Επιστολή από το Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου, Καρυών Αγίου Όρους, προς στον πρωθυπουργό

Επιστολή από το Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου, Καρυών Αγίου Όρους, προς στον πρωθυπουργό

«Η παγκοσμιοποίησις είναι μια τρέλλα. Είναι μια απάτη. Έγκλημα εναντίον των λαών και της ανθρωπότητος.
Γιατί δεν αντιδράτε; Μήπως είσθε εντολοδόχοι σκοτεινών κέντρων, διά να καταστραφούν πολιτισμοί, έθνη και λαοί, ηθικαί και πνευματικαί αξίαι; Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία;» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή. Αναλυτικά:

Ιερομόναχος Δαμασκηνός
Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου
Εν Αγίω Όρει τη 7.12.2016
Τ.Θ. 73
63086 Καρυαί
Άγιον Όρος Άθω
Αριθμός πρωτ. 62 1. Τω Εξοχωτάτω
Κυρίω Αλεξίω Τσίπρα,
Πρωθυπουργώ της Ελλάδος
Αθήνας
Κοιν. Ως πίναξ αποδεκτών, όρα τελευταίαν σελίδα
Θέμα: «α. Συνταγματική αναθεώρησις
β. Το μάθημα των θρησκευτικών»
«θρησκείαν οίδα και των δαιμόνων το σέβας˙
η δ΄ ευσέβεια προσκύνησις της Τριάδος.»
Ιω. Χρυσόστομος
Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Η υπάρχουσα συνταγματική σχέσις του Ελληνικού κράτους και της Εκκλησίας, του ελληνισμού και της χριστιανικής Ορθοδοξίας, δεν είναι επιλογή μιάς κομματικής παρατάξεως η ενός πολιτικού ηγέτου. Είναι αποτύπωσις και έκφρασις, καταστάλαγμα αιώνων και χιλιετιών, της διαχρονικής σχέσεως του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμόν, καρπός της οποίας είναι η ιδιαιτερότης του Ελληνικού πολιτισμού, την μοναδικότητα και το μεγαλείον του οποίου, ως εξεφράσθη ιδίως εις την περίοδον της αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως, εθαύμασαν λαοί και απησχόλησε ιστορικούς των Εθνών, όσον ουδείς άλλος πολιτισμός της παγκοσμίου ιστορίας.
Δεν είναι ο Ελληνορθόδοξος πολιτισμός, μόνον ανθρώπινος
πολιτισμός.
Είναι θεανθρώπινος πολιτισμός.
Γνώσις και αποκάλυψις του αληθινού Τριαδικού Θεού, φρόνημα και τρόπος ζωής.
Είναι η φανέρωσις της μοναδικής αξίας του ανθρώπου, ως δημιουργήματος του Θεού, ο οποίος δυναμικώς, διά του χριστιανικού τρόπου ζωής οδεύει, πέραν του αισθητού κόσμου, εις την υπέρβασιν του θανάτου και την θέωσιν, εις τον μέλλοντα και αγήρω αιώνα, εν τω Θεώ.
Είναι η δόξα του Βυζαντίου.
Είναι το άλας, το οποίον εκράτησε τον Ελληνισμόν εις την ιστορίαν. Άλλως θα είμεθα ανάμνησις ιστορική, ως οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι και Χετταίοι.
Ουδείς άλλος λαός έχει τοιαύτην ιστορικήν συνέχειαν, ως ο Ελληνικός λαός.
Ουδείς λαός διακρίνεται διά την αναζήτησιν του θείου, από των Ομηρικών χρόνων, ως ο Ελληνικός λαός.
Απόδειξις τα σωζόμενα ιερά με κορυφήν τον Παρθενώνα.
Ουδείς λαός ανεζήτησε την Αλήθειαν περί Θεού, κόσμου και ανθρώπων, διά των φιλοσόφων, όσον οι Έλληνες.
Κορυφαίοι φιλόσοφοι, οι Σωκράτης, Πλάτων, Άριστοτέλης δεν ήσαν άθεοι.
Παραλλήλως προς τας μελέτας της φύσεως και των αισθητών, είχον μεταφυσικάς αναζητήσεις διά τα νοητά και υπέρ αίσθησιν.
Εντεύθεν και όταν «η Χάρις και Αλήθεια» εφανερώθη, διά Ιησού Χριστού, οι Έλληνες μετήλλαξαν τον Ελληνισμόν εις χριστιανικόν Ελληνισμόν.
Ο Παρθενών εγένετο εν Αθήναις, ναός της Παναγίας της Αθηνιώτισσας και οι κίονες των αρχαίων ναών και τα κιονόκρανα, εχρησιμοποιήθησαν να οικοδομήσουν την Μεγάλην Εκκλησίαν της πρωτευούσης της αυτοκρατορίας, Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως, τον Ναόν της του Θεού Σοφίας, δηλαδή του Σωτήρος Χριστού.
Εκεί παρήλασαν αυτοκράτορες, Βασιλείς, Πατριάρχαι, λαοί και ηγεμόνες, δι΄ αιώνας και χιλιετίας.
Τις σοβαρός επιστήμων η άρχων είναι δυνατόν να αμφισβητήση, ένα τοιούτον πολιτισμόν, που άντεξε εις τους κραδασμούς της ιστορίας.
Συνεκίνησε έθνη, και μετεμόρφωσε την ανατολικήν Ευρώπην, εις χριστιανικήν Ορθοδοξίαν, εξεχριστιάνισε τους Σλαύους, εδίδαξε την Γραφήν των, απέκρουσε βαρβάρους και εδέσποζε για αιώνας και χιλιετίας το Βυζαντινόν Κράτος εις ολόκληρον την ανατολικήν Μεσόγειον.
Τις σώφρων, τις πολιτικός ηγέτης, με γνώσιν του Πολιτισμού τούτου, τις νομικός, τις μελετητής του ανθρωπίνου βίου, θα τολμήση να διαρρήξη την σχέσιν ταύτην του Ελληνισμού και της Χριστιανικής ορθοδοξίας, ισχυούσης δι΄ αίώνας και αποτελούσης ιστορικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού;
Μόνον κομπλεξικοί και άφρονες, ημιμαθείς και φθονεροί, μόνον βιασταί της διαχρονικής συνειδήσεως του λαού, δικτατορικώς φερόμενοι, αντιδημοκρατικώς σκεπτόμενοι, εσκοτισμένοι πνευματικώς, σκοταδισταί, υπάνθρωποι και διεφθαρμένοι, ψυχικώς και σωματικώς, ανόητοι και υλισταί, είναι δυνατόν να τολμήσουν τοιούτον έγκλημα, ήτοι την διάζευξιν του Ελληνισμού, με την πνευματικήν, υπερφυσικήν του σχέσιν με τον Δημιουργόν των όντων, του ανθρώπου και του Σύμπαντος, Τριαδικόν Μόνον αληθινόν Θεόν.
Μόνον εσκοτισμένοι διανοητικώς, και τυφλοί, απολίτιστοι και βάρβαροι, είναι δυνατόν να θεωρούν, ως εκσυγχρονισμόν την αλογίαν, την αποκτήνωσιν του ανθρώπου, την διαστροφήν της ελευθερίας, και των φυσικών νόμων των όντων και των ανθρώπων.
Άράγε η Ορθοδοξία, ως φρόνημα και τρόπος ζωής, επέφερε την παρούσαν οικονομικήν και πολιτικήν κρίσιν; Άράγε αι αξίαι του Ευαγγελίου, εδίδαξαν να μεταβληθώμεν εις ψεύστας, απατεώνας, φιλαύτους, φιλαργύρους, κλέπτας και προστύχους εις τον ατομικόν και κοινωνικόν μας βίον, πόρνους η μοιχούς; Ουδαμώς.
