You are currently viewing Η Σχολή της Χάλκης αναγεννάται από την τέφρα της.

Η Σχολή της Χάλκης αναγεννάται από την τέφρα της.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- πόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 6ης Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἀρούσης κ. Ἀγαθόνικος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἰταλίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας  Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Καισάριον Χρόνην.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν ὡς ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων, ἐτέλεσε τά ἀποκαλυπτήρια τῶν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς Μονῆς νέων προσκυνηταρίων, δωρεᾶς Ἱεραρχῶν ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς, καί τῆς ἐν τοῖς κήποις αὐτῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Δωροθέου Γεωργιάδου (1891-1974), καί ἐνεκαινίασε τό νέον μαγειρεῖον τῆς Μονῆς.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Ἡγούμενος Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, παρουσιάσας τούς ἐκ τῶν ἐπισκεπτῶν συμβαλόντας ποικιλοτρόπως εἰς τά ἔργα τῆς Μονῆς, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Προϊστάμενος τοῦ Ἱστορικοῦ καί Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἕλλη Δρούλια, Διευθύντρια τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γρηγόριος Σταμκόπουλος καί ἐν τέλει ὁ Παναγιώτατος. Κατ᾿ αὐτήν ἐγένετο καί προβολή συντόμου κινηματογραφικῆς ταινίας διά τήν Σχολήν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ συνεορτασταί.

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατερχόμενος ἐκ Χάλκης τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 6ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ Κλινικῇ τοῦ Πανεπιστημίου Koç νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ, συμπληρώσαντα τήν ἡμέραν ταύτην ὁλόκληρον δεκαπενταετίαν ἐν τῇ κλίνῃ τῆς ἀσθενείας κατόπιν ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 4ην τ.μ., μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μάρκου Λ. Ψαροπούλου, Προέδρου τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. Φερίκιοϊ, ἀπολέσαντος τήν ζωήν αὐτοῦ κατόπιν τροχαίου ἀτυχήματος εἰς ἡλικίαν 25 ἐτῶν, ἀκριβῶς πρό εἰκοσαετίας.

* * *

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Tomurcuk» καί τῆς Ὁμοσπονδίας Μαγείρων Τουρκίας παρουσίασιν τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ σχεδίου διά πρόσωπα μέ σύνδρομον «Down», ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Sheraton Atasehir», τήν Δευτέραν, 6ην Φεβρουαρίου.