Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της  24ης – 24ης Μαρτίου 2018⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 24ης – 24ης Μαρτίου 2018⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, 24ην Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐξ ὁλοκλήρου τουρκιστί, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν τακτικῶς ἀνά μῆνα πραγματοποιουμένων διά τάς ἀνάγκας τῶν τουρκοφώνων πιστῶν καί τῶν κατηχουμένων ἱεροπραξιῶν, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς πιστούς τουρκιστί, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν ἐν λόγῳ ποιμαντικήν μέριμναν διεξαγομένην ὑπό τήν σκέπην τῆς Κοινότητος ταύτης, ὑπέμνησε τήν ἀδιάπτωτον, ἀνεξαρτήτως τῶν καιρικῶν περιστάσεων, μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί δεκαεπτά καί πλέον αἰῶνας εἰς τήν Πόλιν, ὡς καί τόν πρωτεύθυνον καί συντονιστικόν ρόλον αὐτοῦ εἰς τά διορθόδοξα πράγματα, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τό ζείδωρον Μήνημα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός ἅπασαν τήν ἀνθρωπότητα, τό ὁποῖον ἀπαντᾷ εἰς τά ὑπαρξιακά καί οὐσιαστικά προβλήματα τῆς σήμερον, ἄνευ θρησκευτικῶν διακρίσεων ἤ πολιτισμικῶν καταβολῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 24ην Μαρτίου, καθ᾿ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσεν ἡ Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύ-θυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος

Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγό-ριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν λαϊκήν εὐσέβειαν τῶν Ρωμηῶν καί τήν τιμήν, ἥν οὗτοι ἀνέκαθεν ἀποδίδουν πρός τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τῆς πυργώσεως περικαλλῶν πρός Αὐτήν Ἱ. Ναῶν, ὡς καί ὁ πανηγυρίζων, εὐχηθείς δέ καί εἰς τούς ἄγοντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί Ἐξοχ. κ. Γεν. Πρόξενον τά εἰκότα, καί, ἐν τέλει, σεπτῇ προτροπῇ, ὁ ἅγιος Ἀβύδου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, ὅστις ἐτόνισε τάς θεολογικάς καί ἀνθρωπολογικάς συνιστώσας τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν Ε’ τῶν Νηστειῶν, 25ην ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προφάτως ἐκδημήσαντος ἀειμνήστου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊ-σταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν, ὡσαύτως, Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν

προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πατριάρχης καί, ἐν τέλει, σεπτῇ προτροπῇ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 25ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον καί ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐν δέ τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν ἑορτάσαντα ὡσαύτως Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐλόγησεν αὐτόν καί τήν οἰκογένειάν του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Ἐξοχ. κ. Aleksei V. Erkhov, Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ.

Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, διδάσκοντα νῦν ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως (İ.T.Ü.), λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ἱεροψαλτικῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Ἠλιόπουλον, Ἀστυνομικόν, καί Ἰωάννην Ντακούρην, Τραπεζικόν Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ μουσικήν ἐκδήλωσιν καί τήν ἐπακολουθήσασαν συνεστίασιν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 24ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου.