Εκκλησιαστικαί ειδήσεις  εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 12ης Ιουνίου 2018⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 12ης Ιουνίου 2018⁩

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπό-λεως κ. Μακαρίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καί τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος μουσικήν συναυλίαν τῆς ἀρτισυστάτου γυναικείας Χορῳδίας «Δάφνες», ἀφιερωμένην εἰς τά πρότριτα ἑορτασθέντα ὀνομαστήρια τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐνώπιον Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη πατρικῶς πάντας τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευ-όμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν Ἀποστόλου Καβαλιώτου καί Χριστοδούλου Καραθανάση, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Κωνσταντίου Λυκίδου, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου κ. Γεωργίου Μπουγι-ούκα, καί τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς κ.κ. Ἀλεξάνδρου Πολυχρονίδου, νέου Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί Ἠλιού Θώδη.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστό-μου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Ζημιανίτου, Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, Θεοδώρου Ταχματζίδου, Ὀδοντι-

άτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν Βασιλείου καί Χριστοφόρου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου Θεοφίλου Γκατζούνη, μετά τῶν ἀδ. Μαρίας Κράλλη, Προϊσταμένης τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία», Ἀναστασίας Πεχλιβάνη, Διευθυνούσης Συμβούλου τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, καί Μάρθας Μελλισανίδου.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Νεκταρίας καί Θεοδώρου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐδοξίας Κουτσαφτάκη, Μουσικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Σουλτανοπούλου, διορισθεῖσαν εἰς τήν θέσιν τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Πατρι-αρχικῆς Αὐλῆς παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Τρίτην, 12ην Ἰουνίου.