Αποφάσεις Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Αποφάσεις Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 12ην καί 13ην Ὀκτωβρίου 2016 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου Γέροντος Ἀμερικῆς καί τήν συμμετοχήν ἁπάντων τῶν Μελῶν αὐτῆς.
Ἡ Σύνοδος συνεζήτησε ἐκτενῶς μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς θέματα:
1. Συνεζήτησε λειτουργικά θέματα ἀφορῶντα α) εἰς τήν ἐφαρμογήν τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κειμένου τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὑπό τῶν Ἱερέων, Ἱεροψαλτῶν καί χορωδιῶν, και β) ὡς ἐπίσης καί τήν συνέχισιν μεταφράσεων λειτουργικῶν κειμένων ὅπως τῆς Ἱερᾶς Προθέσεως, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου κλπ.
2. Συμφώνως πρός τούς κανονισμούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνεθεώρησε τόν κατάλογον ὑποψηφίων πρός Ἀρχιερατείαν κληρικῶν, ὁ ὁποῖος θά ἀποσταλῇ πρός ἔγκρισιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
3. Καθώρισε τό πρωτόκολλον ἀπονομῆς ὀφφικίων πρός τούς ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις. Κατ’αὐτό, τά ὀφφίκια ἀπονέμονται ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς τῇ εἰσηγήσει τοῦ Συντονιστοῦ διά τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις (Military Ordinary), ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ντένβερ κ. Ἠσαΐα.
4. Συνεζήτησε θέματα ἀναφερόμενα εἰς τήν ζωήν καί δρᾶσιν τῶν ἐνοριῶν μέ ἔμφασιν εἰς θέματα διοικητικά, οἰκονομικά καί νομικά.
5. Ἐγένετο ἐκτενής συζήτησις προσεγγίσεως τῶν μή ἐκκλησιαζομένων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων καί ἐξευρέσεως τρόπων διά τήν ἐνεργόν συμμετοχήν των εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπί πλέον ἀπεφασίσθη ὅπως ἐνταθοῦν αἱ προσπάθειαι προσεγγίσεως Ὀρθοδόξων φοιτητῶν εἰς Πανεπιστήμια διά τήν συμμετοχήν των εἰς τά κατά τόπους Ὀρθοδόξους Φοιτητικάς Συγκεντρώσεις (O.C.F.)
6. Τήν Σύνοδον ἀπησχόλησαν ἐπίσης ἐκπαιδευτικά θέματα ὅπως ἡ κατάρτισις ὑποψηφίων κληρικῶν ὡς καί ἐνοριακῶν στελεχῶν.
7. Ἀνεφέρθησαν ἀκόμη αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί ὁ τρόπος ἐνημερώσεως τόσον τῶν κληρικῶν ὅσον καί τῶν λαϊκῶν. Ἐσημειώθη ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς 43ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, τόν παρελθόντα Ἰούλιον, οἱ τέσσαρες Ἀρχιερεῖς σύν τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖοι συμμετέσχον εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον ἐπαρουσίασαν λίαν ἐπιτυχῶς διαφόρους πλευράς αὐτῆς εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν ἐνοριῶν.
8. Τήν προτεραίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱ. Συνόδου, τά Μέλη αὐτῆς ἐπεξειργάσθησαν κείμενον ἐσωτερικῶν κανονισμῶν διά τάς Ἱεράς Μονάς.
Μετά τήν περάτωσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, τά Μέλη αὐτῆς προήδρευσαν τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου καί συμμετέσχον εἰς τάς ἐργασίας τῆς ὁλομελείας αὐτοῦ.