You are currently viewing Έναρξη Ε’ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου της Ιεράς Συνόδου τη Εκκλησίας της Ελλάδος

Έναρξη Ε’ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου της Ιεράς Συνόδου τη Εκκλησίας της Ελλάδος

Άρ­χι­σαν σή­με­ρα, 14 Ο­κτω­βρί­ου 2016, οι ερ­γα­σί­ες του Ε’ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος δια της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος στο Συ­νο­δι­κό Μέ­γα­ρο της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος με τί­τλο: «Ο δι­ε­θνής πε­ρί­γυ­ρος και ο Φι­λελ­λη­νι­σμός κα­τά την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση». Το πα­ρόν Συ­νέ­δριο εν­τάσ­σε­ται σε έ­να κύ­κλο δέ­κα Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων με γε­νι­κό θέ­μα: «1821-2021: 10 Ε­πι­στη­μο­νι­κά Συ­νέ­δρια για τα 200 χρό­νια της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­νά­στα­σης».

Μετά την προσευχή α­να­γνώ­σθη­κε υ­πό του Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη, Γραμ­μα­τέ­ως της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, το μή­νυ­μα­  του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νώ­ν  και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου. Στο μήνυμά του με­τα­ξύ άλ­λων ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος τό­νι­σε:

«­.­..Η Εκ­κλη­σί­α έ­χει ως α­πο­στο­λή, με την ί­δια ευ­λά­βεια που τε­λεί τα ι­ε­ρά Μυ­στή­ρια, να δι­α­κο­νεί τον άν­θρω­πο και να μαρ­τυ­ρεί στην πρά­ξη πε­ρί του α­λη­θούς. Σε τού­το συ­ναν­τά­ται με την Ε­πι­στή­μη, που, αν και υ­πό δι­α­φο­ρε­τι­κή ο­πτι­κή, έ­χει ε­πί­σης ως έρ­γο την α­να­ζή­τη­ση της α­λή­θειας.­.. Ο α­γώ­νας για την ε­λευ­θε­ρί­α δεν κι­νη­το­ποί­η­σε μό­νο τον Ελ­λη­νι­σμό, αλ­λά εί­χε τε­ρά­στια δι­ε­θνή α­πή­χη­ση. Ε­νέ­πνευ­σε πάμ­πολ­λες εκ­δη­λώ­σεις συμ­πά­θειας, έν­τυ­πες δι­α­μαρ­τυ­ρί­ες, έν­θερ­μες εκ­κλή­σεις και εκ­δό­σεις που γνώ­ρι­σαν ευ­ρύ­τα­τη δι­ά­δο­ση.­.. Κα­τα­φεύ­γου­με στην εμ­πει­ρί­α της Ι­στο­ρί­ας και με­λε­τού­με την ι­στο­ρι­κή α­λή­θεια, δι­ό­τι Ι­στο­ρί­α δεν εί­ναι κά­τι αγ­κυ­λω­μέ­νο που α­νή­κει στο πα­ρελ­θόν. Μέ­σα στον θό­ρυ­βο λό­γων δί­χως ου­σί­α, χρει­α­ζό­μα­στε τον ι­στο­ρι­κό λό­γο για να μαρ­τυ­ρού­με και να ε­πα­νευ­ρί­σκου­με α­πό κοι­νού τον δε­σμό μας με α­λή­θει­ες που εί­ναι ι­κα­νές να μας ε­νώ­σουν και να α­φυ­πνί­σουν δυ­νά­μεις γεν­νη­μέ­νες α­πό έρ­γα και δι­δάγ­μα­τα του πα­ρελ­θόν­τος. Ό­σο ε­θε­λο­τυ­φλού­με ε­νώ­πιον αυ­τών, θα βα­σι­λεύ­ουν ό­πως και τό­τε έ­ρι­δες, μι­σελ­λη­νι­κές εμ­μο­νές, δι­αι­ρέ­σεις, συγ­κρού­σεις και αγ­κυ­λώ­σεις. Ό­σο ό­μως και αν δο­κι­μά­ζον­ται οι ψυ­χές μας, πα­ρα­μέ­νει πάν­το­τε έμ­ψυ­χο και ζων το υ­λι­κό που α­να­δει­κνύ­ει η ι­στο­ρι­κή έ­ρευ­να.­.­.­».

