You are currently viewing ⁨ Παρέμβαση Ιερού Κλήρου Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

⁨ Παρέμβαση Ιερού Κλήρου Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

Οι ογδόντα πέντε (85) εφημέριοι ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου στην τακτική μηνιαία Ιερατικὴ Σύναξή τους, με την παρουσία και την ενημέρωση του Σεβασμιωτά-του Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου για το μεγάλο θέμα που ανέκυψε τελευταία στις Σχέσεις μεταξὺ Εκκλησίας & Πολιτείας, ένεκα του οποίου συνεκλήθη εκτάκτως και η Ιερὰ Σύνοδος της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 16-11-2018 υπὸ την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, μετὰ απὸ τρίωρη διαλογικὴ συζήτηση απεφάσισαν και συνεσκέφθησαν να συντάξουν την παρούσα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με την οποία :

1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ άμεσα, απόλυτα και κατηγορηματικὰ την οποια-δήποτε προσπάθεια και διάθεση δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων, περί της δήθεν διαφορετικής απόψεως μεταξὺ όλων των Κληρικών-Εφημερίων, οι οποίοι σέβονται ολοθύμως την ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 16ης Νοεμβρίου 2018, όπως αυτὴ καταγράφεται στο επίσημο ανακοινωθέν αυτής.

2. ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ καί ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την Απόφαση αυτή, α) περὶ της συνεχίσεως του διαλόγου με την Πολιτεία επὶ θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, β) περὶ της συγκροτήσεως Ειδικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, αποτελουμένης απὸ Ιεράρχες, Νομικούς, Εμπειρογνώμονες και Εκπροσώπους του Εφημεριακοῦ Κλήρου για την μελέτη των θεμάτων αυτών, και γ) περὶ της παραμονής στο υφιστάμενο καθεστὼς μισθοδοσίας των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ως πνευματικὸ Πατέρα τον Επίσκοπο και Μητροπολίτη τους κ. Στέφανο, όπως και την Σεπτὴ Ιεραρχία της Ορ-θοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος και ΔΗΛΩΝΟΥΝ υπευθύνως ότι ο ιερὸς Κλήρος της τοπικής μας Εκκλησίας ΣΕΒΕΤΑΙ απολύτως το Συν-οδικὸ Σύστημα της αγίας μας Εκκλησίας, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ την κα-τάσταση που δημιουργήθηκε με ενότητα και ομοψυχία, με ηρεμία και

νηφαλιότητα, με προσευχὴ και προσοχή, τονίζοντας ότι η Ορθόδοξη Χριστιανικὴ Εκκλησία έχει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστὸ και μέλη του Σώματος αυτού είμεθα όλοι εμείς, ο ιερὸς Κλήρος και ο ευσεβὴς Λαὸς, όλοι μας βαπτισμένοι στο όνομα της αγίας και ομοουσίου Τριάδος.

4. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ την απαξίωση του ιερού Κλήρου απὸ ορισμένους, οι οποίοι είτε απὸ άγνοια, είτε απὸ ιδιοτέλεια τον κατηγορούν στο σύνολό του για πλουτισμό, χρηματισμὸ και καλοπέραση. Οι κληρικοί μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν μισθοδοτούνται απὸ το Ελληνικὸ Κράτος μας επειδὴ είναι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι και εκκλησιαστικοὶ λειτουργοί. Ο ιερὸς Κλήρος μισθοδοτείται απὸ το Ελληνικὸ Κράτος σε αντιστάθμισμα προς την εκκλησιαστικὴ περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία κατὰ καιροὺς παρεχωρήθη στην πολιτεία, με συμφωνίες καταγεγραμμένες και ανεγνωρισμένες νομικὰ και ουσιαστικά, σε αναγνώριση των θυσιών, των κόπων και της μοναδικής στὸν κόσμο προσφοράς της Εκκλησίας και του ιερού Κλήρου της στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς και στην απελευθέρωση της αγαπημένης μας Πατρίδος, της Ελλάδος μας, όπως επίσης και για την τεραστία συμβολή του στην κοινωνία, στην φιλανθρωπία και στην κοινωνικὴ καταξίωση των πασχόντων αδελφών μας σε προηγούμενες δύσκολες εποχές, όπως και στην σημερινή.

5. ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ με νηφαλιότητα, με περισυλλογή, με προσευχὴ και πολλὴ σκέψη, στην οποιασδήποτε μορφής αποχριστιανοποίηση της πατρίδος μας, στους τομείς του πολιτισμού, των ελληνικών και ορθοδόξων χριστιανικών παραδόσεών μας, της χριστιανικής παιδείας, της ευλογημένης οικογενείας, του ορθοδόξου χριστιανικού γάμου και της κοινωνίας μας.

6. ΔΗΛΩΝΟΥΝ ως φορολογούμενοι έλληνες πολίτες και κληρικοὶ του κράτους μας ότι ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ την εν όψει της ανα-θεωρήσεως του Συντάγματος της Ελληνικῆς Δημοκρατίας, οποιαδή-ποτε αλλαγή, παραποίηση ή κατάργηση του προοιμίου του Συντάγματός μας, το οποίο εγράφη απὸ τους ενδόξους προγόνους μας, με τα αίματα και τους αγώνες τους, με τις θυσίες και τους κόπους των, («υπὲρ Πίστεως και Πατρίδος» έγραψαν και είπαν), σαν μιὰ ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης πρὸς τον άγιο Τριαδικὸ Θεό μας, για το μεγάλο δώρο της ελευθερίας που ήλθε σαν θείο δώρο με την μοναδικὴ στον κόσμο Ελληνικὴ Επανάσταση εναντίον της σκλαβιάς του 1821, η οποία ΟΥ-ΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ με την ταξικὴ επανάσταση της Γαλλίας του 1789, και με το σύνταγμά της, όπως κάποιοι αδαείς και άμοιροι της ιστορικής αληθείας επιθυμούν να λένε κατὰ καιρούς.

7. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ την οποιαδήποτε ΑΛΛΑΓΗ των άρθρων 3 και 13 του Συντάγματος, εν όψει οποιασδήποτε θρησκευτικής ουδετερότητος, δεδομένου ότι άχρι τούδε τα συγκεκριμένα άρθρα δεν προσβάλλουν καμμία θρησκεία, η οποία λειτουργεί μαζύ με τους πιστούς της, μέσα στην

επικράτεια του Ελληνικού Κράτους μαζὺ με τους λειτουργούς της, και δεν έχει προκύψει κανένα απολύτως πρόβλημα που να επιβάλλη μια τέτοια παρέμβαση στα εν λόγω άρθρα του Συντάγματός μας. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, ενώ «επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικῆς Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού (3,1)», «κάθε γνωστὴ θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικὰ με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπὸ την προστασία των Νόμων (13,2)» και «κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρὶς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του (13,5)».

8. ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την απορία τους, πώς ερμηνεύουν και πώς κατανοούν οι ορισμένοι που κατὰ καιροὺς επιθυμούν τον λεγόμενο χωρισμὸ «Εκκλησίας και Πολιτείας» και για ποιὸ λόγο δεν μάς καταγράφουν πώς θα υφίστανται σε σχέση με την Εκκλησία στην οποία εβαπτίσθηκαν και ανήκουν ουσιαστικώς, εκείνοι που θα διαχωρισθούν από την Εκκλη-σία.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