Άράγε η Ορθοδοξία κατέστρεψε τον οικογενειακόν βίον; εδίδαξε τας αυτοκτονίας, τας αρπαγάς των φορολόγων, την απανθρωπίαν των τραπεζών, την αρρωστημένην και βάρβαρον παγκοσμιοποίησιν, την συσσώρευσιν του πλούτου εις ολίγους, τας αδικίας, τους φόνους και τον πόλεμον, τύπου Συρίας, διά γεωστρατηγικά συμφέροντα; Την προαγωγήν της ομοφυλοφιλίας, της μη παρατηρουμένης ουδέ εις τα άλογα ζώα; Την εκρίζωσιν εκατομμυρίων ανθρώπων από τας εστίας των, τους φόνους εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων;
Μήπως εδίδαξε τον τζιχαντισμόν; Την τρομοκρατίαν; Την αναστάτωσιν της υφηλίου κατά τας τελευταίας δεκαετίας διά τα πετρέλαια; Τας αμβλώσεις, τα ναρκωτικά, τας συζυγικάς απιστίας εν ονόματι της ερωτικής απελευθερώσεως; Η ορθοδοξία έφερε τας ψυχολογικάς ασθενείας;
Τουναντίον. Όστις είναι βαπτισμένος, ζη με ευλογημένον εκ Θεού γάμον, φυλάσσει, δίκην λεμονανθού εις τους κήπους εσπεριδοειδών, την αγνότητα και παρθενίαν του μέχρι του γάμου, χαίρεται εις τον Γάμον την γυναίκα του, τα παιδιά του και τα εγγόνιά του. Δεν γνωρίζει διαζύγια και τα παιδιά του δεν κυκλοφορούν εις τους δρόμους, ερείπια ψυχικώς, απελπισμένα, χωρίς την αγάπην των γονέων των.
Μήπως η Ορθοδοξία ημπόδισε την πρόοδον των επιστημών; Ουχί.
Ποίος διέσωσε τους αρχαίους φιλοσόφους; Τα Μοναστήρια και οι Μοναχοί.
Τις αγνοεί ότι τα λαφυραγωγημένα χειρόγραφα της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων εχρησιμοποιήθησαν ως βάσις του σημερινού Ευρωπαικού Πολιτισμού;
Τις αγνοεί την αχαριστίαν των Ευρωπαίων;
Τις αγνοεί ότι η αθεΐα της σημερινής Ευρώπης και της Αμερικής οδηγεί εις το χάος την Ανθρωπότητα;
Τις αγνοεί τας αυτοκτονίας εις την Σουηδίαν, καίτοι έχει την καλυτέραν οικονομίαν εις την Ευρώπην;
Τις αγνοεί ότι σήμερον η Ρωσσία του Πούτιν, συνεργάζεται με την ορθόδοξον Εκκλησίαν, διά να ανορθώση – καλλιεργήση τας χριστιανικάς αξίας εις τον δημόσιον βίον, τας οποίας κατέστρεψε η βία του Κομμουνισμού;
Τις Σας εδίδαξε, κ. Πρωθυπουργέ, να εξαπατήσητε τον Ελληνικόν λαόν, μετά το δημοψήφισμα και να αθετήσητε τας προεκλογικάς Σας υποσχέσεις περί καταργήσεως των μνημονίων;
Ασφαλώς ουχί η χριστιανική ορθοδοξία. Διό και τώρα περιθωριοποιείσθε εις τον δημόσιον βίον, ως και οι προκάτοχοί Σας μνημονιακοί Πρωυπουργοί.
Του λόγου το ασφαλές επιβεβαιώνει η επισυναπτομένη υπ΄ αρ. 55/20-3-2015 ημετέρα προς υμάς επιστολή, της οποίας, εάν είχατε εκτιμήσει ορθώς τας εισηγήσεις, άλλαι θα ήσαν αι τύχαι της Ελλάδος, αλλά και Υμών προσωπικώς.

Εξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Τα λάθη είναι ανθρώπινα˙ όταν όμως συνεχίζωνται είναι δείγμα ανοησίας και εγωισμού.
Επαναπροσδιορίσατε την Πολιτικήν Σας.
Δεν Σας επροβλημάτισε το BREXIT; Γιατί επιμένετε εις την παραμονήν εις την Ευρωζώνην; Υπάρχει διέξοδος; Εκαλυτέρευσε η οικονομία; Διεκόπη το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας; Όχι.
