Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  18ης Δεκεμβρίου 2018⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 18ης Δεκεμβρίου 2018⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανά-ρετος.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἰταλίας.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπί-σκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρί-ου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἀνε-φέρθη εἰς τόν ὀρθόν τρόπον ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων, συνεχάρη τόν κ. Παριζιάνον διά τήν ἐπανεκλογήν αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυ-μάτων (RUMVADER – ΣΥΡΚΙ) καί ηὐχήθη ὅπως κατά τό ἐπί θύραις ἔτος αἱ Ἁρμόδιαι Ἀρχαί ἐπιτρέψουν τήν ἀπό ἑπταετίας παρακω-λυομένην διαδικασίαν διεξαγωγῆς κοινοτικῶν ἐκλογῶν εἰς τά εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς Ὁμογενείας.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευ-θυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, καί τῶν

Εὐλαβ. Διακόνων κ. κ. Γεωργίου Ἀντωνίου καί Παντελεήμονος Τσαβλίδου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μιχαήλ Ἀνισένκο καί τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Σεβτσένκο, ἐπί κεφαλῆς προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Ἀτταλείας καί Ἀλάγιας.

Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Συμεών Διονυσιάτην καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τῆς Ἁγι-ορειτικῆς Ἑστίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Γωγάκου, Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἀνα-στασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ, καί Μαρίας Γιαννέλου, Προϊσταμένης τῆς Ἑστίας.

Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Χριστοδούλην καί Πανσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Δράμας, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς διακονίας αὐτῶν παρά τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ.τ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Giovanni Pietro Marsegaglia, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Βενετίας.

Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Γεώργιον Ζαββόν, Σύμβουλον ἐπί Εὐρωπα-ϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐκ Βρυξελλῶν.

Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Παναγιώτην Σκαλτσῆν, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώ-την Ὑφαντῆν καί Ἠλίαν Εὐαγγέλου, Καθηγητάς ἐν αὐτῇ.

Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ἰατρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Γεωργούλα, ἐκ Βόλου.

Τόν Ἐλλογ. κ. Mehmet Arslan, Ὀγκολόγον, ἐντεῦθεν.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Çağlayan καί Melih Yörü, Σχεδιαστάς, ἐκ Λονδίνου, καί τήν Εὐγεν. κ. Aslıgül Atasagun, Δημοσιογράφον, ἐντεῦ-θεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό

τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα καί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑστίας, ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον “Φῶς ἐκ φωτός, Ἄθως- Βυζάντιο – Οἰκουμένη”, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 17ην Δεκεμβρίου.