You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της  25ης Ιανουαρίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 25ης Ιανουαρίου 2019⁩

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 24ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ὑποδιευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως Ἐντιμ. κ. Hakan Yılmaz, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. Alparslan Atasoy, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εὐχηθείς αὐτoῖς τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος καί εὐχαριστήσας αὐτούς διά τά ληφθέντα μέτρα ἀσφαλείας καί τάς διευκολύνσεις κατά τήν τελετήν καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυ-χήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιου-πόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἰωαννίνων κ Μάξιμος, καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἰωαννίνων, Λαμίας, Νάξου καί Ἀθηνῶν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ ἁγίου Ἰωαννίνων, δεχθέντος καί διά ζώσης τά Πατριαρχικά συγχαρη-τήρια ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αυτοῦ, ὡς καί διά τήν ἐν γένει ἀδιάπτωτον καί πηγαίαν ἀφοσίωσίν του εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας

αὐτοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν καί ἀναφερθείς εἰς τήν κενωτικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τάς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας καί Ἐσθονίας, ἐξ ἀφορμῆς καί τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου Ταρτού.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τῶν Δημοσίων Ἰνστιτούτων Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Ι.Ε.Κ.) Ἰω-αννίνων καί Λαμίας.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομα-στηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμολ. Καθηγητήν Λαογραφίας κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων – Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἱστορίας – Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημί-ου Θρᾴκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀθανασίου Κούγκουλου καί Νάντιας Μαχᾶ Μπιζούμη, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ αὐτοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλοπροόδου Ἑνώσεως Ξάνθης ἐκδήλωσιν καί τήν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Ἀλεξάνδρου

Ἀλεξανδρῆ, ἐπί τοῦ θέματος «Χαρίσιος Βαμβακᾶς, ὁ εὐπατρίδης πολιτικός καί διπλωμάτης. Ἡ συμβολή του στήν ἐνσωμάτωση τῆς Δυτικῆς Θρᾴκης στήν Ἑλλάδα», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ἱστορικοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου Ξάνθης, τήν Παρασκευήν, 25ην Ἰανουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφιῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Holokost ile Yüz Yüze», ἐν τῇ ἐν Πέραν ἕδρᾳ τοῦ Μουσείου «500. yıl Vakfı Türk Musevileri», τήν Πέμπτην, 24ην ἰδίου.