You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  28ης Νοεμβρίου 2018⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 28ης Νοεμβρίου 2018⁩

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγι-ότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθη ὑπό τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διαλόγου μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Divan», εἰς ὅ παρεκάθησαν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Σασίμων κ. Γεννάδιος, καί ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ

Γραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 28ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer, παρατεθέν πρός τιμήν τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν μειονοτήτων δεῖπνον ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις ἑορταῖς, ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ξενοδοχείῳ «GRAND TARABYA».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδη-μαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου.

Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμον, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ἱεραρχικῶν αὐτοῦ καθηκόντων, ὅν συνεχάρη ὁ Πατρι-άρχης ἀδελφικῶς εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.

Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντι-πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.

Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Δέλλαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λευκάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Σιαμάγκα, Θεολόγου, ἐκ Κατερίνης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐκ Ντόρτμουντ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Σχολιαστήν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ἐκ Ρώμη Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τάς ἐργασίας τοῦ ὑπό τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς

Estergom – Βουδαπέστης διοργανωθέντος Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Eucharist in the Byzantine liturgy, the liturgical manifestations of the reverence of the Eucharist; guarding the Eucharist», ἐν τῷ ἐν Estergom Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «St. Adalbert Spiritual and Cultural Centre», μεταξύ 27ης καί 29ης Νοεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου, κατά τό, ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ πρώτου ἀνεξαρτήτου κράτους τῆς Τσεχοσλοβακίας, διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius» Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Cyril and Methodius Tradition in Modern Czechoslovak History», ἐν Staré Město τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας, τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. Koray Ariş καί τῆς Εὐγεν. κ. Sandra Çavdar, Καλλιτεχνῶν, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ritz Carlton», τήν Τρίτην, 27ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειο-φύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «CVK Park Bosphorus», τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου.