Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  11ης Δεκεμβρίου 2018

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ τοῦ εἰς Σεούλ ταξειδίου Αὐτοῦ, ὑπαντη-θείς ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρω-τοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 11ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφό-τητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιον, συνο-δευόμενον ὑπό τῶν Εὐγεν. κυριῶν Κυριακῆς Παναγῆ, ἐκ Κύπρου, καί Εὐτυχίας Κοντοῦ, ἐκ Ρόδου.

Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Ἐξοχ. κ. Juan González – Barba Pera, νέον Πρέσβυν τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Elena Neira.

Tόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνέστην Ἀρνόπουλον, Ἐπίτιμον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμερούν, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνιέττας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς» ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Δευτέ-ραν, 10ην Δεκεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδι-αιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν ὑπό τοῦ Σοφολογ. Ἀρχιρ-ραββίνου κ. Isak Haleva δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἑβραί-ων «Hanuka», ἐν τῷ Κέντρῳ Sanat Parkı τοῦ Nişantaşı, τήν Κυριακήν, 9ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ προβολήν ταινιῶν, ἐπί τοῦ θέματος «8th Eurpoean Union Human Rights Film Days», ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Θερέτρῳ τῆς Αὐστρίας, τήν Δευτέραν, 10ην τ.μ.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀριχμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πρώτου Προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας «Ἀφύλακτη Διάβαση», ἐκδήλωσιν σχετικῶς πρός τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικοῦ Κέντρου Κωνστα-ντινουπολιτῶν.