Ανεπτερώσατε την αισιοδοξίαν του Ελληνικού λαού; Ουδαμώς.
Αντεστρέψατε το ρεύμα της μεταναστεύσεως των Ελλήνων; Ουχί.
Εφυλάξατε τα σύνορα της Ελλάδος; Τουναντίον το κράτος κατεκλύσθη από θύματα εγκληματικών πολέμων της Μέσης Ανατολής.
Είχατε τον ανδρισμόν να είπητε εις τον Πρόεδρον Ομπάμα και τους εμπλεκομένους εις την Συρίαν να σταματήσουν τον πόλεμον; Ουχί.
Τότε υποκρίνεσθε και εμπαίζετε τον κόσμον.

Η παγκοσμιοποίησις είναι μια τρέλλα. Είναι μια απάτη. Έγκλημα εναντίον των λαών και της ανθρωπότητος.
Γιατί δεν αντιδράτε; Μήπως είσθε εντολοδόχοι σκοτεινών κέντρων, διά να καταστραφούν πολιτισμοί, έθνη και λαοί, ηθικαί και πνευματικαί αξίαι; Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία;
Λυπούμαι διότι σήμερον εις την Αληθινήν Εκκλησίαν, την Ορθόδοξον Εκκλησίαν του Χριστού, υπάρχουν ανάξιοι του Χριστού, των περιστάσεων και της δυσκολίας των καιρών, πνευματικοί ηγέτες, Πατριάρχαι, Αρχιεπίσκοποι, Αρχιερείς, Μονάζοντες, εκτός ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, διά να έχουν τον πνευματικόν ανδρισμόν να Σας υποδείξουν, ότι ακολουθείτε λάθος δρόμον, οδηγείτε τους λαούς εις το Χάος. Αντ΄ αυτού τουναντίον συμπράττουν εις την άλογον πολιτικήν Σας, την πολιτικήν των οικονομικών συμφερόντων των ολίγων και οδηγούν εις την εξαθλίωσιν των λαών και εις την αποδόμησιν των πνευματικών και ηθικών αξιών, Σας κολακεύουν και συντρώγουν μαζί Σας, ως και με τους πρωταιτίους των πολεμικών εγκλημάτων.
Δεν είναι πρόθυμοι διά θυσίαν των θρόνων και της ζωής των, κατά μίμησιν του Σταυρωθέντος Υιού του Θεού, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ανάξιοι των Αγίων Πατέρων και των αγίων μαρτύρων του χριστιανισμού.
Αντί να είναι ομολογηταί μετεβλήθησαν εις διπλωμάτας˙ την μόνην αμαρτίαν, την οποίαν κατεδίκασεν ο Χριστός με το «ουαί».
Έτσι συνεχίζεται, η προδοσία του Ιούδα. Δεν πρόδωσε μόνον τον Χριστόν ο Ιούδας εις την Ιστορίαν. Εις την διαδρομήν των αιώνων υπήρξαν πολλοί Ιούδες, με το ένδυμα του χριστιανού ποιμένος.
Γνωρίζω ότι, ενδεχομένως, εις την προσωπικήν Σας ζωήν, κάποιοι Ιούδες, ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται, Σας απογοήτευσαν.
Μη ταυτίζητε τον Χριστόν και την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, με τους τοιούτους ψευδοποιμένας.
Η Ορθοδοξία δεν έσχε ιεράς εξετάσεις ούτε θρησκευτικούς πολέμους, τύπου Μπέλφαστ Βορείου Ιρλανδίας και Σταυροφοριών. Δεν επεβλήθη ο Χριστιανισμός διά της βίας. Την βίαν ήσκησαν οι διώκται του Χριστιανισμού, ο Νέρων, ο Διοκλητιανός κ. α. , ουχί οι Χριστιανοί.
