You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  21ης Ιουλίου 2018⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 21ης Ιουλίου 2018⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 21ην Ἰουλίου, διεπεραιώθη ἐκ Πόλεως εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς ἀναπαυομένου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Συμεών Σινιόσογλου καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηπον-νήσων κ. Δημήτριος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί Ἑλβετίας.

Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα καί ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ὁ νέος Διευθυντής τῶν Κατασκηνώσεων Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιος Κομβόπουλος, Καθηγητής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, εὐχαριστήσας ἰδιαιτέρως τόν ἐπί μίαν εἰκοσαετίαν προκάτοχόν του Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ηὐλόγησε τούς νέους κατασκηνωτάς καί τούς διακονοῦντας ἐν αὐτῇ, συγχαρείς τούς ἐκ διαφόρων θέσεων καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβάλλοντας εἰς τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Παιδοπόλεως δι’ ἕν εἰσέτι ἔτος.

Ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τήν μέριμναν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν καί τήν κατά Χριστόν οἰκοδομήν τῶν παιδιῶν, ὑπομνήσας ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀνεκήρυξε τό 2017 ‘‘ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας’’, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν κατά τῆς ἀκεραιότητός της, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ἀναφερθῇ εἰς τάς σχετικάς περί τῆς νεολαίας ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, κατά τάς ὁποίας οἱ ὀρθόδοξοι νέοι ὀφείλουν «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί

εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρό-νως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι θά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί θά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρί-αν».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἄρτης κ. Καλλίνικον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ψυχογιοῦ, ὁδηγοῦ αὐτοῦ.

Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντι-πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.

Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγούλας Πόθου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Παναγιώτου, ἐξ Ἄργους.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Τοπαρλάκην, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἁρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου κ. Φιλαδέλφου Καφαλῆ, ἐκ Βρυξελλῶν.

Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας, καί Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Παλάγκαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Στεφάνου, Κωνσταντίνου καί Ἀλεξάνδρου, μαθητῶν, ἐκ St. Gallen Ἑλβετίας.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Γκοῦσεβ, Σύμβουλον τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν τῆς Οὐκρανικῆς Κυβερνήσεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὅλγας, ἐκ Κιέβου, καί Ἀνδρέαν Γορντίεβ, Κυβερνήτην Χερσῶνος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλεξάνδρου Κρουτσινιένκο καί Δημητρίου Μπουτρί, Ἀναπληρωτῶν αὐτοῦ, καί Σοντιάρ Μαμέντωβ, Συμβούλου αὐτοῦ, ἐκ Χερσῶνος.

Τόν Μουσικολ. κ. Πέτρον Παπαεμμανουήλ, Καθηγητήν Βυζαντι-νῆς Μουσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, Ἐπιχειρη-ματίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πανάγον Μπεζανᾶν, Γεώργιον Κακαβέλην, Μάριον Τσάτσαν, Παναγιώτην Σελίμον, Φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, καί Νικόλαον Ἀμανατίδην, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τυβίγγης.