You are currently viewing Tα Αγία Θεοφάνεια στην Κωνσταντινούπολη και λοιπαί Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 6ης Ιανουαρίου 2018

Tα Αγία Θεοφάνεια στην Κωνσταντινούπολη και λοιπαί Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 6ης Ιανουαρίου 2018

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Σάββατον, 6ην Ἰανουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν, κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῶν ὑδάτων διά τρίτην συνεχῆ φοράν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος

Σολῆς, ἐξ Ἀγρινίου, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Παναγιώτατος προσέ-φερεν εἰς εὐλογίαν χρυσοῦν Σταυρόν καθώς καί ἀναμνηστικά μετάλλια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.

Tόν Ὁσιολ. Μοναχόν Ἰωάννην Γρηγοριάδην, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Μαυροειδῆν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου, Διπλωμάτου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτου-άριον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βασιλείου, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπο-ρικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χορόζογλου, Ταξιδιωτικόν Πρά-κτορα, ἐξ Ἀμερικῆς.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελ-ληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρου-πόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι Σωματείου τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν.

Tόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κοκώνην, Ἀντισμήναρχον Πολε-μικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελι-

κῆς Λεγάτου, Δημ. Ὑπαλλήλου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννου, Φοιτητoῦ Οἰκονομικῶν, Ἀναστασίας, Χριστοφόρου καί Ἀποστολίας – Μαρίας, Μαθητῶν.