You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  15ης Σεπτεμβρίου 2018⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2018⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχό-μενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τό Σάββατον, 15ην Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-του Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί συνιε-ρουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηπον-νήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσό-στομος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλι-καρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν προσωπικότητα, τά χαρίσματα καί τήν μακράν ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, ἐχαρακτήρισεν αὐτόν σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί ἐφάμιλλον τῶν συγχρόνων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη καί Ἀμφιλο-χίου τοῦ ἐν Πάτμῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατρι-αρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύ-του κ. Στεφάνου.

***

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπον τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας κ. Sabri Şahin, ἐκ Wiesbaden Γερμανίας.

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Μωϋσέα Ξενοφωντινόν καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, συνοδευομένην ὑπό τῶν Ὁσιωτ. ἀδελφῶν αὐτῆς Μαξίμης καί Σιλουανῆς.

Τούς ἐκ τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐντιμολ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Καρρᾶν, Ἄρχοντα Σκευοφύ-λακα, καί Franklin Rocky Sisson, Ἄρχοντα Πραιπόσιτον, νέον Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπικοινωνιῶν καί Κοινωνικῶν Δικτύων τοῦ Τάγματος, ἐκ Νέας Ὑόρκης.

Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Κολοκυθᾶ, Ἰδιοκτήτριαν Καλλι-τεχνικοῦ Ἐργαστηρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Μουζάκα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπι-στημίου Ἀθηνῶν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Şerif Kaynar καί Muhtar Kent, Ἐπιχειρηματιῶν, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἀνακαι-νιστικῶν ἔργων ἐν τῷ Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυδωνιῶν (Ayvalık), ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 15ην Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθή-ναις Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Friends of Europe in Greece» διοργα-νωθεῖσαν ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Εὐρωπαϊκή Ἡμέρα κατά τοῦ καρκίνου τοῦ προστάτη & συζήτηση γιά τόν καρκίνο τοῦ μαστοῦ», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «ΤΙΤΑΝΙΑ», αὐθημερόν.