You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  4ης Νοεμβρίου 2018⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 4ης Νοεμβρίου 2018⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Νοεμβρίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Mύρων κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Edmonton κ. Ἱλαρίων, ὅμιλοι προσκυ-νητῶν ἐκ Γεωργίας, Θεσσαλονίκης, Δράμας καί Φιλλανδίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Παναγώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ ἁγίου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, καλωσώρισεν ἐγκαρδίως πάντας τούς προσελθόντας προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐπιστημόνων – συνεργατῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.

Τούς Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Edmonton κ. Ἱλαρίωνα, Ἐξάρχους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Οὐκρανίᾳ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐγένιον Καρατζᾶν, Κληρι-κόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ἐπί κεφα-λῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικο-λάου καί Εἰρήνης Μετεώρων Θεσσαλονίκης.

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωαννίκιον Γρηγοριάδην, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Σλαπάκ, πρῴην Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας τῆς Χώρας.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἀντωνιάδην, Πρόεδρον τῆς Ἀδελφό-τητος Κρωμναίων Καλαμαριᾶς, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμάδος αὐτῆς.

Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, πραγματοποιούντων τό ἀνά διετίαν καθιερωμένον προσκύνημα εἰς τήν Πόλιν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης – Μαρίας Κάζδαγλη, Ἐκπαιδευτικοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χαγιάογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλένας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαριάνας, Φοιτητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç».

Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ αὐτῷ Πανε-πιστημίῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τόν διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Καρπαθίων «Παγκαρπαθιακόν ἑορτασμόν», ἐπί τῇ 74ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἐπαναστά-σεως – Ἀπελευθερώσεως τῆς Καρπάθου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τῆς διακεκριμένης Ἀκαδημαϊκοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Γλύ-κατζη – Ἀρβελέρ, ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Κυριακήν, 4ην Νοεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Πατριαρχείου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 10ῃ ἐπετείῳ

ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας τῆς Ἐνορίας τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Στροβόλου, μεταξύ 4ης καί 6ης ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Κοινοτήτων τῆς Περιφερείας Βοσπόρου καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Ιstituto Italiano di Cultura» συναυλίαν τῶν Μουσικολ. κ.κ. Χρήστου Ραφαηλίδου καί Giovanni Mirabassi, Καλλιτεχνῶν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 3ην τ.μ..