Οι Άγιοι απόστολοι εκήρυξαν την χριστιανικήν αλήθειαν- δεν την επέβαλον ούτε με τα όπλα, ούτε με την βίαν του κρατικού νόμου. Ήλλαξαν εν ελευθερία τας συνειδήσεις των ανθρώπων και ελευθέρωσαν την κτίσιν από την προσκύνησιν των ειδώλων και την τυραννίαν του διαβόλου. Την επιστροφήν εις την λατρείαν των δαιμόνων Σας εισηγούνται άφρονες θεολόγοι και ψευδοποιμένες Αρχιερείς – μη τους ακούσετε.
Εις το Βυζάντιον ο νόμος δεν επέβαλε την χριστιανικήν αλήθειαν, απλώς απετύπωνε εις τους νόμους το ευσεβές φρόνημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, την προσήλωσίν του εις τον Χριστόν.
Δεν είναι κατ΄ εξοχήν υπεύθυνος της συγκρούσως με την Εκκλησίαν, ο κ. Φίλης. Κατ΄ εξοχήν υπαίτιος είναι ο παραμένων εισέτι ως σύμβουλος και του νέου υπουργού Παιδείας, ο κ. Γιαγκάζογλου και η ομήγυρίς του. Υιός ιερέως. Εάν παραμείνη εις την θέσιν του Συμβούλου και του νέου Υπουργού θα επαναληφθή η σύγκρουσις με την Εκκλησίαν. Και αυτό θα οδηγήςη εις περαιτέρω πολιτικήν φθοράν της Κυβερνήσεως και θα Σας περιθωριοποιήση συντομώτερον εις τον δημόσιον βίον της χώρας.
Η Ορθοδοξία δεν έχει ανάγκη τον Καίσαρα διά να επιβιώση εις τας συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών.
Ο Καίσαρ (το Κράτος) έχει ανάγκην της πνευματικής δυνάμεως της χριστιανικής Ορθοδόξου αληθείας, διά να μη σαπίση.
Η κρατική εξουσία εις το Βυζάντιον είχε εμποτισθή εις τους νόμους και τον δημόσιον βίον από το ορθόδοξον χριστιανικόν πνεύμα, δι΄ ο και δημιούργησεν τον πολιτισμόν, ο οποίος θαυμάζεται παγκοσμίως.
Η παρακμή των αξιών αυτών και αι πλάναι των αιρέσεων συνετέλεσαν εις την διάλυσιν του συνεκτικού δεσμού της αυτοκρατορίας.
Η βαρεία φορολογία εις τας ανατολικάς επαρχίας του Βυζαντίου συνετέλεσε, ώστε οι γηγενείς πληθυσμοί, να δεχθούν, ως ελευθερωτάς, τους Άραβας κατακτητάς, τον 7ο μ.Χ. αιώνα, με αποτέλεσμα την απώλειαν των επαρχιών αυτών της αυτοκρατορίας.
Η εκχώρησις, απ΄ τον 11ο αι., οικονομικών προνομίων εις τους Ενετούς εν Κωνσταντινουπόλει, έσχεν ως αποτέλεσμα τον οικονομικόν έλεγχον της αυτοκρατορίας υπό ξένων εχθρικών προς την επιβίωσιν της αυτοκρατορίας δυνάμεων.
Η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως τω 1204 μ.Χ. εις τους Φράγκους, υπαιτιότητι ημετέρων φιλάρχων, αναξίων αυτοκρατόρων, διέσπασε την ενότητα της αυτοκρατορίας, μη δυνηθείσης εις το εξής, λόγω της διασπάσεως, να αντισταθή εις την επέλασιν των Τούρκων, μετά την ήτταν του Ματζικέρτ, τω 1071 μ.Χ., και ωδήγησε ταύτην εις την πτώσιν αυτής τω 1453 μ.Χ.
Κατά τους ζοφερούς αιώνας της Τουρκοκρατίας, ο Ελληνισμός διετηρήθη εις την ιστορίαν διά της γλώσσης ομιλουμένης εις τους ιερούς ναούς της Εκκλησίας, κατά την θείαν λατρείαν του Αληθινού Θεού, εις τα κρυφά σχολειά, και με το περίφημον κοινοτικόν σύστημα οργανώσεως του βίου των υποδούλων.
