You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  6ης Δεκεμβρίου 2018⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 6ης Δεκεμβρίου 2018⁩

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 5ην Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως – Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφε-ρείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτά-του.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων, μετά τῶν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπό-λεως, μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Τζανμπεζντῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιτσέκογλου, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατρι-αρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Τόν Μουσικολ. κ. Σταμάτιον – Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσι-κοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά μελῶν αὐτοῦ.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χαραλάμπη Σιούφαν καί Νικόλαον Κανελλόπουλον, Δικηγόρους, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπρο-σωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταν-νίας κ. Γρηγορίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Ἀββαείῳ τοῦ Westminster τελετήν συμπαραστάσεως καί ἀλληλεγγύης πρός τούς δοκιμαζομένους Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τήν Τρίτην, 4ην Δεκεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Νικομηδείας (İzmit) συναυλίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς κατ’ ἔτος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, διοργανουμένης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-αρχείου προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως εἰς τόν τόπον μαρτυρίου τῆς Ἁγίας, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωάκειμ, Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,:

α) κατά τήν προβολήν τῆς ταινίας «Yanyana», μέ θέμα τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν Κοινοτήτων ἐν Τουρκίᾳ, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Cemil Candaş Kent», τήν Δευτέραν, 3ην ἰδίου, καί

β) κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mevlüt Uysal, Δημάρχου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως, Περιβαλ-λοντολογικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «‘‘Yaşanabilir çevre için dönüşüm’’ amacıyla…», ἐν τῷ Πολιστιστικῷ Κέντρῳ «Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi», τήν Πέμπτην, 6ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hisao Nishimaki, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκρά-τορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», τήν Τετάρτην, 5ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ριζοπούλου, Προέδρου «ΑHEPA Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης», φιλανθρωπικόν δεῖπνον, ἐπί τῷ ἐτησίῳ ἑορτασμῷ τῆς ‘Ἡμέρας τῶν Εὐχαριστιῶν’, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τό Σάββατον, 1ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανω-θεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «ὁ Ἰπποκράτης» ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Βάρβαρα – Λουκου-μάδες», καί τήν ἐκ παραλλήλου παρουσίασιν τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κασιώτου, Δικηγόρου, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Ἀμαλία», τήν Κυριακήν, 2αν ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινου-πολιτῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέ-

ου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου αὐτῆς, αὐθημερόν.