Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  12ης – 13ης Μαΐου 2018⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 12ης – 13ης Μαΐου 2018⁩

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυ-ροδρομίου, καί συνεχάρη αὐτῷ ἀδελφικῶς.

* * *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί διεβίβα-σεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν Συροκαθολικῶν Mar Ignatios Yousef III Younan, ἐκ Λιβάνου, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολι-κῶν.

Τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἀνδρονίκην Κουτσονίκα, Διευθύντριαν τοῦ 6ου Γυμνασίου Λαμίας, καί Ἑλένην Ζιώρη, Καθηγήτριαν, ἐπί κεφα-λῆς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Σταγιᾶν, Ἐκπρόσωπον Νεολαίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, Οἰκονομολόγου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐσεβίας, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Δήμου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινου-πολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) 4ον Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ρωμιοσύνη στήν Πόλη τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα», ἐν τῇ ἐν Ἀλίμῳ Ἀττικῆς ἕδρᾳ τοῦ Βυζαντινοῦ Κέντρου Ἀθλητισμοῦ, τό Σάββατον, 12ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν Ἕβρου «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες» ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Καππαδό-κες Ἕβρου, 40 χρόνια πολιτισμοῦ», συμπίπτουσαν πρός τήν συμπλή-ρωσιν 40ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου καί ἐντασσομένην ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Ἔτους Πολιτιστικῆς Κληρονομίας 2018», ἐν τῇ ἐν Ἀλεξανδρουπόλει ἕδρᾳ τῆς Καππαδοκικῆς Ἑστίας, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπι-σκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς τιμητι-κῆς διακρίσεως ἐκ μέρους τοῦ Βατικανοῦ πρός τόν Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir, Πρόεδρον αὐτῶν, παρουσίᾳ τοῦ Μακ. Συροκαθολικοῦ Πατριάρχου Mar Ignatios Yousef III Younan, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικῆς Μακεδονίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας καί τῶν Δήμων Φλωρίνης, Ἀμυνταίου, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ἐκδήλωσιν τιμῆς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς εἰσόδου του εἰς τήν ἱερωσύνην, ἐν

τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος» τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κόλτσεφ καί τῆς Εὐγεν. κ. Sevcan Yavaş, ἐν τῇ ἐν Bakırköy Αἰθούσῃ Τελετῶν «Figaro Düğün Salonu», τό Σάββατον, 12ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σάββα καί Ἀναστασίας Σταγιᾶ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἀγγελῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χρυσοβαλάντου Μπρίγγου καί Μαργαρίτης Φίλη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Γκαρικᾶ Κερατέας, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.