Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  5ης Φεβρουαρίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 5ης Φεβρουαρίου 2019⁩

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 4ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγι-ότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησι-άρχου κ. Βενιαμίν, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐν Μaslak Μουσείου «ELGİZ» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ὑπευθύνων τοῦ Μουσείου ἐκδήλωσιν, διά τήν προβολήν τῆς νήσου Λέσβου εἰς τό τουρκικόν κοινόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Τόν Ἐξοχ. κ. Valdis Zalters, πρῴην Πρόεδρον τῆς Λατβίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lilita.

Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Λαδᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατελέσαντα συμφοιτητήν Αὐτοῦ ἐν Μονάχῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτῶν» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Νουρντάν Τουρκέρ, ὑπό τόν τίτλον «Δέν ἔχω πατρίδα, ἔχω τόν τόπο μου – Ρωμιοί τῆς Πόλης – χῶρος, μνήμη, τελετουργίες», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πνευματι-κῷ Κέντρῳ Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν Τρίτην, 5ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σιλουανοῦ Ἰωάννου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπικοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Friends of Europe in Greece» καί τήν ἐπακολουθήσασαν ὑπογραφήν μνημονίου συ-

νεργασίας τούτου μετά τῶν Παιδικῶν Χωριῶν Σ.Ο.Σ., ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Ἀντώνης Τρίτσης» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Ἀθη-ναίων, τήν Δευτέραν, 4ην ἰδίου.