You are currently viewing Χρονικόν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήτην καί Ἀθήνας

Χρονικόν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήτην καί Ἀθήνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 28ης Σεπτεμβρίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Θεσσαλονίκην καί προέστη, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, τῶν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διοργανω-θεισῶν, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Δήμων Κεντρικῆς Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) καί τοῦ Δήμου Ἀμπελοκήπων – Μενεμένης, ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετίας ἀπό τῆς λήξεως τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1918). Ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὁ Πατριάρχης προεπέμφθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου καί τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. Τόν Πατριάρχην συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος, καί Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Ἐν τῷ Ἀερολιμένι «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης τόν Παναγιώ-τατον ὑπεδέχθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, ὅστις καί προσετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφό-ρος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μεθόδιος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλιανδαρίου, ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνή-σεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς

Μακεδονίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Orhan Yalman Okan, Γεν. Πρόξενος τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ, καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ὁ Πατριάρχης κατέλυσεν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Lazart», ὑπαντη-θείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ πρός συμμετοχήν εἰς τούς ἑορτασμούς ἐλθόντος εἰς Θεσσαλονίκην Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Εἰρηναίου καί Δημάρχων τῆς περιοχῆς.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Σερβίας, ἐπεσκέψατο ἀλληλοδιαδόχως:

α) τήν λιμνοθάλασσαν Καλοχωρίου, ἔνθα καί ἀνέπεμψε δέησιν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Βουλευτῶν Α’ καί Β’ Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀλεξάνδρου Τριανταφυλλίδου, Ἰωάννου Ἀμανατίδου, πρῴην Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτε-ρικῶν, Θεοδώρου Καράογλου, Σάββα Ἀναστασιάδου, Σπυρίδωνος Καλαφάτη, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Γεωργίου Ἀρβανιτίδου καί Γεωργίου Λαζαρίδου, ὡς καί πάντων τῶν Δημάρχων Δυτικῆς Θεσσα-λονίκης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Φωτοπούλου, Δημάρχου Δέλτα. Ἀπαντητικῶς πρός τάς προσφωνήσεις τοῦ ἁγίου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Περιφερειάρχου, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε διά σχετικῆς ὁμιλίας πατρικάς προτροπάς διά τήν ἐπαναθεώρησιν τοῦ συγχρόνου κοσμοειδώλου, οὕτως ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά ἐκλαμβάνῃ τήν ἐπί γῆς παρουσίαν του ὑπό τήν προοπτικήν τοῦ ἱερέως τῆς Κτίσεως καί ὄχι ὡς ἀδιαφόρου περαστικοῦ ἤ ὡς βουλιμικοῦ καί παμφάγου καταναλωτοῦ, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ὑπομνήσῃ τό γεγονός ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐστάθη ἀπό ἀρκετῶν δεκαετιῶν ἤδη πρωτοπόρον μεταξύ ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν εἰς τόν εὐγενῆ ἀγῶνα τῆς διαφυλάξεως καί συντηρήσεως τοῦ περιβάλλοντος,

β) τό ἐν Καλοχωρίῳ ἐργοστάσιον «Χαΐτογλου», συναναστραφείς μετά τῆς διευθύνσεως καί τῶν ἐν αὐτῷ ἐργαζομένων, εὐλογήσας αὐτούς καί γευσάμενος τόν παραδοσιακόν «Μακεδονικόν Χαλβάν», καί

γ) τό ἐν Εὐόσμῳ Γηροκομεῖον «Ἑστία Παπαγεωργίου», τό ὁποῖον πρό δωδεκαετίας ἐθεμελίωσεν Οὗτος, τελέσας σήμερον, ἐνώπιον πλήθους ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν καί τοπικῶν ἀρχῶν, τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Σούλα, Δημάρχου Κορδελιοῦ, καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς περιοχῆς, τά ἐγκαίνια αὐτοῦ καί συγχαρείς τόν Ποιμενάρχην καί τήν

φιλογενῆ οἰκογένειαν Παπαγεωργίου μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαγεωργίου, ἱστορικόν Πρόεδρον τοῦ ὁμωνύμου Ἱδρύματος, ὡς καί πάντας τούς συντελεστάς, διά τήν ἔμπρακτον μέριμνάν των ὑπέρ τῆς περιθάλψεως τῆς τρίτης ἡλικίας, εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ φροντίς τῶν ἡλικιωμένων καθίσταται δυσκόλως διαχειρίσιμον θέμα, καί μάλιστα ἐν καιρῷ σοβούσης οἰκονομικῆς (καί ὄχι μόνον) κρίσεως, ἐνῷ ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρός πάντας τούς δυναμένους ἵνα συμβάλλουν ἐθελοντικῶς, πρός παντοειδῆ ἐπιστήριξιν τοῦ φιλοθέου τούτου ἔργου.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ γεῦμα, εἰς ὅ, πλήν τῶν ὡς ἄνω ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων, παρεκάθησε καί ἡ Εὐγεν. κ. Zeljka Cvijanovic, Πρωθυπουργός τῆς Δημοκρατίας τῆς Σερβίας, ἐκπροσω-ποῦσα τόν Ἐξοχ. Πρόεδρον τῆς Χώρας κατά τάς προμνημονευθείσας ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Φουαγιέ τοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ Δυτικῆς Θεσσαλονίκης ἔκθεσιν φωτογραφικῶν ντοκουμέντων καί ἐφημερίδων τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τελοῦσαν ὑπό τήν ἐπιμέλειαν τοῦ ἱστορικοῦ καί συγγρα-φέως Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Νίγδελη, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Κέντρῳ τούτῳ δοθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας Θεσσαλονίκης Συναυλίαν Μνήμης, καθ’ ἥν ἐπαρουσι-άσθη εἰς πρώτην παγκόσμιον ἐκτέλεσιν τό Κονσέρτον «Ἐκ νεκρῶν» τοῦ συνθέτου Μουσικολ. κ. Γεωργίου Ε. Λαζαρίδου, παρουσίᾳ πλήθους Ἱεραρχῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκη-ποννήσων κ. Δημήτριος, Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, τοῦ Δουκός τοῦ Κέντ Ὑψηλοτάτου κ. Ἐδουάρδου, ἐκ προσώπου τῶν Βρεταννικῶν Ἀρχῶν, ἀντιπροσώπων τοῦ πολιτικοῦ καί διπλωματικοῦ κόσμου τῆς περιοχῆς καί τοῦ κατακλύσαντος τό Κέντρον φιλομούσου κοινοῦ.