Στη συ­νέ­χεια ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος, Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής,­  κη­ρύσ­σων την έ­ναρ­ξη τό­νι­σε ό­τι:

«­.­..Τα Συ­νέ­δριά μας δι­ε­ξά­γον­ται σε μί­α πε­ρί­ο­δο, κα­τά την ο­ποί­α α­κού­γον­ται και γρά­φον­ται πολ­λές και αν­τί­θε­τες α­πό­ψεις για την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση, τα αί­τια, τα κί­νη­τρα, τους πρω­τα­γω­νι­στές, το ι­δε­ο­λο­γι­κό και πνευ­μα­τι­κό υ­πό­βα­θρο. Η προ­σπά­θεια της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Ε­πι­τρο­πής των Συ­νε­δρί­ων υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Α­κα­δη­μα­ϊ­κού κ. Κων­σταν­τί­νου Σβο­λό­που­λου, εί­ναι να μην υ­πάρ­χει μο­νό­λο­γος και μο­νο­μέ­ρεια, αλ­λά να γί­νε­ται δη­μο­κρα­τι­κός δι­ά­λο­γος και δη­μι­ουρ­γι­κή αν­τι­πα­ρά­θε­ση ι­δε­ών και ε­πι­χει­ρη­μά­των. Φυ­σι­κά αυ­τό δεν ση­μαί­νει ό­τι α­πο­δε­χό­μα­στε α­πό­ψεις προ­δή­λως α­νι­στό­ρη­τες και α­τεκ­μη­ρί­ω­τες, οι ο­ποί­ες έ­χουν μο­να­δι­κό στό­χο να αρ­νη­θούν τον ι­στο­ρι­κό ρό­λο της Εκ­κλη­σί­ας και της Ορ­θό­δο­ξης Χρι­στι­α­νι­κής κλη­ρο­νο­μιάς του λα­ού μας.­.­.. Το φε­τι­νό θέ­μα ε­πι­κεν­τρώ­νε­ται στον δι­ε­θνή πε­ρί­γυ­ρο και στον Φι­λελ­λη­νι­σμό. Σε κά­θε ι­στο­ρι­κό γε­γο­νός δι­α­δρα­μα­τί­ζουν ση­μαν­τι­κό ρό­λο οι δι­ε­θνείς σχέ­σεις, οι γε­ω­πο­λι­τι­κές ι­σορ­ρο­πί­ες, τα συμ­φέ­ρον­τα των ε­κά­στο­τε ι­σχυ­ρών, τα ε­πι­κρα­τούν­τα ι­δε­ο­λο­γι­κά ρεύ­μα­τα.­..

Ο­φεί­λω να ευ­χα­ρι­στή­σω τον Μα­κα­ρι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μο και ό­λα τα μέ­λη της Ι­ε­ραρ­χί­ας για την α­μέ­ρι­στη συμ­πα­ρά­στα­σή τους στην προ­σπά­θεια της Ε­πι­τρο­πής μας.­.­.­».

Κα­τά την τελε­τή της ε­νάρ­ξε­ως πα­ρέ­στη­σαν οι Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ και Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Αχαΐας κ. Αθανάσιος και Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Δαμιανός Πάνου, Έξαρχος του Παναγίου Τάφου και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Συμεών Βολιώτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ε­πί­σης πα­ρέ­στη­σαν ο Αντιπρύτανης κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Διπλωμάτες, κληρικοί  καί πλή­θος κό­σμου.

Στη συ­νέ­χεια έ­λα­βε χώ­ρα η πρώ­τη Συ­νε­δρί­α με προε­δρεύ­ον­τα τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Μεσ­ση­νί­α­ς κ. Χρυ­σό­στο­μο.

Η πρώ­τη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα: «Η Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση και η Ευ­ρω­παϊκή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη». Ο ει­ση­γη­τής, Ελ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Πα­σχά­λης Κι­τρο­μη­λί­δης, ο ο­ποί­ος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές του θέ­μα­τoς, τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων τα ε­ξής: «…Ο φιλελεύθερος συνταγματισμός, τόν οποίο εισήγαγε στην Ελλάδα η Επανάσταση, υπήρξε αποφασιστικής ση­μασίας κανονιστική παρακαταθήκη για τη διαμόρφωση των ιδεών της νομιμότητας καί του κράτους δικαίου στην ελεύθερη Ελλάδα, τό ελληνικό εθνικό κράτος που παρήγαγε η Επανάσταση…. Η λιτή αλλά καί συγκλονιστική αυτή διακήρυξη του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού υπήρξε το αποτέλεσμα της διασταύρωσης των πνευματικών του παραδόσεων με τήν ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη , της οποίας, ούτως ή άλλως, οι μακρινές καταβολές βρίσκονταν στην παιδεία καί τον στοχασμό του αρχαίου ελληνισμού. Η σύγχρονη πολιτική σκέψη, ιδίως οι νέες ιδέες του Διαφωτισμού, πρόσφεραν έννοιες καί το λεξιλόγιο  για να αρθρωθούν καί να γίνουν κατανοητά αρχέγονα συναισθήματα καί ελπίδες που πήγαζαν από τους πόθους καί τους καημούς των αιώνων της δουλείας».