Το κοινοτικόν σύστημα κατέστρεψεν η Κυβέρνησις Σημίτη με την μετατροπήν του εις το σύστημα διοικήσεως Καπποδίστρια-Καλλικράτη.
Η παγκοσμιοποίησις της οικονομίας και ο Διεθνής Σιωνισμός, μέσω των σκοτεινών στοών της Μασσωνίας, έχει ως στόχον την καταστροφήν της Ελλάδος και της Εκκλησίας.
Μοναδικόν γνώρισμα του αρρωστημένου Σιωνισμού, του ξένου προς το αληθές πνεύμα των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και του αληθούς Μεσσίου, του Χριστού, είναι η προσκύνησις, μέχρι σήμερον, του «χρυσού μόσχου» της Σιναιτικής ερήμου, εις βάρος της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου.
Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Όταν ο Χριστός επειράσθη υπό των Φαρισαίων, με την ερώτησιν «έξεστι δούναι φόρον Καίσαρι η ου;» απήντησε: «Τι με πειράζετε, υποκριταί; Επιδείξατέ μοι το νόμισμα του κήνσου. Τίνος η εικών αύτη και η υπογραφή;» Οι δε είπον˙ «Καίσαρος». Και ο Χριστός απήντησεν: «Απόδοτε ούν τα Καίσαρος, Καίσαρι και τα του Θεού, τω Θεώ». Και αφέντες Αυτόν προς καιρόν, απήλθον. Αργότερον οι ίδιοι τον εσταύρωσαν. Ο θάνατός Του όμως κατεπάτησε τον θάνατον, διότι ήτο Θεός και άνθρωπος.
Επιλογή των αληθινών χριστιανών είναι οι διωγμοί διά την αλήθειαν, ο θάνατος και η θυσία. Ο αληθής χριστιανός δεν φοβείται τον θάνατον.
«Χριστός Ανέστη!»
«Χριστός εγερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο».
Εκείνοι όμως οι οποίοι εσταύρωσαν τον Χριστόν, οι Φαρισαίοι δηλαδή, «τους πήρε ο διάβολος», διότι δεν μετενόησαν. Επλήρωσαν με αργύρια τους στρατιώτας διά να κρύψουν την αλήθειαν, ως πράττουν συνήθως οι ένοχοι.
Επιλέξατε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, η τον Χριστόν ή τον διάβολον. Είσθε απόλυτα αυτεξούσιος˙ αλλ΄ ουχί όμως αληθώς ελεύθερος, χωρίς τον Χριστόν.
Την αλήθειαν ταύτην κατενόησαν, όχι μόνον οι βυζαντινοί αυτοκράτορες της σχεδόν δισχιλιετούς των αυτοκρατορίας, αλλά και οι ήρωες της ελευθερίας του 1821, δι΄ ο και προέταξαν «το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος», εις το πρώτον Σύνταγμα της Α΄ εν Τροιζήνι Εθνοσυνελεύσεως, τω 1822, της Ελλάδος, διά να δηλώσουν εν συνεχεία, ότι ο δημόσιος βίος των Ελλήνων είναι αδιάρρηκτα ενωμένος με την Χριστιανικήν Ορθοδοξίαν, δι΄ αιώνας και χιλιετίας.
Την σχέσιν ταύτην του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού εις το Σύνταγμα του Κράτους και τον δημόσιον βίον εσεβάσθησαν ανεξαιρέτως όλοι οι Πρωθυπουργοί του νέου Ελληνικού Κράτους, μέχρι της ενάρξεως των μνημονίων, δι΄ ων εδεσμεύθη η εθνική κυριαρχία.