Κατά τήν ὁμιλίαν Του, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἀνεφέρθη εἰς τό τετραετές αἱματοκύλισμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου, ἐπισημάνας ὅτι δέν ἔγινε, δυστυχῶς, χριστιανικωτέρα ἡ Εὐρώπη, οὔτε καί ὁ ὑπόλοιπος κόσμος, μετά τήν τρομεράν ἐμπειρίαν καί τόν ἐφιάλτην τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς μετά ἀπό μίαν μόλις εἰκοσαετίαν ἦλθαν τά χειρότερα τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ἡ κατά τήν ἡμέραν ταύτην παρουσία τοῦ Πατριάρχου ἐν Θεσσαλονίκῃ ὡλοκληρώθη διά τῆς ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ παραθέ-

σεως ἐπισήμου δείπνου πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 30ήν ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπελοκήπων, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Εἰρηναίου, τῶν δύο Προκαθημένων πλαισιουμένων ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δράμας κ. Παύλου, ἐκ προσώπου τοῦ Μακ. Ἀρχιεπι-σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφυρίου καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, ἐκπρόσωποι τῶν Συμμαχικῶν Κυβερνήσεων, ὁ Ἐξοχ. κ. Σωκράτης Φάμελος, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ Ἐξοχ. κ. Αἰκατερίνα Νοτοπού-λου, Ὑφυπουργός Μακεδονίας – Θρᾴκης, ἀντιπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί μέγα πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Πρό τῆς ἀπολύσεως, ὁ Ποιμενάρχης ἐξέφρασεν εὐγνώμονας εὐχαριστίας πρός τόν Πατριάρχην διά τήν αὐτοπρόσωπον συμμε-τοχήν Του εἰς τήν χαράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τονίσας ὅτι Οὗτος ἦλθεν εἰς τήν ἁγιοτόκον καί ἡρωοτόκον γῆν τῆς Μακεδονίας ὡς οἰκεῖος εἰς τά ἴδια διά νά λαμπρύνῃ, παρά τό βεβαρυμένον πρόγραμμα Αὐτοῦ, τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις καί νά μεταφέρῃ τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱ. Μητρο-πόλεως.

Ἀπαντητικῶς, καί μετά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐποικοδο- μητικήν προσλαλιάν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Εἰρηναίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως πρός τό Χριστεπώ-νυμον πλήρωμα καί, διά τῶν τηλεοπτικῶν μέσων, πρός σύμπαντα τόν εὐσεβῆ ἑλληνικόν λαόν, διαζωγραφήσας τήν φρίκην τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ὅστις συνετάραξε τήν ἀνθρωπότητα ὅσον κανείς προηγούμενος καί ἐστοίχισεν εἰς ἀνθρώπινα θύματα ὅσον ἐπίσης οὐδείς τῶν ἀνά τούς αἰῶνας προηγουμένων, ἐνῷ ἐτόνισεν ὅτι εἰς ἕνα ἀπέραντον Στρατιωτικόν Κοιμητήριον, ὡς τό «Ζεϊτινλίκ», εἰς τό ὁποῖον περισσότεροι ἀπό 20.000 στρατιῶται καί ἀξιωματικοί, ἐκ τῶν ὁποίων περίπου 8.000 Ὀρθόδοξοι κατά τήν Πίστιν, ἀναπαύονται ἐπί ἕνα ἤδη αἰῶνα, διακηρύττεται πόσον εὐθυνή καταντᾷ ἡ ἀνθρωπίνη

ζωή καί ἀξιοπρέπεια κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου, καθώς ὁ ἄνθρωπος, ἡ πολύτιμος εἰκών τοῦ Θεοῦ, γίνεται πρόχειρον ἀναλώσιμον εἶδος εἰς τό πῦρ τῶν πολυαρίθμων φονοκτονικῶν ἐπινοήσεων.

Ὁ Πατριάρχης, τέλος, παρεκάλεσεν ἀπό κέντρου ψυχῆς τόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης νά δαψιλεύῃ τό ἀγαθόν αὐτῆς, τήν Εἰρήνην τήν «ἄνωθεν», τήν «πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν», καί εἰς τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων καί εἰς τά Ἔθνη καί εἰς τόν σύμπαντα κόσμον.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ἐτέλεσε μετά τῆς Α. Μακαριότητος τό μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἀγωνισαμένων, ἡρωϊκῶς πεσόντων καί εὐσεβῶς κειμένων ἐν τῷ Συμμαχικῷ Κοιμητηρίῳ «Ζεϊτινλίκ», ἔψαλε δέησιν ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τούς χώρους αὐτοῦ, καταθέσας στεφάνους εἰς τά μνημεῖα τῶν πεσόντων εἰς τούς διαφόρους τομεῖς τοῦ Κοιμητηρίου (Σερβικόν, Ρωσσικόν, Γαλλικόν, Βρεταννικόν, Ἰταλικόν καί Ἑλληνικόν).

Τήν μεσημβρίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως ἐπίσημον ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Grand Hotel Palace», παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσα-λονίκης κ. Ἀνθίμου καί τοῦ Ἐντιμ. Γεν. Προξένου κ. Orhan Yalman Okan.

