You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου της  17ης και 18ης Φεβρουαρίου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου της 17ης και 18ης Φεβρουαρίου 2018

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγι-ότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανω-θεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντι-νουπόλεως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἴμβριος Οἰκουμενικός Πατριάρχης».

Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν συντελουμένην κατ’ αὐτάς πολύπτυχον λειτουργικήν, ἐκπαιδευ-τικήν καί πολιτιστικήν ἀνακαίνισιν τῆς «παιπαλοέσσης», ἐπισημά-νας ὅτι «κάθε προσπάθεια καί πρωτοβουλία, ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τήν διάσωσιν, καλλιέργειαν καί προβολήν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἴμβρου, εἶναι πολύτιμος καί ἀξιέπαινος καί μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως. Ὅ,τι ἐπεβίωσε τόσους αἰῶνας, ὅ,τι ἔσωσε τούς κατοίκους τῆς Ἴμβρου ὡς κανών ζωῆς καί πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, δέν ἐπιτρέπεται νά χαθῇ σήμερα, εἰς τήν ἐποχήν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀγώνων διά ταυτότητα καί διατήρησιν τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν λαῶν».

Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ἀφοῦ ὑπέμνησε τάς προσφάτους δημοσιεύσεις σχετικῶν περί τήν γενέτειράν Του πονημάτων, ἀπηύθυνε κάλεσμα πρός τήν νέαν γενεάν τῶν Ἰμβρίων νά ἐνστερνισθοῦν καί νά φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τάς πολυτίμους ἀξίας, τάς ἠθικάς ἀρχάς καί τάς πατρῴας παραδόσεις, αἱ ὁποῖαι ἐξησφάλιζον τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν καί τήν ἔνθεον βιοτήν τῶν κατοίκων τῆς νήσου καί ἀποτελοῦν σήμερον συμπαγές ἀνάχωμα κατά τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονιστικοῦ καί ἀτομοκεν-τρικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς, συγχαρείς τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα

Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης.

Ἐνώπιον μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Παναγιώτα Λαγοσπύρη, Πρόεδρος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντι-νουπόλεως.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως ἐγένετο προβολή τῆς ται-νίας «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», ἐνῷ ἐπηκολούθησεν ἀνάγνωσις ἀποσπασμάτων ἐκ διαφόρων Πατριαρχικῶν ὁμιλιῶν σχετικῶν πρός τήν Ἴμβρον ὑπό μελῶν τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως, τῆς ἐκδηλώσεως ὁλοκληρωθείσης διά καταλλήλου μουσικοῦ προγράμματος, ἐκτελεσθέντος ὑπό τῶν «Κανταδόρων τῆς Ἴμβρου».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Κοινωνικῆς Προστασίας, Ἀλληλεγγύης, Ἀθλητισμοῦ, Παιδείας καί Προσχολικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Δήμου Βεροίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Διαμάντη, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως, ἐπιδαψιλεύ-σας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τῶν ἀρετῶν,

β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 18ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχη-τήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ

εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀποστολή ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Στίβου Ἀνδρῶν – Γυναικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Λιούμπα, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Στίβου, μέλη τῆς Ὀργανώσεως AHEPA Πειραιῶς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μαραβέλιαν, Πρόεδρον, καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριο-φύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησια-στικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐμνήσθη τῶν πρό διετίας ἱστορικῶν ἑορτασμῶν τῆς ἱ. μνήμης τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἐν Κρήνῃ (Çeşme), ἐπαναληφθέντων ἐφέτος ὑπό τοῦ Σεβ. ἁγίου Σμύρνης, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῶν ἀρχομένων πνευματικῶν ἀγώνων, καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον εἰς τούς χώρους τοῦ ἱ. τούτου σεβάσματος τοῦ Γένους, ἀποτελέσαντος κατά τό ἀπώτερον παρελθόν Μετοχιακόν ἐξάρτημα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί

γ) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Δρος Akkan Suver, Προέδρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara Grubu», πρός τιμήν τοῦ

παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἰβάνωφ, Προέδρου τῆς FYROM, συνοδευομένου ὑπό τῆς συζύγου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύ-ρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.

Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο-γίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.

Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Μηταράκην, πρῴην Ὑφυπουργόν Ἀναπτύξεως καί Ἀνταγωνιστικότητος, Βουλευτήν τῆς Ν.Δ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλισάβετ, ἐκ Χίου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Ταπρατζῆν, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «AVIS HELLAS», μετά τῆς

μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιναρίδου, Διευθυντρίας τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί Ἰωάννην Ὀλύμπιον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «V&O Hellas», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μπέτυ Κουλούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριον Αὐγενάκην, Γεν. Γραμματέα τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», Βουλευτήν Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἕλενας Μπάνια, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀπόστολον Ὑφαντίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, Πολιτευτήν τῆς Ν. Δ. εἰς τόν Νομόν Ἠμαθίας, Ἰδιοκτήτην τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel».

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Κοσμόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, καί Φίλιππον Τσάμην, Κτηματομεσίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Λινόν, Καθηγητήν Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Hamevi, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παύλου – Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βλάχου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Εὐαγγέλου, μαθητοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Μεφαλοπούλου, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Agop Gotoryan, Καθηγητοῦ καί διακεκριμένου ἐν Ἰατροῖς, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τό Σάββατον, 17ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου.