You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  8ης Ιανουαρίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 8ης Ιανουαρίου 2019⁩

Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον περί τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας

Τό διήμερον, 7 – 8 Ἰανουαρίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διωργάνωσε τό Γ’ κατά σειράν ἐπιστημονικόν Συμπόσιον ἐν ξενοδοχείῳ τῆς Πόλεως μέ θέμα τήν σύγχρονον δουλείαν: «Awareness, Action and Impact», τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, Ὅστις καί ὡμίλησε καταλλήλως, καί τῇ συμμετοχῇ πολλῶν Καθηγητῶν ἐκ διαφόρων Πανεπιστημίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ἐκπροσώπων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τοῦ Συμ-βουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, τοῦ Βατικανοῦ, τῆς Ἀγγλικανι-κῆς Ἐκκλησίας κ. ἄ..

Παρέστησαν μέλη τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Πρόξενος τῆς Μ. Βρεταννίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας, ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Δογμά-των καί Θρησκειῶν καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 7ης ἰδίου, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 8ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλ-λου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατρι-αρχικόν Ἐπίτροπον, καί συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυν-τήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας», συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Χριστοφόρου Ρετέλα, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Νεκταρίας, ἐκ Καλκού-τας Ἰνδιῶν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γουϊνέας κ. Γεώργιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Τόν Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Θεοφιλ. κ. Jonathan Goodall, Ὑπεύθυνον τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας διά τάς σχέσεις αὐτῆς μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Κουνάλην, Ἱερο-κήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.

Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατρι-αρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πάστορα κ. Christian Kriger, νέον Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (KEK), μετά τοῦ Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Heikki Hutun-nen, ἐκ Βρυξελλῶν.

Τόν Ἐξοχ. κ. Chris Cooter, Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ.

Tόν Ἐντιμ. κ. Michael Reiffenstuel, Γεν. Πρόξενον τῆς Γερμανί-ας ἐνταῦθα.

Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κάλφαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλ-λόγου Τενεδίων «Τέννης», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σουλτάνας Ἀσβεστᾶ, Ταμίου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Κοφτερόν, Ἐπειχειρηματίαν, καί Στυ-λιανόν Ἀγγελοδῆμον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ὁμογενῶν Μελ-βούρνης, ἐξ Αὐστραλίας.

Tό νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Ὑπο-στηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (RUMVADER – ΣΥΡΚΙ), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀντωνίου

Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκο-πῆς – Καθηγητοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατρι-αρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους Ersin Kasapoğlu καί Ἑλένης Μπαρντακτσῆ, ἐν τῷ ἐν Fulya Κέντρῳ ἐκδη-λώσεων «Premium Labella Merkez», τό Σάββατον, 5ην Ἰανουαρίου.