Ο δεύ­τε­ρος ει­ση­γη­τής Ελ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Αν­δρέ­ας Κού­κος,  α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα: «Η συμ­βο­λή των Ελ­λή­νων της Δι­α­σπο­ράς κα­τά την έ­κρη­ξη της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­νά­στα­σης και η ε­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­α για την νο­μι­μό­τη­τα του ελ­λη­νι­κού α­γώ­να». Ο ομιλητής α­νέ­φε­ρε ό­τι: «­.­..Κα­τά την έ­κρη­ξη της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­νά­στα­σης υ­πήρ­ξε έν­το­νη δρά­ση των Ελ­λή­νων της Δι­α­σπο­ράς, ε­κτός των ο­ρί­ων της Ο­θω­μα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας, ώ­στε να πλη­ρο­φο­ρη­θεί ό­λος ο κό­σμος τον “δί­και­ο” α­γώ­να τους. Κα­θο­ρι­στι­κή η συμ­βο­λή του Κο­ρα­ή, του Κα­πο­δί­στρια και πολ­λών Ελ­λή­νων και ξέ­νων προ­σω­πι­κο­τή­των στο κρί­σι­μο αυ­τό ση­μεί­ο.­.­.­».

Η τρί­τη­  Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα: «Ό­ψεις των σχέ­σε­ων της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­νά­στα­σης με την Α­γί­α Έ­δρα». Ο Ει­ση­γη­τής, Ελ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Γε­ώρ­γιος Δί­ελ­λας, με τη δι­α­τύ­πω­ση εμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νων ε­πι­στη­μο­νι­κών θέ­σε­ων τό­νι­σε ό­τι: «Η πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα έ­ρευ­να δεν εί­ναι μί­α με­λέ­τη των σχέ­σεων Ορ­θο­δο­ξί­ας και Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κι­σμού κα­τά την πε­ρί­ο­δο της Ελ­λη­νι­κής Επα­νά­στα­σης αλ­λά κυ­ρί­ως με την προ­σέγ­γι­ση πρω­το­γε­νών πη­γών δι­πλω­μα­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα να γί­νει προ­σέγ­γι­ση δι­α­φό­ρων ε­ρω­τη­μά­των ό­πως: Πώς δι­α­μορ­φώ­θη­κε η πο­λι­τι­κή της Α­γί­ας Έ­δρας σε σχέ­ση με την Ελ­λη­νι­κή Επα­νά­στα­ση; Ποι­α η στά­ση της Α­γί­ας Έ­δρας σε ζη­τή­μα­τα ό­πως η πα­ρο­χή αν­θρω­πι­στι­κής βο­ή­θειας, η πα­ρο­χή α­σύ­λου σε πα­πι­κά ε­δά­φη και η δι­α­βί­βα­ση αι­τη­μά­των της Ελ­λη­νι­κής Δι­οί­κη­σης σε χρι­στια­νούς μο­νάρ­χες της Ευ­ρώ­πης;­».

Η τέ­ταρ­τη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα: «Η Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση στην τουρ­κι­κή ι­στο­ρι­ο­γρα­φί­α». Η Ελ­λο­γι­μω­τά­τη κ. Αι­μι­λί­α Θε­μο­πού­λου, α­που­σί­α­ζε λό­γω αιφ­νί­διας αλ­λα­γής του προ­γράμ­μα­τός της.

Η πέμ­πτη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα: «Η Ε­πα­νά­στα­ση του 1821 μέ­σα α­πό τα εκ­δο­θέν­τα Ρωσ­σι­κά Αρ­χεί­α». Ο Ει­ση­γη­τής, αξι­ό­τι­μος κ.Δημήτριος Μπαλ­τάς α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα του «­.­.­..με α­φε­τη­ρί­α τα εκ­δο­θέν­τα Ρωσ­σι­κά Αρ­χεί­α, τα ο­ποί­α α­φο­ρούν κα­τ’ ε­ξο­χήν τις δι­πλω­μα­τι­κές δι­ερ­γα­σί­ες της ε­πο­χής, αλ­λά συγ­χρό­νως με βά­ση τις α­να­φο­ρές στον ρωσ­σι­κό τύ­πο της προ­ε­πα­να­στα­τι­κής ε­πο­χής, τις συναφείς τοποθετήσεις των Ρώσσων λογοτεχνών του 19ου αι. και τέλος τις αρχειακές αναφορές των ιστορικών, Ελλήνων και Ρώσσων, από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα…».

Η πρώ­τη η­μέ­ρα του Συ­νε­δρί­ου έ­κλει­σε με γό­νι­μη συ­ζή­τη­ση ε­πί των α­να­πτυ­χθέν­των θε­μά­των, πα­ρου­σί­ᾳ του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.
Εκ του Γραφείου Τύπου

της Ιεράς Συνόδου