You are currently viewing Ὁ Πατριάρχης εἰς Lecce καί Bari (1-7 Δεκεμβρίου 2016)

Ὁ Πατριάρχης εἰς Lecce καί Bari (1-7 Δεκεμβρίου 2016)

Τήν Πέμπτην, 1ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ὀσιωτ. Μοναχοῦ κ. Νικολάου Διονυσιάτου καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἀφίχθη δι᾿ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Brindisi Ἰταλίας ὅπου ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς πόλεως κ. Domenico Caliandro. Ἐκεῖθεν μεταβάς ὁδικῶς εἰς Lecce κατέλυσεν εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔνθα ἀνέμενεν Αὐτόν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος-Μητροπολίτης Lecce κ. Domenico Umberto D’ Ambrosio μετά συνεργατῶν του.
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν παρακείμενον Καθεδρικόν Ναόν Santa Maria Assunta, ἐν τῷ ὁποίῳ Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς, κληρικοί, πλῆθος πιστῶν καί πολλοί ἐπίσημοι. Κατά τήν εἰδικήν ἐπί τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ τελετήν προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Lecce ἐξάρας τό γεγονός τῆς παρουσίας διά πρώτην φοράν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν πόλιν καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν.
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Salento τῇ παρουσίᾳ πλήθους Κληρικῶν, Καθηγητῶν καί φοιτητῶν διά τῆς ἀνακηρύξεώς Του εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Ἀρχαιολογίας. Κατά τήν ἐπίσημον τελετήν ὁ Παναγιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἀπάντησις εἰς τάς σημερινάς προκλήσεις». Ἐν συνεχείᾳ, ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Ἀρχαιολόγου-Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Francesco D’ Andria εἰς ἔκθεσιν φωτογραφιῶν περί τῶν πρό ἐτῶν γενομένων ἀνασκαφῶν εἰς τόν χῶρον τοῦ ἐν Ἱεραπόλει Φρυγίας τάφου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου. Μετά τό παρατεθέν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἐπίσημον γεῦμα, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Santa Maria Di Cerrate καί τό ἑσπέρας τήν γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τοῦ Τάγματος τῶν Βενεδικτίνων μοναζουσῶν, ἔνθα ὡμίλησε πρός αὐτάς, ἐξεναγήθη εἰς τό μουσεῖον τῆς Μονῆς καί ηὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν μοναστηριακήν Τράπεζαν.
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 3ην τ.μ., ἐπεσκέφθη τάς ἱστορηθείσας διά περιφήμων τοιχογραφιῶν Κατακόμβας τῆς Ἁγίας Χριστίνης εἰς Carpignano καί ἀκολούθως τό Castello baronale Gualtieriis de Greci εἰς Castrignano, ἔνθα ἐγένετο ἐκδήλωσις καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τῆς περιοχῆς τῆς Grecìa Salentina λίαν τιμητικῶς διά τόν Πατριάρχην, Ὅστις καί ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος δημότης ὑπό τῆς Ἑνώσεως τῶν τοπικῶν Δήμων. Νέοι καί μαθηταί ἐξετέλεσαν μουσικόν πρόγραμμα εἰς τήν τοπικήν γραικάνικην διάλεκτον.
Τό ἑσπέρας, εἰς τό ἐν Otranto Castello Di Corigliano καί εἰς κλίμα πανηγυρικόν ἐγένετο ἐκδήλωσις διοργανωθεῖσα ὑπό τῶν τοπικῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς τετιμημένης Πατριαρχίας Του, καθ᾿ ἥν Οὗτος συνεχάρη τούς διοργανωτάς καί τούς παρισταμένους διά τήν πιστότητα εἰς τήν διάλεκτον καί τάς παραδόσεις των καί προέτρεψεν αὐτούς νά τάς τηροῦν καί νά τάς μεταδίδουν εἰς τάς νεωτέρας γενεάς.
Τήν Κυριακήν, 4ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Lecce, εἰς ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Domenico Umberto D’ Ambrosio καί πλεῖστοι ὀρθόδοξοι πιστοί ἐκ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς. Εἰς τό τέλος ὁ Παναγιώτατος ἀντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. κ. Γεννάδιον καί ἀπηύθυνεν ἰδιαίτερον χαιρετισμόν ἰταλιστί. Τήν μεσημβρίαν, πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἔσχον τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μετά τοῦ Πατριάρχου κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν ὑπό τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης Ἐλλογ. κ. Ἰζαμπέλας Bernardini d’Arnesano,εἰς τό ὁμώνυμον Μέγαρόν της. Χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Νταβίλης, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Brindisi, Lecce καί Taranto, καί ἠκολούθησε γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.
