Τα συγχαρητήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη προς την νέα Πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) της Γερμανίας

Μετά τό πέρας τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογικῶν διεργα-σιῶν πρός ἀνάδειξιν νέου Προέδρου τοῦ Χριστιανοδημοκρατι-κοῦ Κόμματος (CDU) τῆς Γερμανίας, εἰς διαδοχήν τῆς παραι-τηθείσης ἐκ τῆς θέσεως ταύτης Καγκελλαρίου τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Angela Merkel, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατρι-άρχης ἀπέστειλε πρός τήν νικήτριαν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Annegret Kram-Karrenbauer, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχίας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ἀξιώματός της