Κατά τήν σύντομον προσφώνησίν του, ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖος ἐμνήσθη τῶν ἀδελφικῶν δεσμῶν πίστεως καί φιλίας μεταξύ τοῦ ἑλληνικοῦ καί τοῦ σερβικοῦ λαοῦ, τονίσας τήν πνευματικήν σχέσιν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίας μετά τοῦ Βυζαντίου καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, ἐνῷ ἐξέφρασε τήν πηγαίαν ἐκτίμησίν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τάς εὐχαριστίας του διά τήν παροχήν τῆς νενομισμένης ἐκκλησιαστικῆς ἀδείας πρός πραγματοποίησιν προσκυ-νηματικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἀθωνικήν Πολιτείαν καί τήν Ἱ. Πατρι-αρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Χιλιανδαρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἔνθα εἰς εἰδικήν τελετήν, παρουσίᾳ Ἱεραρχῶν, ἐκπροσώπων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου, Ἀρχόντων Ὀφφικι-αλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πολιτικῶν καί

τοπικῶν φορέων, ἐτιμήθη διά τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τῆς Ἑταιρίας μετά σχετικῆς περγαμηνῆς.

Κατά τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Παναγιώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Πάππα, Προέδρου τῆς Ἑταιρίας, ηὐχαρίστησε διά τήν προσγενομένην Αὐτῷ τιμήν καί ἐτόνισε τό γεγονός ὅτι ἡ εἰρημένη Ἑταιρία τυγχάνει ἕνα πλήρως καταξιωμένον καί πολύ πέραν τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων εὐφήμως γνωστόν πνευματικόν καθίδρυμα, τό ὁποῖον ἐπί ὀγδοήκοντα ἤδη ἔτη ἀκτινοβολεῖ εἰς τήν Βυζαντινήν Συμβασιλεύουσαν Θεσσαλονίκην καί δίδει λαμπρά δείγματα φιλογενείας, ἐπιστημονικῆς καί κατά σύστημα μελέτης ὅλων τῶν συνιστωσῶν τῆς πνευματικῆς, πολιτιστικῆς, γλωσσικῆς καί ἐθνικῆς ταυτότητος τοῦ Μακεδονικοῦ χώρου καί ὅλης τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἐνῷ τά ἐνδιαφέροντά του ἐνωρίς ἐπεξετάθησαν καί πέραν τούτων, διά τῆς δημιουργίας, τό ἔτος 1953, ὡς παραρτήματός του, τοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος εἰς τούς χώρους τῆς Ἑταιρίας ἐνεκαινίασε τήν ὑπό τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου διοργανωθεῖσαν διαπολιτισμικήν εἰκαστικήν ἔκθεσιν ὑπό τόν τίτλον «TURKCELL – Ἡ Τέχνη στήν Ἐπικοινωνία», εἰς ἥν συμμετέχουν περί τούς 80 διακεκριμένοι Ἕλληνες καί Τοῦρκοι καλλιτέχναι ἐκ τῶν χώρων τῆς ζωγραφικῆς, τῆς γλυπτικῆς καί τῆς φωτογραφικῆς τέχνης. Κατά τήν τελετήν ταύτην, παρουσίᾳ καί τοῦ Διπλωματικοῦ Ἐκπροσώ-που τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ, προσφωνήσεις ἀπηύθυνον ἀλλη-λοδιαδόχως ὁ Ἐλλογ. κ. Βασίλειος Πάππας, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ὁ Ἐντιμ. κ. Kaan Terzioğlu, ἐκ μέρους τῆς TURKCELL, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Ὀστιάριος κ. Παῦλος Σταματίδης, Πρόεδρος τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κυριακός Πεταλίδης.

Ἀπαντητικῶς, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ συνεχάρη πάντας τούς ἐμπλεκομένους φορεῖς, ἐξῇρε τήν συμβολήν τῆς τέχνης πρός προαγωγήν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως διαφορετικῶν λαῶν, θρησκειῶν καί πολιτιστικῶν ὁμάδων, καί ἐπῄνεσε, διά τήν ἔμπρακτον συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν προαγωγήν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου εἰς τήν γενέτεράν Του Ἴμβρον, τήν εἰρημένην Ἑταιρίαν Τηλεπικοινωνιῶν τῆς Τουρκίας, διά τήν ἀνάληψιν ὑπό τῆς τελευταίας ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῆς κατασκευῆς καί τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ἀθλητικῶν

ἐγκαταστάσεων καί τῶν χώρων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου τῆς Ἴμβρου.

Μετά ταῦτα, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Θεσσαλονίκης, ἔνθα παρηκολούθησεν ἐκδήλω-σιν, ἥτις διωργανώθη ὑπό τῶν ἰθυνόντων τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ» ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς 100ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ ἱστορικοῦ τούτου φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος τῆς Συμβασιλευούσης, ἐνῷ Οὗτος παρεκάθησε δέ ἐν συνεχείᾳ εἰς τό προφρόνως προσφερθέν δεῖπνον, παρουσίᾳ πλειάδος Ἱεραρχῶν καί λοιπῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων. Χαιρετισμόν κατά τήν ἐκδήλωσιν ἀπηύθυνον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ Ἐξοχ. κ. Τζιτζικώστας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσα-λονίκης, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Δέλλιος, Ἀντιπρύτανις τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, καί ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Εὐθυμιάδου, Πρόεδρος τοῦ Ἀσύλου.

Κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ὁ Παναγιώτατος πρωτίστως ἐξέφρασε τόν ἔπαινον καί τόν θαυμασμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τό ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ Ἀσύλου πολυδιάστατον, φιλόθεον καί φιλάνθρωπον ἔργον, διά τήν προσφοράν εἰς τά παιδία, τήν ὑγείαν, περίθαλψιν, ἐκπαίδευσιν καί προστασίαν αὐτῶν κατά τόν πολυκύμαντον εἰκοστόν αἰῶνα καί μέχρι τῆς σήμερον, ὡς καί διά τήν στήριξιν ἐργαζομένων γονέων καί τήν γενικωτέραν ἀγλαόκαρπον παρουσίαν τοῦ Ἱδρύματος εἰς τήν ζωήν τῆς Θεσσαλονίκης. Παραλλήλως δέ, ὑπέμνησεν ὅτι ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀνεκήρυξε τό παρελθόν ἔτος (2017) «Ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας», καθ’ ἥν στιγμήν κατά τό ἐπί θύραις ἔτος (2019) συμπληροῦνται 30 ἔτη ἀπό τῆς «Διακηρύξεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ παιδιοῦ», ἡ ὁποία ἐπίσης ὑπεγράμμισε καιρίας πτυχάς τῆς προστασίας τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

Τήν Δευτέραν, 1ην Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Βλατάδων, γενόμενος εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καί τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Συμεών Πασχαλίδου, Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν (Π.Ι.Π.Μ.), ἔνθα, ἀφοῦ ἐπεσκέψατο κατ’ ἰδίαν τόν ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα καί ἐν τοῖς χώροις τῆς Ἱ. Μονῆς γηροκομούμενον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ.