Τό ἀπόγευμα, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Domenico, ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τῶν κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας του πρός οὕς ὡμίλησεν ἰταλιστί μεταξύ ἄλλων καί περί τῆς συγκληθείσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καθ᾿ ὁδόν πρός Μπάρι, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ostuni Μετόχιον τῆς Μοναστικῆς Κοινότητος Bose, ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ ἐν αὐτῷ ἐνασκούμενοι καί προσελθόντες ἐκ τῶν πέριξ πιστοί.
Τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τήν Βασιλικήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μπάρι ἔνθα ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Puglia ἐνώπιον πλήθους Ἐπισκόπων, ἄλλων Κληρικῶν, Ἀκαδημαϊκῶν καί ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν ὑπερπληρωσάντων τόν Ναόν, καθ᾿ ἥν ἀπαντῶν καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πρυτάνεως Ὁσιολ. π. Angelo Panzetta, ἐξεφώνησε λόγον μέ θέμα «Ἀδριατική καί Ἰόνιον, θάλασσαι κοινωνίας». Εἰς τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης ἀπενεμήθη εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑπό τῆς ὡς ἄνω Θεολογικῆς Σχολῆς τό ἀπονεμόμενον εἰς διακεκριμένας προσωπικότητας οἰκουμενικόν βραβεῖον «Ἅγιος Νικόλαος», διά τάς προσπαθείας Του πρός προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος, ἀνεγνώσθη δέ καί συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀπευθυνθέντος μετά θερμῶν λόγων πρός τόν φιλοξενούμενον καί τιμηθέντα Πατριάρχην.
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί καί ἰταλιστί κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ «Sacro Cuore», ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ὑπεγράφη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου-Μητροπολίτου Bari – Bitonto κ. Francesco Cacucci ἡ Πρᾶξις παραχωρήσεως τῆς χρήσεως τοῦ Ναοῦ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ἰταλίας διά τήν θεραπείαν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, δι᾿ ὅπερ ηὐχαρίστησαν τόν Σεβ. Cacucci ὅ τε οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.
Τήν Τρίτην, 6ην Δεκεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. κ. Francesco, μετέβη εἰς Molfetta καί ἐπεσκέφθη τό Θεολογικόν Σεμινάριον τοῦ διαμερίσματος Puglia «Πίος ΙΑ´», ἔνθα ἐν μέσῳ ἐνθουσιωδῶν ἐκδηλώσεων τῶν διακοσίων ἱεροσπουδαστῶν, μετά τόν χαιρετισμόν τοῦ Κοσμήτορος Ὁσιολ. κ. Gianni Caliandro, ἀπηύθυνε πρός αὐτούς πατρικάς νουθεσίας καί ὡμίλησε περί τῶν βασικῶν χαρακτηριστικῶν ἅτινα δέον νά διέπουν τήν ἱερατικήν κλῆσιν καί πορείαν.
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης παρέστη εἰς τήν ἐν τῇ μεγαλοπρεπεῖ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου καί πολιούχου τοῦ Μπάρι, τελεσθεῖσαν ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος Θείαν Λειτουργίαν προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῆς πόλεως. Ἐν τῷ τέλει ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐπικαίρως περί τοῦ κοινοῦ Ἁγίου τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως καί προσεκύνησε τά ἱ. αὐτοῦ λείψανα φυλασσόμενα εἰς τήν κρύπτην τοῦ Ναοῦ.
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 7ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Του ἀνεχώρησεν ἐκ Μπάρι προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Bari κ. Francesco καί ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν, εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς ὁποίας Τόν ὑπεδέχθη ὁ Ἐπίτροπος Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
Ἡ ὅλη ἐπίσκεψις αὕτη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Νότιον Ἰταλίαν, κατόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων Ποιμεναρχῶν, ἐχαρακτηρίσθη ὑπό ἐκδηλώσεων βαθέος πρός Αὐτόν σεβασμοῦ καί τιμῆς καί μεγάλης ἐγκαρδιότητος, ἐκφραζουσῶν τάς ἀδελφικάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, ἀλλά καί τό κῦρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.