Λήξη Κατηχητικών Σχολείων Ι. Μητροπόλεως Μαρωνείας

Λήξη Κατηχητικών Σχολείων Ι. Μητροπόλεως Μαρωνείας

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 9ης Ἰουνίου 2018, κατόπιν σχετικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπίσημος λῆξις τῶν Κατη-χητικῶν Μαθημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Ἡ φετεινή συνάντησις τῶν νέων ἐγένετο στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, ὅπου, ἀρχικῶς, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας, μετά τήν ὁποῖαν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐκαλοσώρισε πάντας, ἐνῶ ἐκάλεσε τά παιδιά νά ἀπαγγείλουν τήν Κυριακήν προσευχήν καί κατόπιν νά ψάλλουν τόν Ἐθνικόν ὕμνον, καί ἀπηύθυνε ἐπίκαιρον λόγον, ὡς καί εὐχαριστίας διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον πρός τή νεότητα.

Μετά τήν σύντομον προσλαλιᾶν, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, Κληρικοί καί Λαϊκοί, εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ξεναγηθοῦν ἀπό τήν Καθηγουμένην καί τήν περί αὐτήν Ἀδελφότητα στούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νά ἀκούσουν τό ἱστορικόν τῆς ἀποκαλύψεως τῆς θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς Εἰκόνος, καί νά ψυχαγωγηθοῦν στόν προαύλειον χῶρον.

DSC_0001