Παντελεήμονα, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-στημίου, ἀκολούθως, ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς, παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ὁμηγύρεως:

α) ἐπευλόγησε τήν ὑπογραφήν Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου καί τοῦ Π.Ι.Π.Μ., συνυπογρα-φέντος ὑπό τοῦ Πρυτάνεως αὐτοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Περικλέους Μήτκα καί τοῦ ἁγίου Ἀμορίου, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τοῦ Π.Ι.Π.Μ.,

β) ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ζεγκίνη, ὑπό τόν τίτλον «Παροιμίες τῆς Ἴμβρου», παρουσιασθέντος μέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων κ. Γεωργίου Ξεινοῦ καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθηνοδώρου Συροπούλου, ἐκδοθέντος δέ δαπάναις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας,

γ) ἐπέδωκεν ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον καί εἰς τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον τάς προβλεπο-μένας περγαμηνάς ἀναδείξεως αὐτῶν εἰς ἐπίτιμα μέλη αὐτῆς, καί

δ) ἐχαιρέτησε δι’ ἐπισήμου ὁμιλίας τήν ὁμήγυριν, ἐξάρας τήν 50ετῆ πολύπλευρον προσφοράν καί καλλίκαρπον διακονίαν τοῦ Π.Ι.Π.Μ. εἰς τήν προώθησιν καί τήν καλλιέργειαν τῶν θεολογικῶν γραμμάτων, ἐπισημάνας ὅτι τό Ἱερόν τοῦτο Καθίδρυμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τυγχάνει παγκοσμίως γνωστόν διά τούς σπανίους θησαυρούς τῆς πατερικῆς σοφίας, τούς ὁποίους κατέχει, φυλάσσει καί μελετᾷ, καθ’ ἥν στιγμήν τοῦτο διεκρίθη καί διά τό ἐκδοτικόν του ἔργον, διά τά ἀνεκτίμητα ἀρχεῖα μικροταινιῶν καί φωτογραφιῶν χειρογράφων, διά τήν ὀργάνωσιν συνεδρίων, ἡμερίδων καί διαλέξεων, καί δι᾿ ἄλλας πολλάς ἐπıστημονικάς δράσεις.

Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ ἱεροῦ τούτου σεβάσματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Πατριάρχης ἐνεκαινίασε τήν ἔκθεσιν τέχνης, ἐπί τοῦ θέματος «Τό ἡμέτερον κάλλος. Βυζαντινές εἰκόνες ἀπό τήν Θεσσα-λονίκη», τελοῦσαν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τάς ἐν Συντριβανίῳ καί ἐν Θέρμῃ ἐγκαταστάσεις τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ» καί συνα-νεστράφη εὐλογητικῶς μετά τῶν νεαρῶν βλαστῶν τούτων τῆς Συμβασιλευούσης, παρακολουθήσας τό ὑπ’ αὐτῶν ἐκτελεσθέν μουσι-κοχορευτικόν πρόγραμμα, γευματίσας μετ’ αὐτῶν ἐν ἀτμοσφαίρᾳ

ἀφελότητος καρδίας καί διανείμας, τέλος, πρός τά παιδία καί τούς διακονοῦντας αὐτά ἐκπαιδευτικούς καί ἐθελοντάς ἱερά ἐνθύμια.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σταυρουπόλει Κέντρῳ Πολιτισμοῦ Δυτικῆς Θεσσαλονίκης ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ ἐπετειακοῦ τόμου, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ λεηλασία τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης. 100 χρόνια ἀπό τήν κλοπή (1917 – 2017)», ἔργου τοῦ πολλά κοπιάσαντος Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου κ. Γε-ωργίου Παπάζογλου, Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνο-λογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἀφιερωθέντος τιμητικῶς εἰς τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην χαιρετισμούς ἀπηύθυνον οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί Δράμας, ἐνῷ ἐμπεριστατωμένας μέν εἰσηγήσεις ἀνέπτυξαν ὁ Ὁσιολ. Μοναχός κ. Νικόδημος Ἁγιο-παυλίτης, ὁ συγγραφεύς καί ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Μαμαλοῦκος, Ἀν. Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ἀρχιτεκτόνων τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, μουσικόν δέ πρόγραμμα ἐξετέλεσεν ἡ Χορῳδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.

Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ὁμιλίαν Του, διετύπωσε καί πάλιν τήν καί κατά τό παρελθόν ἀπευθυνθεῖσαν πρός τάς Βουλγαρικάς, Πολιτικάς καί Ἐκκλησιαστικάς, Ἀρχάς ἔκκλησιν διά τήν ἐπιστροφήν τῶν ἐκ τῆς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης κλαπέντων ἱ. κειμηλίων, πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, πρός θεραπείαν τῆς ἀνοικτῆς αὐτῆς πληγῆς εἰς τό σῶμα τῆς Ρωμηοσύνης καί πρός ἐπικράτησιν τῆς Δικαιοσύνης, προτρέψας τάς Ἑλληνικάς Κρατικάς καί Πολιτικάς Ἀρχάς ὅπως ἐντάξουν ἐπιμελῶς τό αἴτημα τῆς ἀπροφασίστου ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν ὑπό τῶν Βουλγάρων ἁρπαγέντων θησαυρῶν τῶν Μονῶν τῆς Μακεδονίας εἰς τό πλαίσιον τῶν διπλωματικῶν ἐπαφῶν καί διακρατικῶν σχέσεων, ἀκόμη καί εἰς τά νομικά πλαίσια τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης.

Ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Θεσσαλο-νίκην κατεκλείσθη διά τῆς παραθέσεως πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπισήμου ἀρίστου ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Βορείου Ἑλλάδος (ΣΒΒΕ) ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς, ἀνταλλαγεισῶν καί τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει προπόσεων μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Σαββάκη, Προέδρου τοῦ ΣΒΒΕ, καί τοῦ

Παναγιωτάτου, τονίσαντος, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ πρόκλησις διά τήν οἰκονομίαν εἶναι σήμερα ἡ ἐνσωμάτωσις εἰς τήν οἰκονομικήν δραστηριότητα τῶν ἀρχῶν τῆς ἀλληλεγγύης, μέ τρόπον ὥστε ἡ οἰκονομία ἀφ᾽ ἑνός μέν νά λειτουργῇ ἐπί τῇ βάσει ὀρθῶν οἰκονομικῶν κριτηρίων, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ νά παράγῃ εὐημερίαν, δικαιοσύνην καί κοινωνικήν εἰρήνην.

Κατά τήν παραμονήν Του ἐν Θεσσαλονίκη, ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ:

– Τόν Μακ. Πατριάρχην Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖον.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.

– Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον.

– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Orhan Yalman Okan, Γεν. Πρόξενον τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

– Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν Κωνστα-ντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Πολυβίου Στράντζαλη.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γκουροβανίδην, Δικηγόρον.

Τῇ ἐπαύριον, Τρίτῃ, 2ᾳ Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Νύμφης τοῦ Θερμαϊκοῦ, δι’ ἰδιωτικῆς πτήσεως, διά τά Χανιά Κρήτης, προσκε-κλημένος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου ἵνα λαμπρύνῃ διά τῆς εὐλογητῆς Αὐτοῦ παρουσίας, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου καί λοιπῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, Ἑταίρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, φιλοξενησάσης ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς πρό διετίας τό ἱστορικόν γεγονός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῶν Χανίων τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπεδέχθησαν μετ’ αἰσθημάτων σεβασμοῦ καί υἱϊκῆἀγάπης ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Πρόεδρος τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μεθ’ ἁπάντων τῶν σεβασμίων μελῶν αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, ἐκ προσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. Ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας κατέλυσεν ἐν τῷ ἐν Κολυμβαρίῳ Ξενοδοχείῳ «AVRA».

Ἀκολούθως, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μετέβη εἰς τούς παρακειμένους χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί προήδρευσε τῶν ἐργασιῶν τῆς Γ’ Συνάξεως τῶν Ἑταίρων αὐτῆς, παρουσίᾳ καί τῶν Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καί Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων κ.κ. Ἀναστασίου, ὡς καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τούλτσεας κ. Βησσαρίωνος, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σούπρασλ κ. Ἀνδρέου, ἐκ μέρους τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας, Ἑλλά-δος καί Πολωνίας, ἀντιστοίχως, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὑπεγράφη Μνημόνιον Συνεργασίας τοῦ ἱεροῦ τούτου Καθιδρύματος τῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Ἰνστιτούτου Τεχνολογίας καί Ἐρεύνης (ΙΤΕ). Τόν Πατριάρχην κατά τήν ἔναρξιν τῆς συνεδρίας καλωσώρισαν διά καταλλήλων προσρήσεων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀκαδημίας, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γενικός Διευθυντής αὐτῆς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν Συρικαρίῳ Κισάμου τά Θυρανοίξια τοῦ νεοδμήτου Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, τῶν Μακ. Προκαθημένων, τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους πιστῶν. Κατά τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ἐκόμισε πᾶσι τήν εὐλογίαν, τήν στοργήν, τήν φιλαδελφίαν καί τήν ἀγάπην τῆς Ἀποστολικῆς καὶ Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπεσήμανεν ὅτι εἰς τήν σκληράν καί λεπρώδη πραγματικότητα καί τήν αὐχμηράν ἔρημον τῆς συγχρόνου κοινωνίας ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀντιτάσσει καί προβάλλει τούς Ἁγίους καί Ἀσκητάς της, ὡς τόν Ὅσιον καί πολύαθλον Νικηφόρον, πρός ἀπαντοχήν καί παρηγορίαν καί ἀναψυχήν τῶν πιστῶν εἰς τάς δοκιμασίας τοῦ βίου.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τό Ἀννουσάκειον Θερα-πευτήριον καί ἐνεκαινίασε τήν Μονάδα Ηὐξημένης Φροντίδος, ἥτις ἐπερατώθη χάρις εἰς τήν χορηγίαν τοῦ Ἱδρύματος «Ἰωάννου Σ. Λάτση». Ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Θεραπευτηρίου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Ἀρετάκη καί τόν χαιρετισμόν τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεχάρη πατρικῶς πάντας τούς συνεισφέροντας εἰς ἔργα εὐποιίας, ἐξῇρε δέ τό γεγονός ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις Κισάμου καί Σελίνου, ἔχουσα μακράν παράδοσιν εἰς τό ἔργον τῆς συμπα-ραστάσεως καί διακονίας τῶν ἐμπεριστάτων καί ἐν ἀσθενείᾳ καί πόνοις εὑρισκομένων συνανθρώπων, ἀνέπτυξεν ἕν δίκτυον ὑπηρεσιῶν ὑγείας καί περιθάλψεως, ὅπερ ἔθεσεν ὑπό τήν σκέπην τοῦ γνωστοῦ Ἀννουσακείου Ἱδρύματος, εἰς τήν δραστηριότητα τοῦ ὁποίου ἐντάσσονται, πλήν τῆς ἄρτι ἐγκαινιασθείσης Μονάδος Ηὐξημένης Φροντίδος, τό Κέντρον Ἀποθεραπείας καί Ἀποκαταστάσεως Κλειστῆς Νοσηλείας, ἡ Παθολογική καί Γηριατρική Πτέρυξ καί ἡ τῆς Περιθάλψεως πασχόντων ὑπό ἀνοίας ἀσθενῶν τοιαύτη.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας ἐν Κρήτῃ κατεκλείσθη δι’ ἐπισήμου ἀρίστου εἰς τούς χώρους τοῦ παραπλεύρως κειμένου Τσατσαρωνακείου Πολιτιστικοῦ Πολυκέντρου, τοῦ ἐγκαινισθέντος ὑπό τοῦ Πατριάρχου κατά Σεπτέμβριον 2012. Ἀπαντητικῶς πρός τάς γενομένας προσφωνήσεις ὑπό τοῦ Ποιμε-νάρχου καί τοῦ Δημάρχου Κισάμου Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Σταθάκη, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τάς δράσεις καί δραστηριότητας, τάς φιλανθρωπίας καί ἐλεημοσύνας, τά ἐκκλησιαστικά καί πολιτιστικά ἐπιχειρήματα καί ἐπιτεύγματα, τά θεραπευτικά καί ἰατρικά θαύματα, τά ἐπιτελούμενα ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ Καθιδρύματι τῆς ἐν Κισάμῳ παροικούσης Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κατά τόν χαιρετισμόν του, ἐξέφρασε τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τονίσας τόν θυσιατικόν ρόλον τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν διακονίαν τῆς διορθοδόξου ἑνότητος.

Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 3ην Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γωνιᾶς, συμπροσευχομένων τῶν Μακ. Προκαθημένων καί λοιπῶν

Ἱεραρχῶν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὅν καί, μεταξύ ἄλλων, συνεχάρη διά τήν συνεισφοράν του τόσον κατά τό χρονικόν διάστημα καθ᾽ ὅ προητοιμάζετο ἡ σύγκλησις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅσον καί κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς εἰς τούς χώρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, προέτρεψε δέ παραλλήλως τόν νεοχειροθετηθέντα ἵνα καταστῇ οὗτος πρέσβυς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀκαδημίαν, εἰς τούς ἐπισκέπτας αὐτῆς, εἰς τά πολλά καί σημαντικά ἐπιστημονικά, θεολογικά, διορθόδοξα καί διαχριστιανικά συνέδρια, τά πραγματοποι-ούμενα εἰς τούς φιλοξένους χώρους αὐτῆς, ὡς καί εἰς τάς κατά καιρούς ἀποστολάς, αἱ ὁποῖαι ἀνατίθενται εἰς τήν Ἀκαδημίαν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ πρότριτα ἀποπερατωθέντος Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱ. Μονῆς, συγχαρείς πάντας τούς συμβαλόντας καί ἐκφράσας τήν πεποίθησιν ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔργον θά προβάλῃ τήν ἐκκλησιαστικήν τέχνην καί τήν πολιτισμικήν κληρονομίαν τῆς Ἱ. Μονῆς καί θά ἀποτελέσῃ πόλον ἕλξεως διά πάντας τούς ἐπισκεπτομένους, ὁμοδόξους καί ἑτερο-δόξους, τοῦτον τόν ὡραῖον καί εὐλογημένον τόπον.

Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «AVRA», προφρόνως παρατεθέν ὑπό τοῦ Δημάρχου Πλατανιᾶ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μαλανδράκη πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, ἀντηλλάγησαν δέ αἱ εἰθισμέναι προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσεν ἐν Κολυμβαρίῳ τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν ἐγκαινίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ Κεντρικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Συνεδριακοῦ αὐτῆς Κέντρου ἡ ἐπίσημος ἐπετειακή ἐκδήλωσις ἐπί τῇ 50ετηρίδι λειτουργίας καί δράσεως τοῦ ἱεροῦ τούτου Καθιδρύματος τῆς Ἐκκλησίας, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Παυλοπούλου καί τῶν λοιπῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων. Χαιρετισμούς ἀπηύθυνον ἅπαντες οἱ παρεπιδημοῦντες Προκαθή-μενοι καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ἅγιος

Κισάμου, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί Μάξιμος Χαρακόπουλος, Βουλευτής Λαρίσης, ἐκ προσώπου τοῦ Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἱερομνήμων κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γεν. Διευθυντής τῆς Ἀκαδη-μίας, καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος κ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός, πρῶτος Γεν. Διευθυντής καί ἐκ τῶν συνιδρυτῶν αὐτῆς.

Τήν τελετήν κατέκλεισαν διά σχετικῆς ὁμιλίας ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅστις ἐστηλίτευσε τήν στάσιν τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, αἵτινες δέν παρέστησαν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ὑποσκάπτουσαι τήν πανορθόδοξον ἑνότητα, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐτόνισεν ὅτι ἐάν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποποιηθῇ τάς εὐθύνας του καί ἀπομακρυνθῇ ἀπό τήν διορθόδοξον σκηνήν, τότε αἱ τοπικαί Ἐκκλησίαι θά πορεύωνται ἀσυντόνιστοι, ἀναλισκόμεναι εἰς ἐκκλη-σιαστικάς πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι συγχέουσι τήν ταπείνωσιν τῆς πίστεως μέ τήν ὑπεροψίαν τῆς ἐξουσίας πρός ἐξυπηρέτησιν ἀλλοτρίων σκοπιμοτήτων, ἐπεσήμανεν ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος διασφαλίζει τήν ἑνότητα καί τήν αὐθεντικήν συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί κανονικῶν αὐτοῦ πρωτοβουλιῶν, ἔχων εὐθύνην ὄχι μόνον διά τήν αὐθεντικήν βίωσιν τῆς ἐμπειρίας ταύτης ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἀλλά καί διά τήν ἀξιόπιστον μαρτυρίαν τῆς ἀληθείας πρός πάντας τούς ἀνθρώπους, μή παραλείψας νά ἐξάρῃ τήν ἀνoδικήν καί πέραν πάσης προσδοκίας πορείαν και προσφοράν τῆς Ἀκαδημίας κατά τήν διαρ-ρεύσασαν πεντηκονταετίαν.

Ἡ δευτέρα ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας ἐν Κρήτῃ κατεκλείσθη δι΄ ἐπισήμου ἀποχαιρετιστηρίου δείπνου εἰς τούς χώρους τῆς Ἀκαδημίας, καθ’ ὅ χαιρετισμούς ἀπηύθυνον οἱ ἐκπρόσωποι ξένων Ἐπιστημονικῶν Ἱδρυμάτων καί Διεκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν, συμβαλλομένων μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Πέμπτης, 4ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Χανίων εἰς Ἀθήνας, τρίτον σταθμόν τῆς Πατριαρχικῆς περιοδείας ἐν Ἑλλάδι. Μετά τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν Του ἐν τῷ Ἀερολιμένι «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ὁ Παναγιώτατος κατηυθύνθη εἰς Μάτι Ἀττικῆς καί ἐτέλεσε παρά θῖν΄ ἁλός τρισάγιον

ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως τελειωθέντων ἐκεῖσε, συνεπείᾳ τῶν φονικῶν πυρκαϊῶν τοῦ παρελθόντος θέρους, ἀπευθύ-νας παραμυθητικούς λόγους πρός τούς συγγενεῖς καί τούς περιλειπομένους καί ρίψας ἀνθοδέσμην εἰς τήν θάλασσαν, εἰς μνήμην τῶν μαρτυρικῶς ἐκμετρησάντων τό ζῆν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, ἐκ τοῦ καταλύματος Αὐτοῦ ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Metropolitan Electra» μετέβη είς τό Μέγαρον Μουσικῆς Ἀθηνῶν καί παρέστη ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Χρῆστος Λαμπράκης» κατά τήν τελετήν βραβεύσεως Αὐτοῦ ὑπό τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων διά τήν πολύπλευρον προσφοράν Του εἰς τήν προστα-σίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀνακήρυξίν Του εἰς ἰσόβιον Ἐπίτιμον Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Σεβ. Ἱεραρχῶν, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. Συμεών, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐκ προσώ-που τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου, τῶν Ἐξοχ. πρῴην Πρωθυπουργῶν κ.κ. Παναγιώτου Πικραμμένου καί Βασιλικῆς Θάνου, τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Μητσοτάκη, τῶν πρῴην Προέδρων τῆς Βουλῆς Ἐξοχ. κ.κ. Ἄννης Ψαρούδα – Μπενάκη, Φιλίππου Πετσάλνικου, Εὐαγγέλου Μεϊμαράκη καί Βύρωνος Πολύδωρα, μελῶν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, Βουλευτῶν, ἐκπροσώπων Κομμάτων, τοῦ Ἐξοχ. κ. Jeffrey Pyatt, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις, τοῦ Γεν. Γραμματέως τῆς Βουλῆς Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασίου καί λοιπῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων. Κατά τήν ὁμιλίαν του, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Βούτσης, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἐξῇρε τήν πολυδιάστατον προσωπικότητα τοῦ Πατριάρχου, ἐνῷ κατάλληλον χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Λεύκαρος, Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν.

Ὁ Παναγιώτατος, δι’ ἐμπεριστατωμένης ὁμιλίας Του, ἀφοῦ ηὐχαρίστησεν ὁλοκαρδίως τόν Ἐξοχ. κ. Βούτσην, διότι ἀπό τῆς ὑψηλῆς θέσεως τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας ἐτίμησε τόν ὕψιστον θεσμόν τοῦ Γένους, τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἀνεφέρθη εἰς τάς πνευματικάς καί ἠθικάς ρίζας τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, συμφώνως καί πρός τό Μήνυμα τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐνῷ ἀνέδειξε τήν συνάφειαν περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν

προβλημάτων ὡς δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος, κατά τά διαλαμβα-νόμενα εἰς τό Κοινόν Μήνυμα διά τήν Παγκόσμιον Ἡμέραν Προσευ-χῶν διά τήν προστασίαν τῆς Δημιουργίας μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου (1-9-2017), μνησθείς μάλιστα καί τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἔτους 2013 ὡς ἔτους «πανανθρώπινης ἀλληλεγ-γύης» καί ἐκφράσας τήν πεποίθησιν ὅτι ὁ πολιτισμός μιᾶς κοινωνίας δέν κρίνεται ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἐπιστημονικοῦ καί τεχνικοῦ αὐτῆς ἐπιπέδου, τῆς πολιτικῆς ὀργανώσεως, τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καί τῆς νομικῆς κατοχυρώσεως «ἀτομικῶν δικαιωμάτων», ἀλλά πρωτίστως διά τήν συμβολήν του εἰς τόν σεβασμόν καί τήν προστασίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ «οἴκου» του, τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Διό καί ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἀνέδειξε τήν καθοριστικήν συμβολήν τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως εἰς τό σύγχρονον σχολεῖον μέ βασικόν στόχον τῆς παιδευτικῆς διαδικασίας τήν ἀνάπτυξιν τῆς οἰκολογικῆς καί κοινωνικῆς εὐθύνης εἰς τήν νέαν γενεάν.

Εὐθύς ἀμέσως, ἐπραγματοποιήθη ἡ τελετή ἀνακηρύξεως τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἰσοβίου Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεύκαρου ἀναφερθέντος εἰς τήν ἑνενη-κονταετῆ δρᾶσιν τοῦ Συλλόγου καί ἀναγνώσαντος τό σχετικόν Ψήφισμα.

Ἀπαντητικῶς, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε καταλλήλως διά τήν προσγενομένην Αὐτῷ τιμήν τόν Ἐντιμ. κ. Λεύκαρον, ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τούς ἰθύνοντας τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, διά τήν λαμπράν ἱστορίαν καί τήν πολυδιάστατον πνευματικήν, πολιτιστικήν, μορφωτικήν καί φιλάν-θρωπον δρᾶσιν του, πρός διάδοσιν τῆς καλῆς μαρτυρίας περί τοῦ «Πολίτικου πνεύματος», τό ὁποῖον οἱ ἱδρυταί αὐτοῦ εἶχον γνωρίσει καί βιώσει εἰς τήν Βασιλεύουσαν, ὡς καί διά τήν δραστηριοποίησιν τοῦ Συλλόγου εἰς τόν χῶρον τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας διά τῆς ἐνεργοῦ συνεργα-σίας του μέ διεθνεῖς ὀργανισμούς, διά τῆς διοργανώσεως ἐπιστη-μονικῶν ἐκδηλώσεων καί ὁμιλιῶν, μέ συνεχῆ ἀναφοράν εἰς τά δίκαια τῆς ἐν τῇ Πόλει Ὁμογενείας, ὅπερ συνετέλεσεν εἰς τήν δικαίαν βράβευσίν του ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διά τήν ἐν γένει προσφο-ράν αὐτοῦ.

Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς Ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση ἐν τῇ Λέσχῃ Ἀξιωματικῶν Ἀθηνῶν, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ὅ παρεκάθησαν, μεταξύ ἄλλων ἐξεχουσῶν προσωπικοτήτων ἐκ τοῦ πολιτικοῦ καί τοῦ διπλωματικοῦ κόσμου, ὁ Γεν. Γραμματεύς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Κουτσούμπας, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κεντρῴων Ἐξοχ. κ. Βασίλειος Λεβέντης, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, καί ἡ Ἐξοχ. κ. Θεο-δώρα Μπακογιάννη.

Τήν Παρασκευήν, 5ην Ὀκτωβρίου, τελευταίαν ἡμέραν τῆς Πατριαρχικῆς ἱεραποδημίας ἐν Ἑλλάδι, ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, ὑπό τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 15ετίας ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἐγκρίτου περιοδικοῦ αὐτῆς «Νομοκανονικά», παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρα-τίας Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, ἐκ μέρους τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, πλειάδος Ἱεραρχῶν καί πολλῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων ἐκ τοῦ πολιτικοῦ καί τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου τῆς Χώρας. Κατά τήν διεξαχθεῖσαν ἐπιστημονικήν συζήτησιν, ἐπί τοῦ θέματος «Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στίς ἀποφάσεις τῶν Ἑλληνικῶν Δικαστηρίων καί Εὐρωπαϊκῶν Ὀργάνων», συμμετέσχον δι’ ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρῴην Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί οἱ Ἐλλογ. κ.κ. Πάνος Λαζαρᾶτος, Καθηγητής Διοικητικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί Ἰωάννης Κτιστάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς Θρᾴκης.

Ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ἐπέδωκε τῷ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννῃ Κονιδάρῃ, Ὁμοτίμῳ Καθηγητῇ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν – Προέδρῳ τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου, τόν πρός τιμήν του ἐκδοθέντα τόμον, ἀνέγνωσε βαρυσήμαντον ὁμιλίαν, δι’ ἧς ἐξῇρε τήν διακονίαν τῶν ὑπευθύνων τῆς Ἐπιθεωρήσεως εἰς τήν προώθησιν τῆς ἐρεύνης δύο παραλλήλων καὶ ἀλληλοεξαρτωμένων ἐπιστημονικῶν πεδίων, ἤτοι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ τοῦ Κανονικοῦ

Δικαίου, διά τῶν ἀναδημοσιευομένων ἐν αὐτῇ γνωμοδοτήσεων εἰδημόνων διά ἐπιμάχους ἐκκλησιαστικάς ὑποθέσεις, διά τῆς παραθέσεως καί τοῦ ἐμβριθοῦς σχολιασμοῦ ἀποφάσεων ἑλληνικῶν καί διεθνῶν δικαστηρίων, ὅπως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ἀναφερομένων κατά τό πλεῖστον εἰς ζητήματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, καθώς καί διά τῶν τεκμηριω-μένων βιβλιοκρισιῶν μονογραφιῶν καὶ ἄλλων μελετῶν νομοκανο-νικοῦ περιεχομένου, ἀλλά καί τῶν Χρονικῶν καί τῆς ἐπιστημονικῆς κινήσεως τοῦ κλάδου.

Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν πρόσφατον ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δι’ ἧς ἀπεφασίσθη νά ἐπιτραπῇ, μετά τῆς δεούσης προσοχῆς καί διακρίσεως, ὁ γάμος τῶν ἐν χηρείᾳ καί τῶν ἐν ἀνυπαιτίῳ διαζεύξει κληρικῶν, ἀποφηναμένης ἐξ ἄλλου σχετικῶς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐν Κρήτῃ, κατά τάς πρό διετίας διαβουλεύσεις, ὅτι δηλαδή τό εἰρημένον ζήτημα δέον ὅπως ἐξετάζηται ὑπό τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐνῷ, τέλος, σχετικῶς πρός τά προνόμια καί τά δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν θέσιν του εἰς τόν Ἐκκλησιαστικόν Ὀργανισμόν, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισεν ὅτι τό δικαίωμα ὅπως «αἱ ὑποθέσεις πᾶσαι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον ἀναφέρωνται, καί παρ΄ αὐτοῦ τάς ἀποφάσεις λαμβάνωσιν (…) ἀνεγνωρίσθη εἰς αὐτόν, πλήν τῶν ἱερῶν κανόνων ἀπ’ ἀρχῆς καί τῆς πλουσίας ἐν συνεχείᾳ πράξεως διά μέσου τῶν αἰώνων, καί θεωρητικῶς ὑπό τῶν ἄλλων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς».

Μετά τό πέρας τῆς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτῆς, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς μέν ἐν τῷ Ἀεροδρομίῳ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τῆς Βουλῆς, τῆς Εὐγεν κ. Μαργαρίτας Φλούδα, Προϊσταμένης τῆς Γενικῆς Διευ-θύνσεως Διεθνῶν καί Δημοσίων Σχέσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβου-λίου, καί λοιπῶν ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, ὑπαντηθείς δέ ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτο-συγκέλλου κ. Ἀνδρέου.