Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  10ης Νοεμβρίου 2018⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 10ης Νοεμβρίου 2018⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ ἄλλοτε σχολείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπι καί παρηκολούθησε τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἡ Ἁγία Κασσιανή», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαρα-λαμπίδου, Φιλολόγου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Κατσώνη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστονύμφην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πάτμου, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φιλαρέτης, Ἀγριπίννης καί Ἀντωνίας, ὑποβαλούσας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἁγιοκατάταξιν τοῦ ἱδρυτοῦ καί πνευματικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς ταύτης πατρός Ὁσίου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφεί-ου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος

ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτοῦ.

Ἐπί δέ τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayşegül Akbal.

Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Παναγόπουλον, Ὑμνογράφον – Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀρχοντίας Σαχίν, Παθολό-γου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Οἰκονόμου, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Παππᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας.

Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Χίνη, Παθολόγον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἴμβρου, καί Λεωνίδαν – Ἄγγελον Λαλιώτην, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μυρτώς Σωφρονίου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τά διοργα-νωθέντα ὑπό τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Καστορίας ἐγκαίνια τῆς ἐπανεκθέσεως τοῦ ἐκεῖσε Βυζαντινοῦ Μουσείου, ἐν ταῖς ἐγκατα-στάσεσιν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου.