You are currently viewing Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο επίσημο δείπνο της Διάσκεψης: «Μέριμνα του Οικ.Πατριαρχείου να κλείνει τα πνευματικά χάσματα»

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο επίσημο δείπνο της Διάσκεψης: «Μέριμνα του Οικ.Πατριαρχείου να κλείνει τα πνευματικά χάσματα»

«Το Οικ. Πατριαρχείο ουδέποτε εκινήθη θεοκρατικώς», ανέφερε μεταξύ άλλων σε σύντομο χαιρετισμό του σε επίσημο δείπνο στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επ αφορμής της παρουσίας του στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για τον θρησκευτικό πλουραλισμό.

Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε πως το Φανάρι πάντοτε μεριμνεί για να κλείνει τα πνευματικά χάσματα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Μακαριώτατε και προσφιλέστατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριε Ιερώνυμε,
Μακαριώτατοι και Ιερώτατοι αδελφοί εν Χριστώ,
Εξοχώτατε κύριε Νικόλαε Βούτση, Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Εξοχώτατε Υφυπουργέ Εξωτερικών της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Ιωάννη Αμανατίδη,
Εξοχώτατοι Εκπρόσωποι των Αρχών,
Εκλεκτοί συνδαιτυμόνες,

Η παρουσία της ημετέρας Μετριότητος εις το ευγενώς παρατιθέμενον υπό του φιλτάτου αδελφού, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, γεύμα τούτο, εξ αφορμής της συμμετοχής ημών εις την διοργανωθείσαν υπό του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος Β’ Διεθνή Διάσκεψιν διά την Θρησκείαν και τον Πολιτισμόν, τονίζει την ευθύνην και την μέριμναν της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως να κλείη πνευματικά χάσματα, να ενώνη τα διεστώτα, να τονίζη την υπερτάτην αξίαν της ζωής, καθώς και το δικαίωμα του ανθρώπου να λατρεύη τον Θεόν ελευθέρως και αβιάστως.

Συγχρόνως, η παρουσία ενταύθα του Οικουμενικού Πατριάρχου μετ’ άλλων Μακαριωτάτων αδελφών Προκαθημένων διαμηνύει υπευθύνως και επισήμως προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι αντίθετος προς πάσαν μορφήν ρατσισμού – εθνικού, φυλετικού, κοινωνικού, θρησκευτικού, όπως είναι αντίθετος η Εκκλησία μας και προς οιανδήποτε μορφήν βίας, επιχειρουμένης εν ονόματι του Θεού και της θρησκείας.

Κατά την δισχιλιετή ιστορίαν του το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διηκόνησεν έθνη και λαούς εν πνεύματι αγάπης και κενώσεως, απεδέχθη και εσεβάσθη τον πολιτισμόν του ετέρου, συνυπάρχει δε ειρηνικώς, έως και σήμερον, μετ᾿ άλλων λαών, εν αγαστή ομονοία και εν αλληλεγγύη. Ουδέποτε εκινήθη θεοκρατικώς, αλλ᾿ επορεύθη απηλλαγμένον από τους πειρασμούς της ιστορίας, της εξουσίας, της πολιτικής και του επεκτατισμού. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ως χώρος βιώσεως της ελευθεροποιού Αληθείας και του «αληθεύειν εν αγάπη» (πρβλ. Εφεσ. δ’, 15), σταυρώνεται και δεν σταυρώνει, θυσιάζεται δε όχι μόνον χάριν των φίλων αυτής, αλλά προσεύχεται και υπέρ των υπεναντίων.

Ευχαριστούντες από καρδίας την Υμετέραν φίλην Μακαριότητα, αδελφέ άγιε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριε Ιερώνυμε, διά την παράθεσιν του επισήμου γεύματος τούτου, δεόμενοι δε του Κυρίου όπως σας επιστηρίζη και ενδυναμοί εις το ποιμαντικόν και διοικητικόν σας έργον, εκφράζομεν την ειλικρινή χαράν μας, διότι ευρισκόμεθα μεταξύ εκλεκτών φίλων, Προκαθημένων, ιεραρχών, ετέρων κληρικών και λαικών, διακόνων της θρησκευτικής ελευθερίας, μεταξύ των οποίων όλως ιδιαιτέρως εκτιμώμεν την παρουσίαν σας, Εξοχώτατοι, και συγχαίρομεν τον διοργανωτήν της Διασκέψεως Εξοχ. κ. Υπουργόν Εξωτερικών.

Εγείροντες το κύπελλον υπέρ της υγιείας απάντων υμών, ευχόμεθα ο Κύριος να σας ευλογή, προς επιτυχή εκπλήρωσιν του ευθυνοφόρου έργου σας, και να φωτίζη όλους ημάς, ώστε, εν τω μέτρω του δυνατού, να συμβάλλωμεν ουσιαστικώς εις την εν αλληλοσεβασμώ ειρηνικήν συνύπαρξιν των ανθρώπων, των λαών και των πολιτισμών του σύμπαντος κόσμου.