You are currently viewing Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα με τον Πρωθυπουργό

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα με τον Πρωθυπουργό

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 23ης Μαρτίου 2017, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων, ὅπου μετέβη διά νά συμμετάσχῃ εἰς τήν εὐλογίαν τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἱεροῦ ἔργου συντηρήσεως, ἀναστηλώσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἡ σχετική τελετή ἔμπροσθεν τοῦ Κουβουκλίου ἐγένετο τήν πρωΐαν τῆς προτεραίας, Τετάρτης, 22ας ἰδίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων  Θεοφίλου τοῦ Γ´, τοῦ Μακ. Ἀρμενίου Πατριάρχου τῆς ἰδίας πόλεως, τοῦ Φραγκισκανοῦ Κουστωδοῦ, ἄλλων Ὀρθοδόξων, Ἀρμενίων καί ΡΚαθολικῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλεξίου Τσίπρα, Ὑπουργῶν τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας, τῆς Ἀρμενίας καί ἄλλων ἐπισήμων, πολλῶν κληρικῶν καί μοναχῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων διεκρίνοντο Καθηγηταί τοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου τῆς Ἑλλάδος, ἐργασθέντες διά τήν ἀνακαίνισιν τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου.

Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τοῦ ἀναληφθέντος καί ὁλοκληρωθέντος ἐγχειρήματος καί συνεχάρη θερμῶς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων διά τήν πρωτοβουλίαν καί τήν ἐπίτευξιν τῆς ὁμοφωνίας τῶν συμβαλλομένων μερῶν. Συνεχάρη ἐπίσης τόν Πρωθυπουργόν κ. Τσίπραν διά τήν συμβολήν εἰς τό ἱστορικόν ἔργον τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς, ὡς καί διά τά πρό ἡμερῶν ἑορτασθέντα ὀνομαστήριά του.

Μετά τάς ὁμιλίας καί τούς ψαλέντας ὕμνους ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης εἰσῆλθεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί γονυπετής προσηυχήθη ὑπέρ τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ὁμιλία, ἀγγλιστί, τῆς Καθηγητρίας κ. Μοροπούλου διά τάς διαφόρους φάσεις τῶν γενομένων ἐπί ἕν ἔτος ἐργασιῶν, εἶτα δέ δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεκοινώνησε μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλ. Τσίπρα, τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις Γεν. Προξένων τῆς Τουρκίας κ. Gürcan Türkoğlu καί τῆς Ἑλλάδος κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί πολλῶν ἄλλων παραστάντων.

Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη εἰς τό κατάλυμά του τόν διατελέσαντα Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖον, μεθ᾿οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Τό ἑσπέρας παρετέθη ὑπό τῆς Α. Θ. Μακαριότητος δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων Αὐτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐξ Ἴμβρου ἀειμνήστου Μητροπολίτου Βόστρων κυροῦ Ὑμεναίου καί ηὐλόγησε τούς συγκεντρωθέντας Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, μεθ᾿ ὅ μετέβη ἐκ νέου καί προσηυχήθη εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, τήν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Γολγοθᾶν καί τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Μετά ταῦτα ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον διά τήν ἐπιστροφήν Του οἴκαδε, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Ὅστις καί εἶχεν ὑποδεχθῆ Αὐτόν τό ἑσπέρας τῆς 21ης τ.μ., κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς Tel Aviv.

Κατά τάς ἐπικοινωνίας τῶν Προκαθημένων ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχε τήν εὐκαιρίαν νά συγχαρῇ καί νά εὐχηθῇ δημοσίᾳ τε καί κατ᾿ ἰδίαν τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων διά τά ὀνομαστήριά Του κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων.