You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου ,της  10ης Ιουλίου 2018⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου ,της 10ης Ιουλίου 2018⁩

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 10ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διαπεραιωθείς ὁμοῦ μετά τῶν συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων εἰς τήν νῆσον Χάλκην, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐνεκαινίασε κατά τά ἐκκλησιαστικά θέσμια τό πρότριτα ἀνακαινισθέν Συνοδικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, συγχαρείς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον διά τήν ἐπιδεικνυομένην ὑπ’ αὐτοῦ μέριμναν διά τόν ἐξωραϊσμόν τοῦ ἱεροῦ τούτου παλλαδίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Σκρηβάνου, Τραπεζικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου Sergio Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ραφαέλας Κιουτσούκνιλ, Ἐπιτρόπου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρθαγένης κ. Μελέτιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατά-δων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σουμπέρκ κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόχορον Ἀναστασιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.

Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ἐπίτροπον Μετα-ναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀστερι-άδου, Ἀν. Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ.

Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς κ.κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, καί Orhan Yenigün, ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου.

Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Γεώργιον Φίλιαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί Ἰωάννην Φλῶρον, Ἐκδότην τῆς Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τούς ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπαιδίου πραγματοποιηθέντας ἑορτασμούς, ἐπί τῇ πεντακοσιοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀποστολῆς εἰς Ρωσσίαν, πρός πνευματικόν ἐπιστηριγμόν, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου, τοῦ ἐπικληθέντος «Γραικοῦ», τήν Τετάρτην, 4ην Ἰουλίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Etem Postacıoğlu, Δικηγόρου, ἐκδηλώσεις, πρός τιμήν τοῦ Διεθνοῦς Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος «UNESCO International University for Intercultural Leadership», ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Naile Sultan», τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Kültürel Mirası Koruma Derneği» ἔκθεσιν βιβλίου, ἐν τῇ ἐν Beyoğlu Συναγωγῇ «Abudara», τήν Τρίτην, 10ην τ.μ..