You are currently viewing Εγρήγορση κατά των διωγμών ζήτησε ο Πατρ. Ιεροσολύμων

Εγρήγορση κατά των διωγμών ζήτησε ο Πατρ. Ιεροσολύμων

Την πρωίαν της Παρασκευής, 15ης / 28ης Οκτωβρίου 2016, ετελέσθη Δοξολογία εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως επί τη εθνική επετείω της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η Δοξολογία αύτη ετελέσθη ως ευχαριστία προς τον Θεόν διά την βοήθειαν Αυτού προς το έθνος ημών εις την αποτίναξιν της Γερμανικής Κατοχής των ετών 1940-1944 και ως δέησις διά την άφεσιν των αμαρτιών και την ανάπαυσιν πάντων των αγωνισαμένων και πεσόντων πατέρων ημών.

Της Δοξολογίας ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αυτώ των Αρχιερέων και Ιερομονάχων της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και τη προσευχητική συμμετοχή της Ελληνικής παροικίας και εντοπίων Ιεροσολυμιτών.

Μετά την Δοξολογίαν ηκολούθησεν η άνοδος εις το Πατριαρχείον, ένθα ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσεφώνησε τους προσελθόντας διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί, ως έπεται:

Εκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος (κ. Χρήστο Σοφιανόπουλε),

Σεβαστοί άγιοι Πατέρες και Αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί,

Η σημερινή εθνική επέτειος της εποποιίας της 28ης Οκτωβρίου του 1940 αναμφισβητήτως αποτελεί ορόσημον ουχί μόνον εις την ιστορίαν του Ελληνικού έθνους αλλά και εις την παγκόσμιον τοιαύτην.

Τούτου ένεκεν η των Ιεροσολύμων αγία Εκκλησία μετά της γεραράς Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος καθηκόντως ετέλεσε σήμερον εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ευχαριστήριον Δοξολογίαν επί τη σθεναρά αντιστάσει κατά των Φασιστικών και Ναζιστικών δυνάμεων των εμπνευστών των διαβοήτων απεχθών στρατοπέδων συγκεντρώσεως ως του Άουσβιτς και άλλων.

Προσέτι δε η αγία ημών Εκκλησία ετέλεσε επιμνημόσυνον δέησιν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς και ενδόξως πεσόντων Πατέρων και Αδελφών ημών υπέρ προασπίσεως και διαφυλάξεως της εδαφικής ακεραιότητος της Ελληνικής Πατρίδος και του σεβασμού του ιερού αγαθού της ελευθερίας.

Ο αγών κατά των δυνάμεων του Φασισμού και Ναζισμού, του οποίου το προσωπείον έχει ήδη εμφανισθή υπό άλλην μορφήν και έτερον σχήμα εν ταίς ημέραις ημών και εντός των ορίων της περιοχής ημών, δηλονότι της Μέσης Ανατολής, υπήρξεν ομολογουμένως θαύμα της φιλοπατρίας του μεγαλειώδους μεγέθους της ελληνικής ψυχής και της χριστιανικής αυτής πίστεως.

Αυτή ακριβώς η πίστις «υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών» (Ψαλμ. 46,3) κατά τον ψαλμωδόν. Λέγομεν δε τούτο, διότι ο ιερός κλήρος της Εκκλησίας όχι μόνον συμμετέσχεν ενεργώς εις τον ιερόν όντως τούτον αγώνα κατά των βαρβαρικών δυνάμεων του άξονος, αλλά ανέδειξεν πλειάδα εθνομαρτύρων εκ των ανωτέρων Ιεραρχών και των απλών αυτού ιερέων και μοναχών, οίτινες ουκ επησχύνθησαν το μαρτύριον της δικαιοσύνης Κυρίου (2 Τιμ. 1, 8) κατά τον θείον Παύλον.

Η σημασία της σημερινής επετείου του «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, αλλ’ ούτε και να εκλαμβάνεται ως εν συμβατικόν γεγονός της εθνικής ιστορικής ημών μνήμης αλλά μάλλον κάλεσμα εγρηγόρσεως εν όψει των ενώπιον των οφθαλμών ημών διαπραττομένων απηνών διωγμών, εκπατρισμού και φονικών εγκλημάτων κατά αθώων συνανθρώπων ημών, ιδιαιτέρως δε παιδιών. Πάντα δε ταύτα εν ονόματι του Θεού, ως επιμαρτυρεί ο Κυριακός λόγος του Ευαγγελίου: «αλλ’ έρχεται ώρα, ίνα πας ο αποκτείνας υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τω Θεώ» (Ιωάν. 16, 2).

Έστω η μνήμη των εθνομαρτύρων Πατέρων και Αδελφών ημών, των υπέρ πίστεως και πατρίδος ηρωικώς πεσόντων εις μαρτύριον ημίν και ταίς επερχομέναις γενεαίς.

Επί δε τούτοις υψώσωμεν το ποτήριον ημών και βοήσωμεν

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 1940!

Ζήτω η Ελλάς!

Ζήτω το ευσεβές και ευλογημένον γένος των Ρωμαίων Ορθοδόξων συν τη Γεραρά Αγιοταφιτική ημών Αδελφότητι.

••Από ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