Ο κατ΄ εξοχήν δημιουργός της νεωτέρας Ελλάδος, με δάφνας εις τα πεδία των μαχών, μετά τους ήρωας του 1821, πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ότε του εζητήθη να θεσμοθετήση τον πολιτικόν γάμον, ηρνήθη με το αιτιολογικόν, ότι είναι αντίθετος με τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Την ευαισθησίαν του, διά να σεβασθή την ευσέβειαν του Ελληνικού λαού εξεδήλωσεν, ότε τω 1930, εζήτησε από τον Ατατούρκ, να δοθή η θαυματουργός εικών της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, η φυλασσομένη σήμερον εις το Βέρμιον όρος. Το αυτό έπραξε και διά το αίτημα των προσφύγων της Σμύρνης, να μεταφέρουν το τέμπλον του καθεδρικού ναού της Σμύρνης, Αγίας Φωτεινής, ο σήμερον κοσμεί τον ομώνυμον ναόν εις την Νέαν Σμύρνην.
Αι νίκαι του εις τα πεδία των μαχών, δεν του προεκάλεσαν αλαζονείαν.
Υμείς, καθώς και όλοι οι απελθόντες μνημονιακοί πρωθυπουργοί, και σημερινοί βουλευταί, υπαίτιοι των σημερινών αποτυχιών εις τα οικονομικά, με ποίας νίκας θα τολμήσητε να διαζεύξητε τον δημόσιον βίον από την Ορθοδοξίαν και να βιάσητε την συνείδησιν των Ελλήνων, μεταλλάσσοντες αυτήν διά της Πανθρησκείας η της αθεΐας;
Μήπως θέλετε να αποπροσανατολίσητε την προσοχήν του Ελληνικού λαού από τας αποτυχίας Σας; Διά τι επιχερείτε να καταστρέψητε τα καλώς κείμενα;
Εάν ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος είχε το στοιχειώδες ελληνικόν φιλότιμον, θα έπρεπε άπαντες, μηδενός εξαιρουμένου, να αποχωρήσωσι, οικεία βουλήσει, από τον δημόσιον βίον, και ο ελληνικός λαός να εκλέξη νέους και αδιαφθόρους, διά την ανόρθωσιν της Ελλάδος, μακράν ξένων συμφερόντων.
Εξοχώτατε κύριε πρωθυπουργέ,
Εις τον μέλλοντα αιώνα, ότε ο Θεός θα κρίνη τους ανθρώπους αναλόγως των βεβιωμένων, εις ασκητής της ερήμου, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος είπε, διά τους κολασθησομένους: «Οίτινες εις την αγάπην έπταισαν (δηλ. του Θεού), τη μάστιγι της αγάπης μαστίζονται. Και τι φρικτόν εκείνο, το της αγάπης κολαστήριον». Κατά συνέπειαν η αποτυχία του ανθρώπου εις την ανταπόκρισιν της αγάπης του Θεού είναι η Κόλασις.
Εύχομαι ολοκαρδίως άπαντες οι πολιτικοί και ο Ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσωμεν τα λάθη μας, διά να επανοικοδομήσωμεν με τας αξίας μας, τον δημόσιον και ιδιωτικόν βίον, ως και να μη δοκιμάσωμεν εν τω μέλλοντι αιώνι το ατελεύτητον κολαστήριον της θείας αγάπης.
Επί δε τούτοις διατελώ μετ΄ εξιδιασμένης τιμής και ευχών.
Ιερομόναχος Δαμασκηνός ο του Φιλαδέλφου
Κοινοποίησις:
1. Εξοχώτατον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Παυλόπουλον
2. Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων
κ. Γ. Βούτσην
3. Αρχηγόν της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως
κ. Κυρ. Μητσοτάκην
4. Υπουργόν Παιδείας
κ. Γαβρόγλου
5. Πρόεδρον του Αρείου Πάγου
κ. Βασ. Θάνου-Χριστοφίλου
6. Πρόεδρον Συμβουλίου Επικρατείας
κ. Ν. Σακελλαρίου
7. Πρόεδρον Ακαδημίας Αθηνών
κ. Αθ. Βαλτινόν
8. Πρύτανιν Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Μελέτιον – Αθανάσιον Δημόπουλον
9. Πρύτανιν Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης
κ. Περ. Μήτκαν
10. Πρύτανιν Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
κ. Ιω. Γκόλιαν

ΠΗΓΗ:  “ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΝΕΑ”