Ο Πάπας Φραγκίσκος ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα ονομαστήριά του

Ο Πάπας Φραγκίσκος ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα ονομαστήριά του

Ευχετήριο μήνυμα για τα ονομαστήριά του, απέστειλε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίος, ο Πάπας Φραγκίσκος.

Το σχετικό ανακοινωθέν του Φαναρίου αναφέρει:

Επί τοις ονομαστηρίοις της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, η Αυτού Αγιότης ο Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος απέστειλε προς Αυτόν το κατωτέρω δημοσιευόμενον θερμόν αδελφικόν Μήνυμα:

«Τω Παναγιωτάτω κ. Βαρθολομαίω
Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως, Οικουμενικώ Πατριάρχη.

Επ’ ευκαιρία της εορτής του εν ουρανοίς προστάτου Υμών Αγίου Βαρθολομαίου, αποστέλλω τη Υμετέρα Παναγιότητι τας καλλιτέρας ενθέρμους ευχάς μου υπέρ υγείας, ευημερίας και πλουσίας πνευματικής ευωχίας, ομού μετά της διαβεβαιώσεως περί των αδιαλείπτων προσευχών μου δι’ Υμάς, προς ευόδωσιν της ευγενούς Υμετέρας διακονίας υπέρ του ποιμνίου, όπερ ο Κύριος ενεπιστεύθη εις την Υμετέραν ποιμαντικήν μέριμναν.

Διατηρών ζωντανάς τας εκ της προσφάτου μεθ’ Υμών συνανα-στροφής εν Ρώμη αναμνήσεις, κατά την διάρκειαν της Υμετέρας συμμετοχής εις το διεθνές Συνέδριον του Ιδρύματος «Centesimus Annus» με θέμα «Νέαι πολιτικαί και τρόποι ζωής εις την ψηφιακήν εποχήν», επιθυμώ όπως εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου διά την συμβολήν της Υμετέρας Παναγιότητος εις την πρωτοβουλίαν ταύτην.

Η παρουσία Υμών εξετιμήθη δεόντως υπό πάντων των συμ-μετασχόντων, ενώ διά μίαν εισέτι φοράν κατεδείχθη δι’ αυτής η σπουδαιότης της μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων συνεργασίας, επί τω σκοπώ της προσφοράς αξιοπίστου και τελεσφόρου μαρτυρίας εις τον σύγχρονον κόσμον. Ανακαλών εκ καρδίας την μεταξύ ημών συνάντησιν εν Ρώμη, αναμένω μετά χαράς να συναντήσω εκ νέου την Υμετέραν Παναγιότητα συντόμως εν Μπάρι, επί τω τέλει όπως ανασκοπήσωμεν την εν Μέση Ανατολή δραματικήν κατάστασιν, εις ην ευρίσκονται πλείστοι όσοι αδελφοί και αδελφαί ημών εν τη πίστει, και όπως προσευχηθώμεν προς τον Θεόν, ομού μετά των λοιπών Προκαθημένων των Εκκλησιών, υπέρ της ειρήνης και της ευσταθείας εις την περιοχήν.

Επαναβεβαιών τας καλλιτέρας των θερμοτέρων ευχών μου επί τοις ονομαστηρίοις Υμών, ανταλλάσσω μετά της Υμετέρας Παναγιό- τητος τον αδελφικόν ασπασμόν της ειρήνης.

Πάπας Φραγκίσκος»