Εκκλησιαστικαί ειδήσεις 7 Αυγούστου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις 7 Αυγούστου 2018

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 7ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεοφύλακτος Βίτσος, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Μεδιολάνων.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευ-θυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Πατριαρχείου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, πρῴην Δήμαρχον Σισλί, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Cemil Vasken Barın καί Sadullah Ergün, μελῶν τοῦ Δημοτι-κοῦ Συμβουλίου.

Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μαργαρίτην, ἀοιδόν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεολόγου Ζαρίφη καί Νικολάου Kovpol, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Birsun Gün, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Çoban, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατρι-αρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτοῦ μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Aciye İnci.

Τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Νικόλαον Σικλαφίδην, Φιλό-λογον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Κωνσταντῖνον Πύλην, Δικηγόρον – Θεολόγον, ἐξ Ἰωαννίνων.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, κατά τήν πανήγυριν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζά-βορδας.