You are currently viewing Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις έκ Φαναρίου, τῆς 18ης Δεκεμβρίου 2016 

Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις έκ Φαναρίου, τῆς 18ης Δεκεμβρίου 2016 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, προσεφώνησαν τόν Παναγιώτατον ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντες εὐλαβεῖς προσρήσεις ἐπί τῇ 43ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πατριάρχου ὡς Μητροπολίτου Φιλαδελφείας. Οὗτος ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἐκφράσας καί τήν λύπην Του διά τά θύματα τῆς ἐν Καισαρείᾳ νέας τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως τοῦ Σαββάτου, 17ης τ.μ., καί εὐχηθείς ἡ εἰρήνη τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου νά ἑδραιωθῇ εἰς τόν κόσμον κατά τό νέον ἔτος. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος προσεκύνησεν εἰς τό ἐντός τοῦ Ναοῦ εὑρισκόμενον Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Σεβαστιανοῦ, ἀγομένης τῆς ἑορτῆς αὐτοῦ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τούς οἰκογενεῖς τοῦ Ἐξοχ. κ. Roberto Herrera Mena, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Προέδρου τοῦ Μεξικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, πρῴην Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ζορμπᾶν καί Νικόλαον Κεραμιτσόπουλον, Πιλότους τῶν Ἀερογραμμῶν «PEGASUS».
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χατζούδην, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Paolo Cesaretti, Καθηγητήν, συγγραφέα, Βυζαντινολογίας, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄρην Τσοκώναν, Καθηγητήν, Συγγραφέα, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ ἀντίτυπα νέων ἔργων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aldo Kazlowski, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ τῆς Πόλεως.

 

* * *

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 17ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν αἴθουσαν τοῦ Feriköy – ἕδραν τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. καί ηὐλόγησε τήν ὑπ᾽αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν ἐπί ταῖς ἐν ὄψει ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων παιδικήν ἑορτήν, ὁμιλήσας πρός τά συγκεντρωθέντα μικρά τέκνα τῶν ὁμογενῶν καί διανείμας αὐτοῖς ἑόρτια δώρα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾽οἶκον τόν ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διακόνου κ. Παϊσίου, κατά τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Βλάγκας διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, τήν Κυριακήν, 20ήν Δεκεμβρίου.