You are currently viewing Ἐκκλησιαστικές  εἰδήσεις από το Φανάρι, τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2016 

Ἐκκλησιαστικές  εἰδήσεις από το Φανάρι, τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2016 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τό Σάββατον, 29ην Ὀκτωβρίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ Beştepe. Κατ᾿ αὐτήν ὁ Πατριάρχης εἶχε τήν εὐκαιρίαν βραχείας συνομιλίας μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος.
Πρό τῆς δεξιώσεως ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό ἐν τῇ παλαιᾷ πόλει τῆς Ἀγκύρας Μουσεῖον Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, ἔνθα παρετέθη Αὐτῷ γεῦμα ἐκ μέρους τοῦ Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, μεγαλοεπιχειρηματίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐξεναγήθη εἰς τούς εὐρεῖς χώρους τοῦ Μουσείου ἀποκομίσας ἀρίστας ἐντυπώσεις.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τοῦ ἁγίου Προύσης ἐπέστρεψαν περί τό μεσονύκτιον ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

* * *

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ὀκτωβρίου, καθ̉ ἥν, μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Δράμας κ. Παῦλος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, παρέστη δέ καί ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Beşiktaş ὁ συνεργάτης αὐτοῦ ὑπεύθυνος διά τάς Μειονότητας Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί Δράμας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

 

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς λ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Dünya Ehl-i Beyt» καί τοῦ Δήμου Eyüp ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἀλεβιτῶν «Aşure», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου, καθ᾿ ἥν καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδος καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Παπαδοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ «WOW» τό Σάββατον, 29ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἠλιού Φραντζῆ καί Ἀναστασίας Νίκα, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τοῖς Νοσοκομεῖοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Φιλίτσαν Κάφτογλου, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, καί ηὐχήθη αὐτῇ ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας της.