Εκκλησιατικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  29ης Μαΐου 2018⁩

Εκκλησιατικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 29ης Μαΐου 2018⁩

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 29ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο κατ’ οἶκον τήν Εὐλαβ. Πρεσβυτέραν Ἄνναν Μ. Σακκουλίδου καί τήν θυγατέρα αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβην καί ἐξέφρασεν αὐταῖς τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ αὐταδέλφου καί θείου αὐτῶν μακαριστοῦ Μητροπολί-του Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βρυούλων κ. Παντελεή-μονα, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski, καί Ρόδου κ. Κύριλλον.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Ρεγγίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατρι-αρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπου-λον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσα-λονίκης.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Ξεξάκην, Ἄρχοντα Χαρτοφύλακα, Πρόεδρον τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μελῶν αὐτῆς.

Τήν Εὐγεν. κ. Inga Kikvadze, Γεν. Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mamuka Jambazishvili, Προξένου, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Lali Nakaidze, Γραμματέως τοῦ Προξενείου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανω-θεῖσαν ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Μένανδρος» παρουσίασιν τοῦ τόμου, ὑπό τόν τίτλον «Κωνσταντινούπολη – Ἡ Πόλη πού δέν ἔζησα», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν Τρίτην, 29ην Μαΐου.