Σερρών Θεολόγος: Για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας μας

Σερρών Θεολόγος: Για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας μας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΣΕΡΡΕΣ, 6/6/2018

Σερραίοι, Σερραίες, Ἕλληνες τιμημένοι Μακεδόνες,

Ὄχι αὐτόκλητοι, οὔτε πάλι μόνον δημόκλητοι, ἀλλά «ἐκ τοῦ χρέους μή κινοῦντες» κατά τόν Ἀλεξαν­δρινό ποιητή, ἔναντι τῆς ποθεινῆς πατρίδος, εὐρισκόμε­θα σήμερον ἐνώπιόν σας, οἱ Σεβα­σμιώτατοι Μητροπο­λίτες σας τοῦ Νομοῦ Σερρῶν, Σιδηροκάστρου κ. Μακά­ριος, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος καί ἡ ταπεινότης μου, ὁ ἱερός κλῆρος, ἁγιορεῖτες Πατέρες, μαζί μέ τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου καί τό μέγα πλῆθος τοῦ λαοῦ, ἀπευθύνοντες ἐγκάρδιον καί πατριωτικόν χαιρετισμόν εἰς αὐτήν τήν συγκλονιστι­κήν ἐκδήλωσιν – κατάθεσιν τῆς ἑλληνικῆς ἀσυμβίβα­στης ψυχῆς, γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας.

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ μητέρα καί τροφός τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, ἔχει ὑποχρέωση νά ἐκφράσει τίς εὔλογες ἀνησυχίες τοῦ ποιμνίου της, τό ὁποῖο ἐνδια­φέρεται γιά τά ἐθνικά μας θέματα ὡς εἶναι αὐτό τῆς Μακεδονίας μας. Ἔχει καί δικαίωμα νά ὁμιλεῖ ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν Μακεδονία μας, γιά τήν ὁποία ἔχυσαν τό αἷμα τους πολυάριθμοι κληρι­κοί ὅλων τῶν βαθμίδων. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας διά τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου κατά τόν μῆνα Ἰανου­άριο τοῦ παρόντος ἔτους, (ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακα­ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄), μέ ἀνακοίνωσή της ἐξέφρασε, μέ δυ­νατό καί ἑλληνο­πρεπῆ τρόπο, τήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, δηλώνουσα ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ  τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου της ὡς συστατι­κοῦ ὀνόματος ἄλλου κράτους» (Δ.Ι.Σ.10-1-2018).

Αὐτονόητο εἶναι ὅτι οἱ διπλω­ματικοί χειρισμοί ἀνή­κουν στόν τομέα τῆς εὐθύνης τῆς ἑκάστοτε δημοκρατι­κῶς ἐκλεγμένης Κυβερνήσεως, τίς προσπάθειες τῆς ὁποίας πρός ἐπίλυσιν τοῦ δυσκόλου αὐτοῦ θέματος χαιρετίζομεν καί γιά τήν ὁποία θερμῶς προσευχό­μεθα στόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, τίς κρίσιμες αὐτές ὥρες νά ἔχει τόν ἄνωθεν φωτισμό, τήν ἐνίσχυση καί τό θάρρος. Δέν πρέ­πει ὅμως κανείς νά λησμονεῖ ὅτι ἐν τέλει ὅλες οἱ ἐξου­σίες πηγά­ζουν καί ὑπάρχουν γιά τόν λαό καί τήν πα­τρίδα.

Ἡ ὀνοματοδοσία  σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν χρήση τοῦ ὀνό­ματος τῆς Μακεδονίας ἀπό τό κράτος τῶν Σκοπίων εἶναι γιά ὅλους τούς Ἕλληνες ὅπου γῆς, πρωτί­στως θέμα ἱστορικῆς ἀλήθειας, ταυτό­τη­τος, ἐθνικῆς ἀξιοπρε­πείας, μέ ἰδιαίτερη καί περίπλοκη γεωπολι­τική σημασί­α καί δυσδιάκριτες συνέ­πειες γιά τό μέλλον, τήν εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια τῆς Βαλκα­νικῆς χερσονήσου. Τό γει­τονι­κό κράτος τῶν Σκοπίων δέν δικαιοῦται νά πλαστο­γραφεῖ τήν ἱστορία καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, νά κτίζει κρατική ὀντότητα, γλώσσα καί ἐθνική συνείδηση μέ κλεμμένα ἱστορικά ὑλικά. Ἄν σήμερα δεχθοῦμε τό ὄνομα Μακεδονία μέ ὁποιονδήποτε προσδιορισμό γιά τό κράτος αὐτό, γρήγορα πιθανότατα θά ἐκλείψει ὁ προσδιορισμός καί θά παραμείνει μόνον τό ὄνομα, ὅπως ἔγινε λόγου χάρη στήν πρόσφατη ἱστορία μέ τό κράτος τῆς Ἰορδανίας, τό ὁποῖον οἱ κατέχοντες τότε τήν περιοχήν Ἄγγλοι, τό 1949, ὀνόμασαν στήν ἀρχή Ὑπερι­ορδανία, ὄνομα τό ὁποῖο γρήγορα ἐγκαταλείφθηκε καί ξεχάστηκε. Χρόνια τώρα τό κράτος αὐτό τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὀνομάζεται καί ἀναγνωρίζεται ὑπό πάντων ὡς Ἰορδανία.

Ἀπό τήν ἡρωική, ἁγιοτόκο καί ἑλληνικωτάτη γῆ τῆς Μακεδο­νίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Χριστια­νισμοῦ στήν Εὐ­ρώπη, προσφέρουμε χείρα εἰλικρινοῦς φιλίας πρός τόν λαό τῶν Σκο­πίων, μέ τόν ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε σχέσεις καλῆς γειτονίας καί ἀγάπης, ἀλλά καί μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά παραχωρήσει ἤ νά χαρίσει τό γλυκύ καί ποθεινό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἱστορία μας, γιά τήν ἐξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων καί ἐπιδιώξε­ων, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στά θεμέλια ἀλυτρωτικῶν διεκδικήσεων εἰς βά­ρος τῆς Ἑλλάδος. Ἐπιθυμοῦμε τή διευθέ­τηση τοῦ ζητήματος, θέλου­με νά δοῦμε τό γειτονικό κράτος ὡς μέλος τῆς μεγάλης Εὐρωπαϊκῆς οἰκο­γένειας, ὄχι ὅμως εἰς βάρος τῆς ἀλήθειας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἱστορίας μας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδο­νίας μας. Ἡ Ἑλλάδα μας, τό φῶς τοῦ κόσμου, δέν πρέπει, πιεζομένη γιά μία ἀκόμη φορά, νά γίνει τό μελλοντικό θύμα τῶν «προκατα­σκευασμένων συγκυ­ριῶν» καί ὁ ἐθελοντής ἀχθοφόρος διεθνοπολιτικῶν συμφε­ρόντων, πού θά ὑπο­θη­κεύσουν τό μέλλον καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς χώρας. Οἱ σύμμαχοί μας καί οἱ ἑταίροι μας στήν Εὐρώπη, γιά χάριν τῶν ὁποίων στό ἐγγύς καί ἀπώτερο παρελθόν ἡ Ἑλλάς, κατά τήν δική τους ὁμολογία, ἀγωνίσθηκε ὡς λέων, πρέπει νά κατανοή­σουν τίς δίκαιες ἐθνικές μας εὐαι­σθησίες πού στηρίζο­νται στήν ἱστορική ἀλήθεια. Ἀπό τά Σέρρας, τήν ἔνδοξη γενέτειρα τοῦ ἐθνάρχου Κω­νσταντίνου Καραμανλῆ, ἐκείνου πού τό 1992 ἔκλαυ­σε γιά τήν Μακεδονία μας, σήμερα ἐνθαρρύνουμε θερμῶς τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί ὅλο τόν πολιτικό κόσμο τῆς πατρίδος μας νά ἐμμείνουν ἕως τέλους στήν δικαία καί ἑλληνοπρεπῆ θέση, γιά ἐξά­λειψη κάθε ἀλυτρω­τικῆς ἀνα­φορᾶς, ἔμμεσης ἤ ἄμεσης, ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας τῶν Σκο­πίων καί ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος, στήν βάση τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας ἀπό τό γειτονικό κρά­τος, μέ μία καί ἑνιαῖα, ἐντός καί ἐκτός χρήση. Δέν ἀμφιβάλ­λομεν ὅτι σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος θά πράξει τό χρέος του πρός τήν πατρίδα. Ὅλοι πρέπει νά ἔχωμεν στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πατρίδα. Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί μοναδική καί ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων εἶναι μόνον Ἑλληνική! Ἡ ἀνιστόρητη καί ὕποπτη ἀπαίτηση τῶν βορείων Σλαύων γειτόνων μας νά σφε­τερι­σθοῦν ὄνομα, ἱστορία, πολιτισμό, γλώσσα, ταυτότητα πού δέν τούς ἀνήκουν, εἶναι θέμα πανεθνικό καί ἀφορᾶ ὄχι μό­νον τίς βόρειες ἐπαρχίες τοῦ Κράτους μας, ἀλλά ὁλό­κληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς. Οἱ καιροί ἀπαι­τοῦν ψυχραιμία, νηφαλιότητα, σύνεση, πολλή προ­σευχή, ἑνότητα ἀλλά καί ἀποφασι­στικότητα καί ἀγωνιστικό φρόνη­μα. Ἄν σήμερα ὑποχωρήσουμε, αὔριο φοβοῦμαι ὅτι θά ἔλθει ἡ σειρά τῆς Θράκης καί τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Ἡ Ἑλλάς ἑνωμένη θά δώσει τήν πρέπουσα ἀπάντηση, ὅπως πάντοτε στήν ἱστορία ἔκανε.

Ἕλληνες ἀδελφοί, περήφανοι Μακεδόνες καί Μακεδόνισσες,

Ὁ μεγάλος Ἀλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντῖνος Καβάφης, ἔγραψε σ’ ἕνα ποίημά του γιά τό μεγαλεῖο καί τήν μοίρα αὐτοῦ τοῦ μικροῦ σέ ἔκταση ἀλλά μεγάλου σέ ἱστορία καί πολιτισμό τόπου, πού ὁρίσθηκε νά φυλᾶ τίς θερμοπύλες τοῦ φωτός, τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀνθρώπινης εὐγένειας ἀπέναντι στήν κάθε λογῆς βαρ­βαρότητα: «Τιμή σ’ ἐκείνους ὅπου στήν ζωή των ὥρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες, δίκαιοι καί ἴσιοι σ’ ὅλες των τες πράξεις ἀλλά μέ λύπη κιόλας καί εὐσπλαχνία, γενναίοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι κί ὅταν εἶναι πτωχοί παλ’ εἰς μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε, πάντοτε τήν ἀλήθειαν ὁμιλοῦντες, πλήν χωρίς μῖσος γιά τούς ψευδομένους». Ἕλληνες, στῶμεν καλῶς! Οἱ καιροί δέν περιμένουν! Χριστός Ἐλλάδα ἔσωσεν. Χριστός Ἐλλάδα σώζει. Χριστός Ἐλλάδα καί πάλιν σώσει! Ἀμήν.

+ Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