You are currently viewing Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 24ης Δεκεμβρίου 2016, εκ Φαναρίου 

Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις τῆς 24ης Δεκεμβρίου 2016, εκ Φαναρίου 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ – ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα.
Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. . Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἐκπνέον ἔτος καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2017.

* * *

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν Α´ Δομέστικον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Γ. Φλοῖκον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅν καί προσεφώνησε διά λόγων πατρικῶν συγχαρείς αὐτόν καί τούς οἰκείους του. Ὁ νέος Ἄρχων Λαμπαδάριος ἀντεφώνησε ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Παναγιώτατον καί τούς ἐνταῦθα καί ἐν Θεσσαλονίκῃ διδασκάλους αὐτοῦ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Λαμπαδαρίου.

 

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, τήν Εὐλαβ. κ. Βασιλείαν – Βεατρίκην Κοκκινάκη, τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου καί κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικούς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Χρήστου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐκ Πρεβέζης.
Ὅμιλον νέων ἐξ Ἑπταπυργίου (Yedikule) ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ κ. Γεωργίου Τζαρτζάρ, φοιτητοῦ, διά τά Κάλαντα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀλαφογιῶργον, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαρμπούνην, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἰουλίας καί τῆς θυγατρός των Ἑλένης, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σεΐσογλου, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρέστη ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ἡγετῶν ἐν τῇ Πόλει εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῶν ἐν αὐτῇ Ἑβραίων Hanuka ἐν τῷ Κέντρῳ Esma Sultan τοῦ Ortaköy καί συνεχάρη τόν Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραββῖνον κ. Isak Haleva. Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν ἦτο καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Veysi Kaynak.

* * *

Ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξεπροσώπησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην κατά τήν εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τῶν γεγονότων τῆς 15ης Ἰουλίου ἐκδήλωσιν «Şeb-i Arus İstanbul 2016», ἐν τῷ σταδίῳ «Ülker Sports Arena», τό Σάββατον, 24ην τ. μ. .