You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου 11 Μαρτίου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου 11 Μαρτίου 2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:

α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Κώου, καί

β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μεγάλου Ρερεφενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Δοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει ἀκαδημαϊκήν του δρᾶσιν εἰς τό ἀντικείμενον τῆς πολιτικῆς θεωρίας ἐν σχέσει πρός τά ἰδεολογικά ρεύματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ καί τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν, ἐκδοτικόν καί διοικητικόν ἔργον του μέ διεθνῆ παρουσίαν, μεταξύ ἄλλων, καί εἰς τά διακεκριμένα Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα τοῦ Harvard καί τοῦ Cambridge, εἰς τά ὁποῖα διετέλεσεν ἐπισκέπτης Καθηγητής.

Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τήν Α. Ἐντιμολογιότητα διά τήν συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν διάσωσιν τῆς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσῳ τοῦ Κέντρου Μικρασια-τικῶν Σπουδῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ εἰργάσθη καί προσέφερεν ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.

Ὁ νέος Ἄρχων, μέ καταγωγήν ἐκ Λευκωσίας, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τῆς μελέτης τῆς παιδείας καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ Ἐφές.

Τούς κατανυκτικούς ὕμνους ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτο-ψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Χριστο-δούλου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Tόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan – Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει.

Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Νεραντζούλη, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀμερικῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γιβραλτάρ κ. Robert Innes Λειτουργίαν, καθ’ ἥν οὗτος προέβη εἰς τό χρῖσμα δέκα νεοπροσελθόντων πιστῶν εἰς τήν Ἀγγλικανικήν Κοινωνίαν, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ἀγγλικανικῷ Ναῷ «Christ Church – the Crimean Memorial», τήν Κυριακήν, 11ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ρηγίου κ. Εἰρηναίου, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων καί τοῦ Συλλόγου «Association des Amis de la Cappadoce» Καππαδοκικήν Ἡμερίδα καί τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Νικολάου Ἰντζεσί-λογλου, Προέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑνώσε-ως, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ μεγάλοι Καππαδόκες ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὥς σήμερα», ἐν Παρισίοις, τό Σάββατον, 10ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενικῆς Κοινότητος συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν, 11ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Ἰωαννικίου Γρηγοριάδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, αὐθημε-ρόν.