You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου,της  8ης Δεκεμβρίου 2017⁩

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου,της 8ης Δεκεμβρίου 2017⁩

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 7ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ προσκυνήματός Του εἰς Ἱεροσόλυμα, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἧς τό προσφάτως μετακομισθέν ἐκ Bologna ἀπότμημα τῆς τιμίας κάρας φυλάσσεται ἄχρι καιροῦ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Τσιούνη καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.

Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον – Φωτογράφον, Νικόλαον Παπαχρήστου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Σαατσῆν καί Νικόλαον Σενκοποπόβσκυ, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν

Πατριαρχείων, καί Νικόλαον Σῶζον, Μάγειρον, καί τόν Μουσικολ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, πρῴην Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, μετά τῶν ἀδ. Μαρίας Κράλη, Προϊσταμένης τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία», καί Ἀναστασίας Πεχλιβάνη, Διευθυνούσης Συμβούλου τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καναρίδου, Τεχνικοῦ αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Bartholomeus Josephus Μaria van Bolhuis, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα.

Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Δαλακούρα, Καθηγήτριαν τοῦ Τμήματος Φιλοσοφικῶν καί Κοινωνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ἐκ Ρεθύμνου.

Προσκυνητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Janin καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἄννης – Μέλιας, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Τόν Μουσικολ. κ. Μιχαήλ Τσαβαρῆν, Ἱεροψάλτην, ἐκ Ρόδου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος φωτογραφικήν ἔκθεσιν καί τήν προβολήν ντοκυμαντέρ, ὑπό τόν τίτλον «Ὀλκάς ΙΙ: Ταξιδεύοντας ἀπό καί πρός τό Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 7ην Δεκεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου χριστουγεννιάτικην

συναυλίαν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κωνσταντίνου Μανιώτου, κατά τό πραγματοποιηθέν ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας Β’ Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Ναός τοῦ Πρωτάτου καί ὁ ζωγράφος του. Συντήρηση καί νέα δεδομένα», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου.