγουμένου ἐπιτελούμενον ἔργον καί τήν κατά Θεόν αὔξησιν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ἐχαιρέτισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τήν ἱστορικήν παρουσίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν, ἥτις ἀποτελεῖ τήν πρώτην ἐπίσκεψιν ἐν ἐνεργείᾳ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἐρατεινήν Χάλκην, εὐχαριστήσας τόν κ. Τσίπραν διά τήν ἀμέριστον συνδρομήν τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν περί αὐτήν πολύπαθον Ὁμογένειαν καί ἐκφράσας τήν εὐχήν ὅπως συντόμως ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ ἐπί 48 ἔτη ἀδίκως σιωπῶσα Σχολή.

Ἀπαντητικῶς, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν οὐκουμενικήν καί παναθρωπίνην διακονίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν συγχρονον κόσμον, ἐξεθείασε τήν παγκοσμίου κύρους καί ἀποδοχῆς προσωπικότητα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, εὐχηθείς ὅπως κατά τήν ἑπομένην παρουσίαν του εἰς Τουρκίαν παραστῇ, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, κατά τήν ἔναρξιν τῆς νέας περιόδου λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ ἀνακαινισμένῳ Συνοδικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς κατ’ ἰδίαν μακρά συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Ἐξοχότητος ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, παραλλήλως δέ ἐν τοῖς Πατριαρχικοῖς Δώμασιν ἐποικοδομητική συνεργασία τῆς εἰς Ἀθήνας μεταβησομένης τήν προσεχῆ ἑβδομάδα Πατριαρχικῆς Ἀντι-προσωπείας, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἁγίου Πριγκηποννήσων, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Γαβρόγλου.