You are currently viewing Το επίσημο  ανακοινωθέν του Φαναρίου για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη

Το επίσημο ανακοινωθέν του Φαναρίου για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 22ας Μαΐου τ. ἔ., ὁ Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἐξ ἀφορμῆς τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας τοῦ Εὐξείνου Πόντου («Βlack Sea Economic Cooperation»), ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσιπενταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Γεωργίου Γεννηματᾶ, Πρέσβεως, Γεν. Γραμματέως τῆς Προεδρίας, Αἰκατερίνης Κόϊκα, Πρέσβεως, Διευθυντρίας τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τῆς Προεδρίας, Κυριακοῦ Λουκάκη, ἀπερχομένου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Εὐαγγέλου Σέκερη, Πρέσβεως, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου.

Τόν Ἐξοχώτατον κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως κ. Μαδύτου κ. Στέφανον.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Ἐξοχότης ἐγένετο δεκτή μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, τά μέλη τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης παρουσίασεν εἰς τήν Α. Ἐξοχότητα.

Ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε μετά θερμῶν λόγων τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην, ἐξάρας τήν βαθεῖαν πίστιν, ὡς καί τήν πηγαίαν εὐλάβειαν τοῦ κ. Προέδρου πρός τόν πανίερον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί εὐχαριστήσας  διά τά αἰσθήματα βαθείας τιμῆς καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης τῆς Α. Ἐξοχότητος πρός τό πρόσωπόν Του, ἐνῷ ἐμνήσθη μετ’ εὐγνωμοσύνης τῆς παρουσίας τοῦ κ. Παυλοπούλου ἐν Κρήτῃ κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον (2016) εἰς τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, τό ὁποῖον ἐτελέσθη ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἐναρκτηρίων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς ἐπίσης καί τοῦ παρατεθέντος ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος ἐπισήμου γεύματος πρός τιμήν τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων. Πρός τούτοις, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον τοῦ κ. Προέδρου σχετικῶς πρός τά ἐκκρεμοῦντα ζητήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό Ὁμογενείας.

Ἀπαντητικῶς, ὁ κ. Παυλόπουλος ηὐχαρίστησε τόν Παναγιώ-τατον διά τήν ἐπιφυλαχθεῖσαν αὐτῷ τιμητικήν δοχήν καί ἐξέφρασε τήν ἀμέριστον στήριξιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τάς διεθνοῦς ἐμβελείας πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς πανορθόδοξον, παγχριστιανικόν καί διαθρησκειακόν ἐπίπεδον, εὐχηθείς ὑπέρ τῆς ταχείας ἐπαναλειτουργίας τῆς περιπύστου καί ἱστορικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ὁ Πατριάρχης ἐν τέλει συνώδευσε τήν Α. Ἐξοχότητα κατά τήν προσκυνηματικήν της ἐπίσκεψιν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί προέπεμψε τόν κ. Πρόεδρον ἕως τῆς εἰσόδου τῶν Πατριαρχείων, τῶν κωδώνων κρουομένων γηθοσύνως, ὡς καί κατά τήν προσέλευσιν αὐτοῦ.